Bibliya omu mashi galusibwe n’ecigereki lulimi nshôko y’Endagano Mpyâhya AMARUBA GA KABIRI EMWA ABATESALONIKA: La deuxième Epître aux Thessaloniciens en mashi et en grec.

2TH – – DRC MASHI HEBREW BIBLE and MASHI GREEK

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI MUTAGATIFU PAOLO AYANDIKIRAGA ABATESALONIKA (BANYA-TESALONIKA)

Obwofi bw’aga maruba obu

Paolo agenderire okuderha eby’okulinda oku Kristu agaluka: «1, 6 Neci, kukwânîne obushinganyanya bwa Nyamuzinda okugalulira abammulibuza amalibuko, 7 n’okummuha, mwe mudwîrhe mwalibuzibwa, okuluhûka haguma nirhu, amango Nyakasane Yezu aciyêrekanira emalunga haguma na bamalahika b’obuhashe bwâge, 8 omu ngulumira y’omuliro, mpu ahane balya barhishi Nyamuzinda barhanayumva Emyanzi y’Akalembe ya Nnawirhu Yezu. 9 Abôla bayish’ihâbwa obuhane bw’okukagwa n’okuherêrekera ensiku n’amango kuli n’obusù bwa Nyakasane n’irenge ly’obuhashe bwâge, 10 olusiku ayisha mpu akuzibwe omu batagatifu bâge, anabe cirhangâzo omu ngasi bamuyemîre boshi. Ninyu mwayemîre obuja-bugo bwirhu! 11 Okwo kwo kurhuma rhurhahusa okummusengerera, nti Nyamuzinda wirhu ammujire bantu bakwânîne eci ammuhamagaliraga, abayunjuze n’obuha­she bwâge emihigo yinyu yoshi y’okujira aminja n’emikolo y’ohuyemêre bwinyu; 12 ntyo izîno lya Nnawirhu Yezu likuzibwe muli mwe, ninyu muli lyo, oku lugero lw’engalo ya Nyamuzinda wirhu na Nyakasane Yezu Kristu.»

Oku nyigîrizo z’okulinda okugaluka kwa Kristu, Paolo ayushwire oku rhugenderere emikolo, rhuyâke obwôlo, abwôlo, rhuyâke akayange: «3, 6 Rhummurhegesire, bene wirhu, oku izîno lya Nyakasane Yezu Kristu, nti muyâke ngasi mwene wirhu oba mwôlo n’orhashimba emigenzo rhwammusigiraga. 7 Ninyu mwêne murhahabiri oku kukwânîne murhulolerekwo olwiganyo. Erhi rhuli emwinyu, rhurhabêraga buzira mukolo, 8 na ntâye rhwadesire nti rhwankalya omugati gwâge busha; ci budufu na mushi erhi kukola rhukola n’okuluha, nti lyo rhurhazidohera ndi muli mwe. 9 Kurhali kuderha oku nta buhashe rhwàli rhugwêrhe, ci nti rhummubêre lwiganyo lw’okukulikira. 10 Bulya rhuli emwinyu, ka rhurhammubwîraga nti akaba omuntu arhalonza okukola, aleke n’okulya? 11 Kurhi kulya rhwaciyumvirhage barhubwîra mpu baguma muli mwe bali bwôlo, mpu barhakola bici, ci kwônene erhi banacihira omu birhabayêrekiri? 12 Abola rhubarhegesire rhunabahunyire muli Nyakasane Yezu Kristu nti bakole n’omurhûla, banalye ebiryo by’omu maboko gâbo. 13 Mwehe, bene wirhu, murharhamaga okukajira aminja.»

1

Omusingo

1 Paolo, Silvano na Timoteyo, kuli Ekleziya y’Abatesalonikaa eri muli Larha Nyamuzinda na muli Nyakasane Yezu Kristu. 2 Kuli mwe enshôkano n’obuholo bwa Nyamuzinda Isheb na Nyakasane Yezu Kristu!

Paolo avuga Nnâmahanga omunkwa. Abaha omurhima. Oluhembo luzinda

3 Rhukwânîne okukavuga Nnâmahanga omunkwa ngasi mango mwe murhumire, bene wirhu; okwo kushingânîne, bulya obuyemêre bwinyu budwîrhe bwayushuka bwenêne, n’obuzigire bwa ngasi muguma muli mwe oku bâbo buli bunene; 4 ciru nirhu rhwêne rhukola rhucîkunga omu Ekleziya za Nnâmahanga erhi mwe murhuma, kulya kuba mwazibuhire mwanalanga obuyemêre omu mababale n’omu malibuko mubona. 5 Okwôla kuyêrekana oku Nyamuzinda atwa olubanja okushingânîne n’oku mukwânîne Obwâmi bwa Nnâmahanga mu­dwîrhe mwaluhira.

6 Neci, kukwânîne obushinganyanya bwa Nyamuzinda okugalulira abammulibuza amalibuko, 7 n’okummuha, mwe mudwîrhe mwalibuzibwa, oku­luhûka haguma nirhu, amango Nyakasane Yezu aciyêrekanira emalunga haguma na bamalahika b’obuhashe bwâge, 8 omu ngulumira y’omuliro, mpu ahane balya barhishi Nyamuzinda barhanayumva Emyanzi y’Akalembe ya Nnawirhu Yezu. 9 Abôla bayish’ihâbwa obuhane bw’okukagwa n’okuherêrekera ensiku n’amango kuli n’obusù bwa Nyakasane n’irenge ly’obuhashe bwâge, 10 olusiku ayisha mpu akuzibwe omu batagatifu bâge, anabe cirhangâzo omu ngasi bamuyemîre boshi. Ninyu mwayemîre obuja-bugo bwirhu!

11 Okwo kwo kurhuma rhurhahusa okummusengerera, nti Nyamuzinda wirhu ammujire bantu bakwânîne eci ammuhamagaliraga, abayunjuze n’obuhashe bwâge emihigo yinyu yoshi y’okujira aminja n’emikolo y’ohuyemêre bwi­nyu; 12 ntyo izîno lya Nnawirhu Yezu likuzibwe muli mwe, ninyu muli lyo, oku lugero lw’engalo ya Nyamuzinda wirhu na Nyakasane Yezu Kristu.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 1

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς [ἡμῶν] καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 4 ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε, 5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε, 6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν 7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ’ ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ μετ’ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ, 9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ’ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.  11 Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2

Okuyisha kwa Nyakasane Yezu Kristu

1 Rhumuhunyire, bene wirhu, oku biyêrekire okuyisha kwa Nnawirhu Yezu Kristu n’okubugânana kwirhu rhwe naye, 2 nti murhayemêraga bammufudusa omurhima erhi bammuyôbohye n’obulêbi nisi erhi n’enderho erhi maruba, bammurhebe mpu byarhenga emwirhu, mumanye mpu olusiku lwa Nyakasane lwahika hofi. 3 Ntâkwo muzigage omuntu arnmurheba.

Burhanzi kukwânîne obugomi buyishe n’Omubî acibishûle, gwo Muhera, 4 ye Mubishac, olya ocîhira enyanya lya ngasi ciderhwa Nyamuzinda erhi eci bagashâniza kuhika okuj’itamala omu ka-Nyarnuzinda n’okuderha mpu ye kola Nyamuzinda. 5 Ka murhacikengiri nakag’immubwîra okwo bulya ndi e­mwinyu? 6 Murhanahabiri ecihagalisire Omubisha bunod, mpu arhaciyêrekanaga agarhali amango gage. 7 Neci, kurhenga buno ihwe ly’obubi lidwîrhe lyajira omukolo gwâlyo. Omuhagalisire erhi akaba nk’aciyegûla, 8 obwo Omubî anacibishûla, ci Nyakasane Yezu anamuhirigise n’omûka gw’omu kanwa kâge, anamuherêrekeze n’obulangashane ayish’iyishamwo. 9 Amango ogwo Muhera gwâyisha, gurhabule kujira, n’oburhabâle bwa shetani, ebisômerîne bya ngasi lubero, n’ebimanyîso, n’ebirhangâzo by’okurhebana, 10 na ngasi burhebanyi bwoshi bw’obubî, mpu ahabulemwo emihera, bulya erhayankiriraga obuzigire bw’okuli bwankabacizize. 11 Okwo kwo kwarhumire Nyamuzinda abalikiramwo nyanduma wabahabula anabayemêza obu­ nywesi, 12 mpu Iyo bakagwa balya boshi barhayemêraga eby’okuli, ci bananira oku bubî.

Bacîhangane okuyôrha binja

13 Rhwehe rhukwânîne okukavuga Nnâmahanga omunkwa ngasi mango erhi mwe murhuma, bene wirhu bazigirwa ba Nyakasane, bulyâla Nyamuzinda acimmuwishozire kurhenga aha murhondêro, mpu ammucize, ammujire batagatifu n’obuhashe bwa Mûka Mutagatifu, munayôrhe muyemîre okuli. 14 Kwo amuhamagaliraga okwo n’obugo bwirhu bw’Emyanzi y’Akalembe, mpu Iyo mubona irenge lya Nnawirhu Yezu Kristu. 15 Ntyo, bene wirhu, mukomere, munasêre kw’erya migenzo rhwammuyigîrizagya nakanwa erhi omu maruba. 16 Nnawirhu Yezu Kristu yêne na Larha Nyamuzinda n’obulangalire bwinjinja erhi nshôkano yâge erhuma, 17 barhûlirizagye emirhima yinyu banayikomeze omu ngasi cijiro cinja n’omu ngasi luderho lwinja.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 2

1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτὸν 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι, μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου· 3 Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον. ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν θεός.  5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος [Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλ’ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 14 εἰς ὃ [καὶ] ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 15 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν.  16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ [ὁ] θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ.

3

1 Neci, bene wirhu, murhusengerere: oluderho lwa Nyamuzinda lulande lunakundwe nk’oku luli emwmyu; 2 rhufume abantu babî n emihera; bu­lyâla arhali boshi bayankirira obuyemêre. 3 Nyakasane arhatwa omu kanwa kâge: yêne ammuzibuhya anammucinge oku Mubî. 4 Rhucimmwikubagîre bwenêne muli Nyakasane nti munajire ebi rhwamurhegesire n’oku mwanayôrha mubijira: 5 Mâshi yakasane agenge emirhima yinyu omo buzigire bwa Nyamuzinda n’omu kusêrakwo Kristu!

Bacilange oku bwôlo n’oku kayange!

6 Rhummurhegesire, bene wirhu, oku izîno lya Nyakasane Yezu Kristu, nti muyâke ngasi mwene wirhu oba mwôlo n’orhashimba emigenzo rhwammusigiraga. 7 Ninyu mwêne murhahabiri oku kukwânîne murhulolerekwo olwiganyo. Erhi rhuli emwinyu, rhurhabêraga buzira mukolo, 8 na ntâye rhwadesire nti rhwankalya omugati gwâge busha; ci budufu na mushi erhi kukola rhukola n’okuluha, nti lyo rhurhazidohera ndi muli mwe. 9 Kurhali kuderha oku nta buhashe rhwàli rhugwêrhe, ci nti rhummubêre lwiganyo lw’okukulikira.

10 Bulya rhuli emwinyu, ka rhurhammubwîraga nti akaba omuntu arhalonza okukola, aleke n’okulya? 11 Kurhi kulya rhwaciyumvirhage barhubwîra mpu baguma muli mwe bali bwôlo, mpu barhakola bici, ci kwônene erhi banacihira omu birhabayêrekiri? 12 Abôla rhubarhegesire rhunabahunyire muli Nyakasane Yezu Kristu nti bakole n’omurhûla, banalye ebiryo by’omu maboko gâbo. 13 Mwehe, bene wirhu, murharhamaga okukajira aminja. 14 Akaba hali orhalonz’iyumva enyigîrizo zirimwo agâla maruba, mumumanyirire, muleke okukaja ah’ali, ly’enshonyi zimmumya. 15 Kwonene mumanye mwankamulola nka mushombanyi, ci mumuhanûle kulyâla omuntu ahanûla mwene wâbo.

Obwanga n’omusingo

16 Nyamuzinda w’omurhula yêne ammuhe omurhûla ngasi mango na muli byoshi! Nyakasane abe ninyu mweshi! 17 Ogu musingo guli gwa kuboko kwâni niene Paolo. Eco co cimanyîso ca ngasi maruba gâni. 18 Enshôkano ya Nnawirhu Yezu Kristu ebe ninyu mweshi!

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 3

1 Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις.  3 Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ’ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν [καὶ] ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. 5 Ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ’ ἡμῶν.  7 Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ’ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· 9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω.  11 Ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους· 12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 13 Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐγκακήσητε καλοποιοῦντες. 14 Εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ· 15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.  18 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.


 a1.1 : Abatesalonika: Banyatesalonika; Bantu b’e Tesalonika.

 b1.2 Nyamuzinda Ishe: erhi herufi a na i bibuganana, omu kusoma rhwanahubula Nyamuzind’Ishe, ci omu kuyandika rhwanayandika Nyamuzinda Ishe.

 c2.4 Obugomi bwâlerhwe n’Omubi, gwo Muhera, ye Mubisha, erhi Anti-Kristu.

 d2.6 2 6: Eco cihagalisire Omubisha càli ciyishibwi n’AbatesaIonika.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s