Bibliya omu mashi galusibwe n’ecigereki AMARUBA EMWA FILEMONI: Oyu Onezimo abaga mujà wâwe ci lero we kasinga omuyankirire nka mwene winyu bulya naye abatizibwe akirhu. L’Epître à Philémon en mashi et grec. De grâce, accueille ton ancien esclave en frère en vertu du baptême qu’il a reçu comme nous

PHM – – DRC MASHI HEBREW BIBLE and MASHI GREEK

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MUTAGATIFU PAOLO AYANDIKIRAGA FILEMONI

Oyo mulume mushigwa Filemoni aligwerhe omujà, ye wali Onezimo. Filemoni abatizibwa ahinduka mukristu. Omuja ayâka Nnawâbo n’obwo okwo kwali kucihira omu kaga. Lero erhi acirhigana Paolo, Onezimo ayemêra Yezu anabatizibwa. Bulya Paolo akenganga obubatizo burhujira bantu bahyahya, agerêreza erhi: «Oyu wali mujà akola mwene wirhu erhi bubatizo burhuma; kandi akola mwene wâbo Filemoni na ntyo Filemoni naye ali mwene wirhu.» Nkaba akengera birya ayandikiraga Abagalasiya (3, 27-29), halya adesire oku ababatizibwe barhacirimwo kabôlo ekarhi K’Omuyahudi n’Omugereki, ntagengwa n’omujà, omulume n’omukazi . Go mango ayandikire Filemoni aga maruba. Mofi ci galimwo emyanzi.

1

Omusingo

1 Paolo, mubohe wa Kristu Yezu, na mwene wirhu Timoteyo, kuli Filemo­ni, murhabâzi wirhu muzigirwa, 2 na mwâli wirhu Afiyaa, n’owirhu rhulwa enta­mbala rhweshi naye, Arkipob, haguma n’endêko y’abemêzi babugânana aha mwâwe: 3 enshôkano n’obubolo bimmugabirwe na Larha Nyamuzinda na Nya­kasane Yezu Kristu!

Paolo avuga omunkwa

4 Ntahusa kuvuga Nyamuzinda wâni omunkwa nka nakukengêra omu nsengero zâni, 5 bulya nankâyumva baderha obuzigire n’obuyemêre bwâwe kuli Nyakasane Yezu n’oku batagatifu boshi. 6 Owabona ecinyabuguma c’obuye­mêre bwâwe ciyôrha cikanyire cinakurhabâle okumanya aminja goshi rhwa­nkahash’ijira erhi Kristu orhuma! 7 Neci okuli, mwene wirbu, nsimire bwenene nanayumva oburhulirize erhi buzigire bwawe burhuma, bulya warhulirize cmi­ rhima y’abatagatifu.

Paolo alagira Onezimo

8 Co cirhumire, ciru akaba ngwêrhe obuhashe muli Kristu bw’okukurhegeka ebi okwânîne okujira, 9 nnonzize nkuyinginge erhi kwo erhi buzigire burhuma. Nie Paolo, olya mushosi Paolo, oli buno mubohe wa Kristu Yezu! 10 Nsengerîre mugala wâni naburhiraga omu mpamikwac, oyûla Onezimo. 11 Mîra ntaco akukwânîne, ci lero bunôla akola âkukwânana bwenêne, anankwânine nani. 12 Y’oyo nkurhumire; ye murhima gwâni. 13 Nankasîmire mmuyorhane, nti antabâle ahali hawe muno nkoba ndimwo erhi Myanzi y’Akalembe erhuma; 14 ci naderha nti ntankajira akantu ntanakudôsizi, nti lyo orhasêzibwa okujira ecinja, ci ocikole oku bulonza bwâwe. 15 Nkaba Onezimo arhanzir’ikubunga mango masungunu mpu muyish’ibêra naye ensiku n’amango, 16 ci arhaciri nka mujà wâwe, ci kulusha omujà: nka mwene winyu muzigirwa. Ali ye lwoshi lwoshi kuli nie; kanga kulusha aba ye kuli we oku mubiri na muli Nyakasane! 17 Lero akaba oyemîre oku rhuyinjibana rhwembi, omuyankirire nk’oku wankanyankirira. 18 N’akaba akujirire kubî, nisi erhi akaba akuba omu mwenda, abage erhi nie oyish’idôsa. 19 Niene Paolo nkuyandikîre n’okuboko kwâni: nie nâkulyûle. Ntanarhama nakubwîra oku nawe ondi omu mwenda, n’ogwo mwenda oli w’oyo wenene. 20 Neci, mwene wirhu, onjirire okwo muli Nyakasane! Orhûlirize omurhima gwâni muli Kristu! 21 Nkuyandikire n’obula­ngalire nti wanyumva, nnamanyire oku wajira ciru n’ebilushire ebi mpûnyire.

Akanwa kazinda, omusingo n’obwanga

22 Onteganyize n’ecirâlo, bulya ndangalîre nti n’oburhabâle bw’ensengero zinyu nammugalulirwa. 23 Epafra rhuba rhweshi babobe muli Kristu Yezu akulamusize, 24 bo na Marko, Aristarko, Dema, na Luka, bo barhabâzi bâni. 25 Enshôkano ya Nyakasane Yezu Kristu ebêre omu mirhima yinyu.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ, 3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν, ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν. 7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 8 Διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον 9διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ· 10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ὀνήσιμον, 11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ [καὶ] σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, 12ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ’ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·  13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 15 Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ’ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. 17 εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα. 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20 ναὶ ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ. 21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις. 22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν· ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν. 23 Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 24 Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου. 25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.


 a1.2 Afiya: Nkaha mukà Filemoni oyo.

 b1.2 Arkipo: Nkaba mugala wa Filemoni.

 c1.10 Naburhiraga omu mpamikwa: : Erhi Paolo ayigîriza Onezimo enjira y’obuyemêre, amuburha iroho.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s