Bibliya omu mashi gone AMARUBA MARHANZI GA PETRO: Abemêzi bàcungwîrwe n’omuko gwa Kristu, bàshobôla okuba lubaga lwîshogwa lwa badâhwa b’ebwâmi. Ntyo olugendo lwirhu lulingânane n’obuyemêre n’obuzigire rhunakenge ngasi muntu lyo rhumuhisa kuli Kristu.

1PE – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MARHANZI GA MUTAGATIFU PETRO

1

Omusingo

1 Petro, ntumwa ya Yezu Kristu, oku bishogwa bashandabîne omu Ponto, omu Galasiya, omu Kapadociya, omu Aziya n’omu Bitiniya. 2 Mwe Nyamuzinda Ishe acishogaga omu bumanye bwâge, anammucêsa na Mûka Mutagatifu, mpu lyo muyumva Yezu Kristu munashahizibwe n’omuko gwâge: kuli mwe enshôkano n’omurhûla munji!

Obulangalire n’obucire bw’abemêzi

3 Ayagirwe Nyamuzinda, ishe wa Nnawirhu Yezu Kristu! Omu lukogo lwâge lunji, àrhubusire buhyâhya, àrhuha obulangâlire bulerha obuzîne, erhi afûla Yezu Kristu omu bafîre, 4 mpu lyo rhuyish’iyîma omu bwâmi burhaheka, burhalimwo izâbyo, burhankanayûrha, bulya bwâmi mubikirwe omu mpingu, 5 mwe mulangwa n’obuhashe bwa Nyamuzinda erhi buyemêre bwinyu bu­rhuma, mpu lyo muyish’ibona bulya bucire bwâfulûlwa omu nsiku nzidaa.

Obuzigire n’obuyemêre kuli Yezu Kristu

6 Co cirhumire mudwîrhe mwacishinga, ciru mukaba muciri omu marha­ ngulo ga ngasi lubero kasanzi kasungunu; 7 na ntyo buyemêre bwinyu – bugwêrhe ecitwîro kulusha amasholo barhangula obwinja bwâgo omu muliro, n’obwo kusherêra gasherêra – buyish’iba bukuze n’irenge linyu, bunarhume mwakengwa olusiku Yezu Kristu aciyêrekana. 8 Mumuzigira murhanasag’imulolakwo; mumuyemêra n’obwo murhasâg’imubona, n’omwishingo gwinyu gurhankaderhwa gunayunjwîre irenge, 9 bulya mumanyire oku buyemêre bwinyu bwammuhisa oku bucire bwinyu.

Obulangâlire bw’abalêbi

10 Obwo bucire bwo abalêbi balêbaga enshôkano mwàli mubikîrwe bakag’ilongereza n’okuhumba; 11 bacihangâna okumanya mango gahi na bimanyîso bici Omûka gwa Kristub gwabalimwo gwakâg’ibalangûla, erhi gukâba­bwîriza, embere bibe, amalumwa ga Kristu n’irenge lyânagakulikire. 12 Bafulûlirwa oku obugo bali bahîrwe burhali bwâbo bone, ci bwinyu: obwo bugo bw’obûla bàmmumanyisize balya bàmmuyigîrizagya Emyanzi y’Akalembe mwa ganôla mango n’oburhabâle bwa Mûka Mutagatifu warhumagwa kurhenga empingu. Eryo ihwe ciru na bamalahika basîma bwenêne okulisinza.

Okucisêza okuhinduka bimâna n’okuba masù

13 Kuziga musêze omukaba omu bibunu by’enkengero zinyuc, mube masù, munalangâlire bwenêne enshôkano mwayish’ishobôla olusiku Yezu Kristu aciyêrekana. 14 Nka kula abana bumvi bajira, murhacishubîriraga irala linyu lya mîra, galya mango mwàciri bahwinja; 15 ci ninyu mube batagatifu omu lugendo lwinyu lwoshi nka kulya owammuhamagalaga aba mutagatifu, 16 bulya kuyandisirwe, mpud: Mwâba batagatifu, bulyâla nie ono mba mutagatifu. 17 Na kulya kuba oyu muderha mpu ye Sho arhajira kabôlo, ci anatwîre ngasi muntu nk’oku ebijiro byâge binashingânîne, muyôrhe murhînya amango muciri eno ihanga. 18 Mumanye oku murhakûlagwa omu bworhere bw’obujà basho baàmmuyahukizagya n’ebirugu byankasherêra, nk’amasholo erhi ensaranga, 19 ci n’omuko gw’ecitwîro cidârhi gwa Kristu, ye Mwana-buzi mwêru-kwêru orhali­ kwo izâbyo. 20 Neci, oyo mwana-buzi ali mwishogwe erhi ciru igulu lirhasâg’igera amango lyâlemwe, ci mw’ezi nsiku nzinda mwo aciyêrekine erhi mwe murhuma. 21 Ye igwârhiro ly’obuyemêre bwinyu muli Nnâmahanga wa­mufûlaga omu bafîre anamujîsa irenge, mpu lyo Nyamuzinda aba ye buyemêre na bulangâlire bwinyu.

Okuzigirana

22 Erhi muyemêra okushimba okuli, mwacêsize emirhima yinyu, mpu lyo muzigirana nk’abalondana buzira bulyâlya. Neci muzigirane n’omurhima gucîre na burharhama, 23 bulya mwàbusirwe buhyâhya, arhali n’emburho esherêra, ci n’emburho erhankahash’isherêra, lwo Luderho lwa Nyamuzinda luzîne lw’ensiku n’amango. 24 Bulya, neci, ngasi ciderhwa mubiri kwo ciri nka hyasi, n’irenge lyâgwo lyoshi kwo liri nka bwâso bwa byâsi; ebyâsi bikayuma, obwâso bwanahugumuka; ci Oluderho lwa Nyakasane lwohe luyôrha luhabà ensiku n’amangoe. 25 Olwo Luderho lwo mwàyigîrizîbwe omu Myanzi y’Akalembe.

2

Obwîrhohye

1 Kuziga mulekage ngasi bubî na ngasi bunywesi, obulyâlya n’obuyâgalwa na ngasi kalimi kabî. 2 Nka rhubonjo rhwaciburhwa, mushwîre amarha minja g’obunya-mûka, Iyo mukula munahike omu bucire, 3 akaba mwalabwîref oku Nyakasane aba mwinja!

Obudâhwa buhyâhya

4 Mumujêho! Kali ye lirya ibuye ly’obuzîne abantu balahiraga, ci lirhôle na lya citwîro cidârhi omu masù ga Nyamuzinda! 5 Ninyu mube nka mabuye gazîne, muje omu bûbake bw’enyumpa y’obunya-mûka, muhinduke badâhwa batagatifu b’okurherekêra enterekêro z’obunya-mûka zasîmîsa Nyamuzinda oku bulagizi bwa Yezu Kristu. 6 Bulya kuyandisirwe, mpug: Ka murhabwîni oku mpizire omu Siyoni ibuye-kaboko ka nyumpa, liri lirhôle na lya citwîro cidârhi; na ngasi yeshi wacilikubagire arhakabona nshonyi. 7 Neci, kuli mwe obukuze, mwe bemêzi; ci abalahîre okuyemêra, ibuye abûbasi bagayaguzagya, lyâyish’iba kaboko ka nyumpa, 8 lihinduke ibuye ly’okusârhaza n’ery’okuhirimyah. Balisârhalakwo, kulya kuba barhayemêra Oluderhoi, n’obwo olwo Luderho lwo bàlemeragwa. 9 Ci mwehe muli ishanja lishogwa, muli badâhwa b’ebwâmi, muli mulala mutagatifu, muli lubaga lurhôle Nyamuzinda acungulaga mpu mukayimba ebirhangâzo by’olya wammukûlaga omu mwizimya, ammuhamagala mpu muje omu bulangashane bwâge bw’okusômeza; 10 mwe murhali lubaga lwâge mîra, buno mukola lubaga lwa Nyamuzinda; mwe murhagwêrhe cababalira, buno mukola mubêrîrwe obwonjo.

Oku abemêzi bakwânîne okuyôrha ekarhî k’abapagani

11 Bîra bâni, mmuhunyire, mwe muli nka bigolo na nka babalama en’igulu, nti mucîlange oku iralà ly’omubiri likalwîsa omûka. 12 Olugendo lwinyu lube nkana ekarhî k’abapagani. Ciru bankammunywerhera mpu muli banyakola-maligo, babone ebijiro binyu binja banakuze Nnâmahanga olusiku ayish’ibarhandûlaj.

Okukenga abakulu b’ecihugo

13 Mukaz’iyumva ngasi murhegesi w’en’igulu erhi Nyakasane orhuma: akaba mwâmi, mumukengere obukulu bwâge; 14 akaba barhambo, bulya barhumirwe naye, mpu bahane ababî banakunge abajira aminja.

15 Ntyo kwo Nnâmahanga alonza: mpu omu kulola aminja, mudumye aba­hwinja, barhishi bici. 16 Olugendo lwinyu lube lwa bantagengwa, ci arhali bantagengwa balonza obulyo bw’okufulika obubî bwâbo, ci nka barhumisi ba Nyamuzmda. 17 Mukakenga ngasi muntu; muzigire bene winyu; murhînye Nnâmahanga; mukenge mwâmi.

Abashizi bayumve bannawâbo

18 Mwe bashizi, mukayunva bannâhamwinyu munabarhînye, arhali abinja n’abantu nkana bonene, ci n’abadârhi. 19 Bulya guli mugisho, okulembera amalibuko omuntu arhakwânîni erhi Nyamuzinda orhuma. 20 Ndi wankakungirwa okuba alembîre empîmbo obubî bwâge bwàli bukwânîne? Ci erhi mwankalembera amalumwa n’obwo mwàjizire kwinja, gwo mugisho ogwo embere za Nyamuzinda.

21 N’eco co mwàhamagaliragwa, bulya Kristu alibuzîbwe erhi mwe murhuma, ammusigîre olwiganyo mpu mushimbe enshando zâge, 22 Yehe àrhajiraga câha, n’obulyâla burhabonekaga omu kanwa kâge. 23 Erhi baba badwîrhe bamujâcira, arhagalulaga bijâci; erhi bakamulibuza, acihumbira; ci acîhira omu maboko gw’Omucîranuzi otwa emanja n’oburhondekezi. 24 Ye wacîbarhuzagya ebyâha birhu omu mubiri gwâge oku murhi gw’omusalaba, mpu lyo rhufa oku byâha, rhunalamire obushinganyanya. Neci, bibande byâge byàrhufumagya. 25 Bulya mwàli muyôsire nka bibuzi birhêresire, ci buno mwashubîrîre lungere n’omulanzi w’emyûka yinyu.

3

Oku abemêzi bakwânîne okuyôrha omu buhya bwâbo

1 Ntyôla, ninyu mwe bakazi, mukayumva babalo, lyo ciru hankajira abarhalonza okuyemêra Oluderhok, balerhwa n’olwiganyo lwa bakâbo buzira binwa, 2 basinza obucêse n’obukenge bw’olugendo lwinyu. 3 Okulimba kwinyu kurhabaga kw’embuga: okuhunga emviri, okuyambala orhugondo rhw’amasholo, n’okulimbira emyambalo minjinja; 4 ci kube omu ndubi y’omurhima gwinyu, omu malimbo garhankahash’isherêra g’entimanya ziyunjwîre butûdu n’omurhûla; n’okwo kwo kujira akamalo omu masù ga Nyamuzinda. 5 Ntyôla kwo mîra bakazâg’ilimba abakazi batagatifu: bakag’iyumva bîba erhi banalangâlîre Nnâmahanga. 6 Ntyo kwo Saral akag’iyumva Abrahamu, akamuderha nnâhamwâbo. Ninyu muli bâli bâge akaba mujira aminja buzira kuyôboha cici.

7 Ninyu mwe balume, kwo na kuguma, omu kubêra na bakînywe mumanye oku omukazi ciba ciremwa cizamba kummulusha; mubakenge, bulya bayish’iyîma akinyu omu nshôkano y’obuzîne. Ntyo ntâco cankahanza ensengero zinyu.

Obuzigire bw’ecinyabuguma

8 Buzinda mweshi mweshi mulungane, mukaz’ifa abinyu olukogo, muzigirane nka bâna ba nda nguma, mube ba bwonjo na bîrhohye. 9 Murhakâg’igalula obubî oku bubî. Erhi ebijâci oku bijâci; ci mukahana obwanga erhikwo, bulya kwo mwahamagaliragwa okwo, lyo muyish’iyîma omu mugisho. 10 Bulya ngasi olonzize okusîma obuzînem n’okubona ensiku z’obuholo, alange olumi lwâge okuderha kubî, n’akanwa kâge karharhengamwo nderho za bulyâlya; 11 aleke obubî, ajire aminja, alonze omurhûla, anagukulikire. 12 Bulya abantu binja Nyakasane abalola bwinjan, ayumvîrhiza ensengero zâbo; ci banyankola-maligo kubakengula abakengula.

Oku abakristu bakwânîne okuyôrha omu malibuko

13 Ndi wankammujirira kubî mukaba mucihanganyire okujira aminja? 14 Ci erhi mwankalibuzibwa erhi bushinganyanya burhuma, muli bany’iragi! Murhabayôbohaga ciru n’ehitya, murhanadirhimanaga, 15 ci muharâmye Nyakasane Kristu omu mirhima yinyu. Muyôrhe mucîrheganyize ensiku zoshi okushuza ngasi yeshi wammudôsa igwârhiro ly’obulangâlire bwinyu, 16 ci kwonene n’obutûdu n’obwîrhohye, bulya mugwêrhe omurhima mwinja, lyo abashobeka olugendo lwinyu lwinja muli Kristu, enshonyi zibagwârha omu ebi bammuhawo busha. 17 Bulya kuli kukulu okulibuzibwa nka bammuhôla aminja, akaba kwo Nyamuzinda alonzize, ahali h’okuhôlwa amabî.

Olwiganyo lwa Kristu wafûkaga anayandagalira omu irimbo

18 Ntyo kwo Kristu naye afîre liguma kwa lwoshi oku byâha by’abantu; ye mwêru-kwêru afîra abanya-byâha, mpu arhuhise kuli Nnâmahanga; bulya anizirwe omu mubiri, ci agalulirwa obuzîne bw’Omûka. 19 Na ntyo agend’iyigîriza emyûka yali omu mpamikwao, 20 ezo ntumva za mîra, galya mango obwonjo bwa Nyamuzinda bwakâg’ilinda, mwa zirya nsiku Nuhu abinjaga enkuge. Mw’eyo nkuge banyi bône, bo bantu munani, bacirîre omu mîshi. 21 Agwo mîshi lwàli lwiganyo lw’obubatizo bummuciza bunôla ninyu, arhali omu kurhenza izinga ly’omubiri, ci omu kushenga Nnâmahanga n’omurhima gucire, obufûke bwa Yezu Kristu burhumire; 22 ye bwârhîre ebwa kulyo kwa Nyamuzinda erhi aba amarheremera empingu, n’erhi aba amahira bamalahika n’amâmi n’amahashe idako ly’oburhegesi bwâge.

4

Muleke ebyâha

1 Neci, bulya Kristu, ababazîbwe omu mubiri gwâge, ninyu ezi nkengêro zibe yo mirasano yinyu: owababîre omu mubiri ahakanyire ecâha, 2 mpu ly’ensiku zicimusigalîre en’igulu arhazigeza omu iralà ly’abantu, ci omu kujira obulonza bwa Nyamuzinda. 3 Ka ziri nyi ensiku mwàlamire nka bapagani, omu kuhusha, omu kushimba iralà ly’omubiri, omu ndalwe n’okulya obudâmbye, omu kunywa buzira lugero n’okugashâniza ebiremwa? 4 Lero bakola barhangâla kulya kuba murhacigenda mwe nabo mw’eyo njira mbî y’eby’enshonyi, bajekwo bammujâcira. 5 Ci ebyo byoshi bânabidôsibwe n’olya ocîrheganyize okuyish’itwîra abafîre olubanja. 6 Kali ciru kwo kwarhumaga okwo abafîre nabo bayigîrizibwap Emyanzi y’Akalembe, mpu lyo bo bayâzire omu lubanja lw’omubiri omu masù g’abantu, babona obuzîne bw’omûka embere za Nyamuzinda.

Okuba masù n’okuzigirana

7 Obuzinda bw’ebintu byoshi buli hofi. Kuziga mube bîrhonzi, munalange olugeroq lyo muhash’ishenga. 8 Ci bwenêne muzigirane mwêne na nnene, bulya obuzigire buzâza omwandu gw’ebyâha. 9 Mukahandisanya buzira kucîduduma. 10 Ngasi muguma arhabâle abâbo nk’oku agabîrwe enshôkano, kulya kunakwânîne abarhindisi binja b’engalo ya Nyarnuzinda ya ngasi lubero. 11 Owahîrwe omukolo gw’oburhurnisi, agukole n’ernisi ya Nnâmahanga, lyo muli byoshi Nyamuzinda akuzibwa erhi Yezu Kristu orhuma. Kuli ye irenge n’obuhashe emyâka n’emyâka. Amen!

Okurhayôboha amalibuko

12 Bîra bâni, irhondo mumanye murhacisômeragwa, nka kulya omuntu afuduka akantu arhishi, n’engulumira y’omuliro eri omu kagarhî mpu emmurhangule. 13 Ci erhi mwankashangîra amababale ga Kristu, mucishinge, lyo muyish’iyumva amasîma n’omwishingo olusiku aciyêrekana omu irenge lyâge. 14 Erhi mwankajâcirwa erhi izîno lya Kristu lirhuma, iragi linyu, kulya kuba Omuka gw’irenge, gwo Mûka gwa Nyarnuzinda, gummulimwo. 15 Muli mwe harhajiraga owalibuzibwa nka mwîsi wa bantu, erhi nka cisharnbo, nisi erhi nka nyankola-maligo, erhi nka ndyâlya; 16 ci erhi omuntu ankalibuzibwa bulya ali mukristu, arhafâga nshonyi, akuze Nyamuzinda wamushobôzagya eryo izîno. 17 Bulya amango gahisire, n’olubanja lwârhangirira oku nyumpa ya Nyamuzindar. N’akaba rhwe lwârhangirirekwo, balya barhayemêra Emyanzi y’Akalembe kurhi obuzinda bwâbo bwâbe wani! 18 Akaba okucunguka kw’omushinganyanya kuli kudârhis, kurhi omubî n’omunya-byâha anâbe? 19 Ntyo, abadwîrhe balibuka oku bulonza bwa Nyamuzinda bahire obuzîne bwâbo omu maboko ga Lulema orhatwa omu kanwa kâge, banacîhangâne okukajira aminja.

5

Petro ahanûla abagula b’Ekleziya

1 Abagulat bali muli mwe, alagi ihano mbahire, nie mugula akabo, nie na câliho c’amababale ga Kristu, nie nanayish’ishangira irenge lyanabonekaneu. 2 Muyâbule obuso bwa Nyamuzinda mwàhizirwemwo, arhali nk’abasêzîbwe, ci n’omurhima gwinyu gwoshi, nk’oku Nyamuzinda alonzize, arhali omu kulonza obunguke bubî, ci n’omurhima nkana. 3 Murhazidoheraga abamwahîrwe mpu mubarhegeke, ci mube lwiganyo lw’obuso. 4 N’amango Lungere w’abangere aciyêrekana, mwahabwa ishungwè ly’irenge lirhakasherêra.

Ahanûla emisole n’abandi bemêzi

5 Ninyu mwe misole, mukayumva abagula. Mweshi muhwinje omwambalo gw’obwîrhohye omu kuyôrha n’abinyu; bulya abacîbonyi Nyamuzinda kucîka abacîka, ci abîrhohye bo ashobôza engalo yâgev. 6 Kuziga mucîrhohye embere z’okuboko kugala-byoshi kwa Nyamuzinda, lyo ammukuza omu mango gakwânîne 7 Amalagirire ginyu goshi mugahire omu maboko gâge, bulya kushîbirira ayôrha ammushîbirira. 8 Mulange olugero munabe masu! Omushombanyi winyu, Shetani, nka ntale yaluluma, adwîrhe azungulukazunguluka, mpu alonze oyu amira. 9 Mumuhagalike n’obuzibu bw’obuyemêre bwinyu, munamanye oku ago malibuko go ganadwîrhe galibuza bene winyu bali omu igulu. 10 Na hano muba mwamalibuzibwa kasanzi katyunguli, Nyamuzinda w’enshôkano zoshi wammuhamagalaga okushangîra irenge lyâge ly’ensiku n’amango muli Kristu Yezu, yêne âmmuyumanyanya âmmukomeze, âmmuzibuhya anammujire ntadundagana. 11 Kuli ye irenge n’obuhashe emyâka n’emyâka. Amen!

Amahano mazinda, omusingo n’obwanga

12 Mmuyandikire ebi binwa bisungunu n’okuboko kwa Silvano, mwene wirhu mbona nk’akwânîne okucîkubagirwa, nti mmuhanûle nampamîrize oku eyo yo nshôkano y’okuli ya Nyamuzinda: muyisêremwo buzibu. 13 Ekleziya eri e Babiloniw, ntôle akinyu, emmulamusize; na mugalax wâni Marko naye ammulamusize. 14 Mulamusanye n’ehinûnugurho hy’obuzigire. Obuholo kuli mwe mweshi muli Kristu!


 a1.5 : Ensiku nzinda: aha kuli kuderha okuyûrha kw’igulu.

 b1.11 : Ye Mûka Mutagatifu wakag’ibwiriza abalêbi ebi bamanyîsa.

 c1.13 : Kwo kuderha: muyôrhe mucirheganyize.

 d1.16 : Lv 19, 2.

 e1.24 : Iz 40, 6-8.

 f2.3 : Lul 33 (34), 9.

 g2.6 : Iz 28, 16; Rm 9, 33; 10, 11.

 h2.8 : lz 8, 14.

 i2.8 : Olwo Luderho, yo Myanzi y’Akalembe Abayahudi balahiraga okuyankirira.

 j2.12 : Olwo lusiku, lwo lusiku lw’olubanja luzinda. Abapagani bayish’ishimba olwiganyo lw’abakristu, bakayankirira obuyemêre, bayish’ija omu irenge ly’akalamo k’ensiku n’arnango.

 k3.1 : Oluderho: Emyanzi y’Akalembe.

 l3.6 : Murh 18,12.

 m3.10 : Owalonza bumubêre bwinja bunamununire, Lul 33 (34), 12-15.

 n3.12 : Lul 33 (34), 13-17.

 o3.19 : Omu mpamikwa: omu kuzimu, omu irimbo.

 p4.6 : Rulole 3, 19-20.

 q4.7 : Olugero omu biryo, omu binyôbwa n’omu ngasi bisîmîsa omubiri.

 r4.17 : Enyumpa ya Nyamuzinda yo Ekleziya. Olwo lubanja, go malibuko garhangula abemêzi n’okubarheganya oku lusiku lw’olubanja luzinda.

 s4.18 : Mig 11, 31.

 t5.1 : Abagula erhi abashosi, bo badâhwa n’abajinji (abasaserdoti n’abacigofu) b’Ekleziya.

 u5.1 : Irenge Kristu ânayishemwo aha kuyûrha kw’igulu.

 v5.5 : Mig 3, 34; Lola Yk 4, 6.

 w5.13 : E Babiloni: e Roma, ngasi washâbire Yeruzalemu, Abayahudi banamuhe erya Babiloni, bulya Babiloni ye wali murhanzi okushâba Yeruzalemu.

 x5.13 : «mugala wâni Marko», ali olya muganda wayandikaga ecitabu ca kabiri c’Emyanzi y’Akalembe. Ali mugala wa Petro, bulya Petro ye wamubatizagya, owabatizagya omuntu erhi amamuburha bunya-mûka.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s