Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA KABIRI EMWA TIMOTEYO: Omu nsiku nzinda abantu bayish’ishwira amabî, ci wehe ocihangane olange obuyemêre n’obuzigire onasêre oku minja n’oku Mandiko Matagatifu, kulya wayigîrizibagwa na nyoko na nnakakulu na nani

2TI – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI MUTAGATIFU PAOLO AYANDIKIRAGA TIMOTEYO

Obwofi bw’ebinwa

Aga maruba ga kabiri gagenderîre enyigîrizo za Paolo kuli Timoteyo. Paolo amubwîzire oku ali omu mpamikwa na banji omu bakag’imulusa bamusizire yene omu mazibu ci arhatwîsiri murhima bulya Nyakasane amuyimangîre.

Paolo abwîzire timoteyo oku ensiku mbi ziyiruka ci arharhâga murhima. Abantu bayish’icishwêkera oku mabî ci mpu Timoteyo amanye arharhibaga obuhamîrizi bw’Emyanzi y’Akalembe:

«3, 1 Kandi omanye oku omu nsiku nzinda amango mabî gânayishe. 2 bulya abantu bayish’ikacilongeza bonene, bayish’ihira omurhima gwâbo omu bi­rugu, bayish’ikacikunga bone, bayish’iba bacîbonyi, bakashobeka abandi bu­sha, bayish’iba bigamba, bantu barhish’ivuga omunkwa, bayunjulirîne bubî; 3 bayish’iba baminya, barhakababalira ndi; babe badesi b’obunywesi, bantu barhajira lugero, barhayumva lukogo, bashombanyi b’abantu binja; 4 bayi­sh’iba ndyâlya, bizuzu, mihûrha erhi bucîbone bwâbo burhuma, abâsîma irala libî ahali h’okusima Nnâmahanga; 5 embuga bayish’ikayôrha nk’abakombêra ebya Nyamuzinda, ci erhi banahakanyire emisi yâbyo. Abola nabo obayâke. 6 Muli bo kukwânîne okuganja balya bakasheshera omu nyumpa za bene, bahêke obukazi bukayerûlwa n’irala libî lya ngasi lubero, 7 burhanahusa oku­ ciyigîriza, ci nta mango bwânahike oku bumanye bw’okuli. 8 Na nka kulyâla Yane na Yambure balwisagya Musa, kwo n’okwo, nabo badwîrhe balwisa okuli, abo bantu b’emirhima ehûsire, eyo mihera omu by’obuyemêre. 9 Ci kwônene barhahike ngahi, bulya isirhe lyâbo lirhayimang’imanyikana kuli boshi, nka kulya lirya lya balya babiria lyabaga. 10 Ci wehe wasêzire oku nyigîrizo zâni, oku lugendo lwâni, oku mihigo yâni, oku buyemêre bwâni, oku buzigire bwâni, oku bulembêdu bwâni, 11 oku malibuko n’oku malumwa naboneraga e Antiyokiya, n’e Ikoniya n’e Listra. Mailibuko maci ntabonaga wani! Na muli goshi Nyakasane anyokola! 12 Neci, ngasi boshi balonza okulama bwinja omu bukombêdu muli Kristu Yezu, bâbone amalibuko. 13 Abantu babî bohe n’endyâlya, kushâya baâshaye omu bubî, bârhebane banarhebwe. 14 Ci w’oyo osêre kw’ebiwayigîrizibwe wanayemêra buzira kurhindira. Na­we orhahabiri bandi bakuyigîrizagyabyo, 15 n’oku kurhenga eburho bwâwe erhi oyishi Amandiko Matagatifu; ganahash’ikuha obushinganyanya buhisa oku bucire n’oburhabâle bw’obuyemêre buba muli Kristu Yezu. 16 Amandiko goshi Nyamuzinda wajiraga mpu gayandikwe, ganakwânana kwinja oku kuyigîriza, n’oku kuhamûla, n’oku kuhabûla abahabusire, n’oku kuherha abantu omu bu­shinganyanya; 17 na ntyo omuntu wa Nyamuzinda abe mwimâna, anashi­ngânane okujira ngasi cijiro cinja.»

1

Omusingo n’omunkwa

1 Paolo, ntumwa ya Kristu Yezu oku bulonza bwa Nyamuzinda na nka kulya binashingânîne eciragâne c’obuzîne buba muli Kristu Yezu, 2 kuli Timoteyo, mugala wâni muzigirwa; enshôkano, obwonjo n’obuholo bikugabirwe na Nyamuzinda Ishe na Nnawirhu Kristu Yezu!

3 Kuvuga mvuga Nyamuzinda omunkwa, oyu nkolera n’omurhima gucîre aka bashakulûza, nka nakukengêra ngasi kasanzi omu nsengero zâni z’obudufu n’omûshi. 4 Nkayibuka emirenge yâwe, nnanyumve idulweb ly’okushub’ikulola kwo nti lyo nyunjula bushagaluke. 5 Nnankakengêra obuyemêre bw’okunali bukubâmwo, bulya buyemêre bwàbâga burhanzi muli nyakakulu Loyidi na muli nyoko Ewuniki; ntahabiri oku bwo n’obwo bukulimwo nâwe.

Enshôkano Timoteyo ashobwîre

6 Co cirhumire nkukengêza nti ozûse engalo Nyamuzinda akushobôzagya erhi nkulambûlirakwoc amaboko. 7 Bulya arhali murhima gwa bwôba rhwahabirwe na Nyamuzinda, ci gwa misi, n’obuzigire, n’olugero omu kukolêsa eby’en’igulu. 8 Kuziga orhabaga nshonyi z’okuhamîriza Nyakasane, nisi erhi nie ntuma, nie mubohe wâge. Ci oleke rhulibukire haguma rhwembi erhi Myanzi y’Akalembe erhuma; Nyamuzinda arhurhabâla n’obuhashe bw’emisi yâge; 9 ye warhucungulaga, arhuhamagala anacirhwishoga mpu rhube batagatifu, arhali oku lugero lw’ebijiro birhu, ci oku lugero lw’obulonza bwâge yêne n’engalo yâge. Eyo nshôkano rhwashobôlaga kurhenga emyâka n’emyâka muli Kristu Yezu, 10 buno lyo ekola eciyêrekîne omu kuyisha kw’Omuciza wirhu Kristu Yezu waherêrekezagya olufù, alêrha obuzîne n’akalamo karhaheka, byalangashana omu Myanzi y’Akalembe. 11 Eyo Myanzi y’Akalembe yo narholeragwa mpu mbe muja-bugo na ntumwa na mwigîriza wayo.

12 Yo erhumire ndi muli aga malibukod; ci ntakubêra nshonyi, bulyâla mmanyire ndi nàhiziremwo obulangalire bwâni, nnanyishi bwinjinja oku agwêrhe obuhashe bw’okulanga omuhakoe gwâni kuhika lulya Lusikuf. 13 Oshimbe olwiganyo lw’ebinwa nkana wayumvagya omu kanwa kâni, omu buyemêre n’omu buzigire buba muli Kristu Yezu. 14 Olange omuhako mwinja wabîsibagwa n’oburhabâle bwa Mûka Mutagatifu orhubâmwo.

15 Orhahabiri oku ab’e Aziya bohi bandikirîre, nka Fijelo na Herimojeni. 16 Mâshi Nyakasane afe enyumpa ya Onesiforo lukogo, bulya kanji kanji antabîre, arhanabonaga nshonyi erhi enkoba zâni zirhuma. 17 Ciru erhi ahika e Roma, annonza n’obushiru bunji, alinda ambona. 18 Mâshi Nnâmahanga amuhe okuyish’ibona olukogo embere za Nyakasane mwa lulya lusiku! N’oku antabîre kwoshi e Efezi, nawe wêne okumanyire bwinja kundusha .

2

Kukwânîne entumwa eshangîre amababale ga Kristu

1 Wehe, mwâna wâni, ozibuhe oku burhabâle bw’enshôkano eri muli Kristu Yezu. 2 Birya wayumvagya nakuyigîriza embere za bahamîrizi banji, obibî se abantu bakwânîne okucîkubagirwa, abankahasha nabo okubibwîriza abandi.

3 Oyankirire ecâwe cigabi c’amababale nka musirika mwinja wa Kristu Yezu. 4 Ntâye walwa ebîrha wankacîderha mpu acihira omu by’en’igulu, akaba alonzize okusimîsa owamurhumaga elugamba. 5 Naye owafuka arhahâbwa bukuze akaba arhashimbîri irhegeko ly’okufuka. 6 Omuhinzi orhama n’omukolo ye kwânîne okurhang’ihâbwa ecigabi câge c’emyâka. 7 Oyumve ebyôla nkubwîzire . Câbà Nyakasane akurhabâla okubiyumva byoshi.

8 Okakengêra Yezu Kristu wafûkaga omu bafù, w’omu buko bwa Daudi, nka kulya nyigîriza omu Myanzi yâni y’Akalembe. 9 Eyo Myanzi y’Akalembe yo erhuma nalibuzibwa, kuhika okushwêkwa nka nyankolamaligo. Ci oluderho lwa Nyamuzinda lurhali lubohe. 10 Okwo kwo kurhuma ndembera amalibuko goshi abishogwa barhumire, nti lyo nabo babona obucire buba muli Kristu Yezu haguma n’irenge ly’ensiku n’amango.

11 Aka kanwa kali k’okuli: akaba rhwafîre haguma naye, rhwayish’ilama rhwe naye. 12 Rhukacikanyakanya, rhwayish’iyîma rhwe naye; erhi rhwa nkamuhakana, naye anayish’irhuhakana. 13 Erhi rhwankabula bwayemêra, yehe nta mango ankatwa omu kanwa kâge; bulya arhankacîhakana yêne.

Okulwîsa abigiriza b’obunywesi.

14 Okâbakengêza okwo omu kuhamîriza embere za Nyamuzinda oku kukwânîne okukayâka ennongwe y’ebinwa erhajira kandi kamalo okurhali kuheza abayiyumvirhiza. 15 Ocisêze okuciyêrekana nka murhonyi wa Nnamahanga, nka mukozi orhagwârhwa na nshonyi, nka muja-bugo w’oluderho lw’okuli okwânîne okucikubagirwa. 16 Ci ebinwa bya ntya-ntya n’ebibî, okabiyâka; bulya ababiderha kushâya bashâya omu bubî bulushire; 17 n’enderho zâbo kwo zikanyegera nka kafinjo. Himeneyo na Fileto bali ba bene abo; 18 bahabusire, baleka enjira y’okuli, baderha mpu mîra obufûke bwageraga, na ntyo basherêza obuyemêre bwa barhali banyi.

19 Ci kwônene eciriba cikomîre Nyamuzinda abandaga ho ciciri, cirikwo eci cimanyîso: Nyakasane ayishi abâge, na: Ngasi yeshi oderha izîno lya nyakasane, ayâke obubîg. 20 Omu nyumpa nnene, arhali birugu bya masholo n’amarhale byone bimuba; munabe ciru n’eby’emirhi n’eby’ibumba. Biguma bikolêsibwa oku mikolo y’obukenge, n’ebindi oku mikolo ya ntya-ntya. 21 Erhi omuntu ankacilanga kuli ebyo ndesire, anaba cirugu ca bukenge, cicîre, cikwânîne Nyakasane, cinashingânîne ngasi mukolo mwinja.

22 Okâyâka irala ly’obusole; okalongereza obushinganyanya, obuyemêre, obuzigire, n’omurhûla haguma n’abagashâniza Nyakasane n’omurhima gucîre. 23 Ci orhudali rhw’isirhe rhurhagwêrhi nda na mugongo, okârhuyâka; orhahabiri oku nnongwe rhuburha. 24 N’omurhumisi wa Nyakasane arhakwânîni abe muntu wa nnongwe, ci kukwânîne abe mutûdu kuli boshi, ahashe okuyigîriza, anamany’ilembera amalibuko. 25 Kukwânîne ahanûle abashombanyi bâge n’obutûdu, bulya kwankanaba Nyamuzinda abaha okucîyunjuza, okumanya okuli 26 n’okushub’izabanuka obukengêre, babà bamâyûs’irhenga omu mirhego ya Shetani, owabajizire mpira na bajà b’okujira obulonza bwâge.

3

Amabî g’ensiku nzinda

1 Kandi omanye oku omu nsiku nzinda amango mabî gânayishe. 2 bulya abantu bayish’ikacilongeza bonene, bayish’ihira omurhima gwâbo omu bi­rugu, bayish’ikacikunga bone, bayish’iba bacîbonyi, bakashobeka abandi busha, bayish’iba bigamba, bantu barhish’ivuga omunkwa, bayunjulirîne bubî; 3 bayish’iba baminya, barhakababalira ndi; babe badesi b’obunywesi, bantu barhajira lugero, barhayumva lukogo, bashombanyi b’abantu binja; 4 bayish’iba ndyâlya, bizuzu, mihûrha erhi bucîbone bwâbo burhuma, abâsîma irala libî ahali h’okusima Nnâmahanga; 5 embuga bayish’ikayôrha nk’abakombêra ebya Nyamuzinda, ci erhi banahakanyire emisi yâbyo. Abola nabo obayâke.

6 Muli bo kukwânîne okuganja balya bakasheshera omu nyumpa za bene, bahêke obukazi bukayerûlwa n’irala libî lya ngasi lubero, 7 burhanahusa okucîyigîriza, ci nta mango bwânahike oku bumanye bw’okuli. 8 Na nka kulyâla Yane na Yambure balwisagya Musa, kwo n’okwo, nabo badwîrhe balwisa okuli, abo bantu b’emirhima ehûsire, eyo mihera omu by’obuyemêre. 9 Ci kwônene barhahike ngahi, bulya isirhe lyâbo lirhayimang’imanyikana kuli boshi, nka kulya lirya lya balya babirih lyabaga.

10 Ci wehe wasêzire oku nyigîrizo zâni, oku lugendo lwâni, oku mihigo yâni, oku buyemêre bwâni, oku buzigire bwâni, oku bulembêdu bwâni, 11 oku malibuko n’oku malumwa naboneraga e Antiyokiya, n’e Ikoniya n’e Listra. Mailibuko maci ntabonaga wani! Na muli goshi Nyakasane anyokola! 12 Neci, ngasi boshi balonza okulama bwinja omu bukombêdu muli Kristu Yezu, bâbone amalibuko. 13 Abantu babî bohe n’endyâlya, kushâya bâshaye omu bubî, bârhebane banarhebwe.

14 Ci w’oyo osêre kw’ebiwayigîrizîbwe wanayemêra buzira kurhindira. Nawe orhahabiri bandi bakuyigîrizagyabyo, 15 n’oku kurhenga eburho bwâwe erhi oyishi Amandiko Matagatifu; ganahash’ikuha obushinganyanya buhisa oku bucire n’oburhabâle bw’obuyemêre buba muli Kristu Yezu. 16 Amandiko goshi Nyamuzinda wajiraga mpu gayandikwe, ganakwânana kwinja oku kuyigîriza, n’oku kuhamûla, n’oku kuhabûla abahabusire, n’oku kuherha abantu omu bushinganyanya; 17 na ntyo omuntu wa Nyamuzinda abe mwimâna, anashi­ngânane okujira ngasi cijiro cinja.

4

Mpu Timoteyo abe muja-bugo mwimâna

1 Nkulahirize embere za Nyamuzinda n’embere za Kristu Yezu wanatwîre abazîne n’abafîre olubanja, oku izîno ly’okuyisha kwâge n’ely’obwâmi bwaâge: 2 oyigîrize oluderho lwa Nnâmahanga, basîme erhi babe barhasîmiri, obabwîre, obayâgirize, okalihe, ohanûle, omu butûdu n’omu bushiru bw’okuyigîriza. 3 Bulya amango gayisha, n’abantu barhakacikwîra enyigîrizo nkana, ci irala lya lyanabahabukane n’okurhwiri kwâbo kubanyunyagire, bacihe bone abayigîriza mwandu, 4 bafuke amarhwiri gâbo mpu balek’iyumva eby’okuli, bagarhege emigani. 5 Ci wehe obe murhondêza muli byoshi; olembere amalibuko; ojire omukolo gwâwe gw’omwigîriza w’Emyanzi y’Akalembe; obe mwimâna omu buja-bugo bwâwe.

Ensiku za Paolo zahisire

6 Niehe omuko gwâni gukola gudwîrhe gwabulagwa nka nterekêro, n’amago gâni g’okufuluka gahisire. 7 Nalwîre agani, nahisize ensiku zâni, nalanzire obuyemêre. 8 Nta cindi cicinsigalîre okurhali kuyankirira Ishungwe ly’obushinganyanya Nyakasane, muciranuzi mushininganyanya, anampembe olwo Lusiku, arhanali nienene, ci na balya boshi bayishiba bàlinzire n’obuzigire okuyisha kwâge .

Amahano mazinda

9 Okanye, onshimâne duba, 10 bulya Dema andesire erhi kusîma er’igulu kurhuma, anacijirire e Tesalonika; Kreshenti ajire e Galasiya, na Tito acijira e Dalamasiya. 11 Luka yenene rhusigire rhweshi naye. Oyanke Marko, muyishe mwembi, bulya ankwânîne bwenêne omu buja-bugo. 12 Narhumire Tikiko e Efezi. 13 Hano okola wayisha, onanderhere ecishuli nasigaga e Trowa aha mwa Karpo; olerhe n’ebitabu, ci bwenêne engurha z’Amandiko. 14 Aleksandro, mutuzi w’ebyuma, anjirîre bubî bunji; Nyakasane anamulyule nk’oku ebijiro byâge binashingânîne. 15 Nawe ocilange kuli ye, bulya alwîsize bwenêne enyigîrizo zirhu. 16 Erhi mbûlana obw’oburhanzi, ntaye wanyimangîre; boshi bandikirira. Mâshi okwo kurhabatumuzibagwa! 17 Ci kwônene Nyakasane yehe ali anyimangîrei, ananzibuhya, mpu lyo mmanyîsa obugo bwâge, lyo n’abapagani boshi babuyumva. Nanalîkûzîbwe omu kanwa k’entale. 18 Nyakasane anyôkola omu ngasi kubî, ananciza, ampêke omu Bwâmi bwâge. Kuli ye irenge emyâka n’emyâka! Amen.

Omusingo n’obwanga

19 Ondamukize Priska na Akwila, bo n’ab’omu mwa Onesifori. 20 Erasto asigîre e Korinti; ci Trofimo yehe namusigaga mulwâla e Mileto. 21 Obiduhe, ohike eno embere ly’empondo. Ebulo, na Pudensi, na Lino, na Klaudiya, na bene wirhu boshi, mpu asinge. 22 Nyakasane abe omu murhima gwâwe! Enshôkano ya Nyamuzinda ebe haguma ninyu!


 a3.9 : Abo bantu babiri, Yane na Yambure (mulongo gwa 8), bàli balozi b’e Misiri.

 b1.4 : Erhi Paolo aja e Macedoniya, ahûna Timoteyo rnpu asigale e Efezi (1 Tm 1, 3), co cirhumire amudula.

 c1.6 : Erhi Timoteyo alambûlirwakwo amaboko anahâbwa isakramenta ly’obudâhwa (1 Tm 4, 14), zo nshôkano, ngalo Paolo amukengezize azizûse ayinjihye omukolo gwa Nyakasane.

 d1.12 aga malibuko: Erhi Paolo ali omu mpamikwa e Roma obwa kabiri (1, 17).

 e1.12 omuhako gwâni: Amakwânane g’emikolo n’ebijiro bya Paolo.

 f1.12 lulya Lusiku: Olusiku Mwami Yezu ayish’itwa olubanja luzinda.

 g2.19 Nyakasane ayishi abâge, lola Mib 15, 5; Iz 26, 13

 h3.9 : Abo bantu babiri, Yane na Yambure (mulongo gwa 8), bàli balozi b’e Misiri.

 i4.17 4, 17: Lul 21 (22), 22.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s