Bibliya omu mashi gone: Hageyo mulêbi ye na Hagayi omu c’emwâbo. Le Prophète Aggée en mashi

HAG – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

Bakolaga na C.D.P.C.L., Bukavu bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudomire binwa binji bya mashi

HAGEYO חגי

Enshokolezi

Omulêbi Hageyo agendaga ayigîriza Abayahudi erhi barhenga elubungo. Ayigîriza oku buzinda bw’omwêzi gwa munani kuhika omu karhî k’omwêzi gw’ikumi na kabirhi gw’omwâka gwa 520 embere Kristu aburhwe, lyo Abayahudi bayûbaka aka-Nyamuzinda kahyahya. Hageyo na Zakariya baciha nganyire okulangaliza abantu n’okurhuma Zorobabeli n’omudâhwa mukulu Yozwe bashubirira emikolo y’okuyûbaka aka-Nyamuzinda.

Bulya aka-Nyamuzinda kayôsire kashâbûsire, Nyamubâho ahana ebiremwa by’en’igulu. Okuyûbaka buhyahya kwayish’ilêrha akalamo kinja. Omulêbi ayemêra oku aka-Nyamuzinda kahyahya karhali kayûbake bwinja erhi rhwakakagerera kuli kalya ka Salomoni. Cikwône alêba oku omu nsiku zâyisha, irenge lyako lyayish’irhaluka ely’aka-Nyamuzinda ka Salomoni.

EBIRIMWO

1. Aka-Nyamuzinda kayûbakwa buhyahya: cigabi 1

2. Irenge ly’aka-Nyamuzinda kahyahya: cigabi 2

1

Amango g’okushub’iyûbaka akà-Nyamnzinda

1 Omu mwâka gwa kabirhi gw’obwâmi bwa Dariusi, mwêzi gwa ndarhu, omu lusiku lurhanzi lwâgwoa, akanwa ka Nyamuzinda kahekwa n’omulebi Hageyob emwa Zorobabeli mwene Shalatieli, murhambo w’e Yuda, n’emwa Yozwe, mwene Yehosadaka, mudàhwa mukulu, kaderha ntya: 2 Nyamuzinda w’Emirhwe amâderha ntya: Olu lubaga ludwirhe lwaderha, mpu: «Garhacibàc mango g’okuyûbakulula akà-Nyamuzinda!» 3 Lero akanwa ka Nyamuzinda kalerhwa ntya n’omulêbi:

4 Ka munabwîne oku kuli kwinja mubêre omu nyumpa nyinjinja n’obwo akà-Nyamuzinda kâni kashâbûsire? 5 Lero buno, kanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe. Mucijâge emurhima mulolereze enjira zinyu! 6 Mwarhêzire binji, ci mwahaka binyi omu nguli zinyu; mwàlîre birhali binyi, ci murhayigurhaga; mwanywa, ci enyôrha yinyu erhatwikaga; mwàyambaliza, ci nt’idûrhu mwayu­mvîrhe. Omukozi àhâbwa oluhembo lwâge, ci lwàbà nka kuno luja omu nshoho ntule! 7 Kanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe. Mugerêreze bwinja emu­rhima gwinyu, mulole enjira mulimwod. 8 Yinamukiri oku ntondoe, mujidurhira ebirhi, muyûbake enyumpa yâni. Nâhiramwo amasîma gâni, n’irenge lyâni ligandâzemwo, Nyamuzinda okudesire. 9 Mwakâg’ilangalira okusârûla binji, ci lero mwànenwa. Ebi mwàhasire, nâbiyehula n’empusi. Bulya kurhi? Kanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe. Bulya enyumpa yâni eshâbûsire, n’obwo ngasi mugu­ma muli mwe adwîrhe agwîririza okuyûbaka aha mwâge. 10 Okwo kwarhuma e­nkubaf ehangama, n’idaho lyânena emburho. 11 Nâlêrha ecanda omu cihugo; oku ntondo, omu mashwa g’engano, oku lukoma lw’emizâbîbu, omu mashwa g’emizeti n’ezindi mburho; abantu n’ebintu byoshi byâlibuka, na ngasi mukolo gwinyu gwoshi gwafânânda.

12 Oku bundi obwo, Zorobabeli, mwene Shalatieli, na Yozweg, mwene Yehosadaka, mudâhwa mukulu, n’olubaga lwoshi, bayumvirhiza akanwa ka Nyamuzinda n’akanwa k’omulêbi Hageyo, nk’oku Nyamubâho, Nyamuzinda wâbo àlirhumire oyo mulêbi. Aho, olubagah lwayôboha Nyamuzinda. 13 Kandi Hageyo, ntumwa ya Nyakasane, abwîra olubaga ntya akanwa ka Nyakasane: «Ndi haguma ninyu, kanwa ka Nyamuzinda». 14 Nyakasane ayunjuza makengu Zorobabeli mwene Sahalatieli, murhambo w’e Yuda na Yozwe mwene Yeho­sadaka, mudâhwa mukulu, n’olubaga lwoshi: bayisha banarhondêra okukola omu ka-Nyamuzinda, Nyakasane w’Emirhwe. 15 Ago mango zàli nsiku makumi abirhi n’ini z’omwêzi gwa ndarhu, mwâka gwa kabirhi gw’obwâmi bwa Dariyu­si.

2

Irenge ly’aka-Nyamuzinda

1 Omwâka gwa kabirhi gwa mwâmi Dariyusi, mwêzii gwa kali nda, nsiku makumi abirhi na luguma, akanwa ka Nyakasane kanacirhindakwo omulêbi Hageyoj, erhi: 2 «Obwire Zorobabeli, mwene Shalatieli, murhambo w’e Yuda na Yozwe mwene Yehosadaka, mudâhwa mukulu, n’olubaga lwoshi ntya: 3 Indi muli mwe wacibwîne amango eyi nyumpa yalijire irenge? Na kurhi muyibwîne buno? Ka murhabwîni oku erhacigwerhi nda na mugongo? 4 Ci lero buno, osêre, Zorobabeli, Nyakasane okudesire. Osimike, Yozwe, mwene Yehosadaka, mudâhwa mukulu. Osimike, nawe lubaga weshi omu cihugo! Nyakasane Nyamuzinda w’Emirhwe okudesire. 5 Yo ndagâno najiraga ninyu erhi murhenga e Misiri, n’omûka gwâni guli ekarhî kinyuk. Murhayôbohaga, . 6 Bulya ntyo kwo Nyakasane Nyamuzinda w’Emirhwe adesire. Hasigîre mango masungunu ndundaganye amalunga n’igulu, enyanya n’idahol. 7 Nâdudanganya amashanja goshi, obuhirhim bwâgo bwaluga, n’enyu­mpa yâni eyunjule irenge. Nyamuzinda w’Emirhwe okudesire. 8 Niene nie Nn’ebirugu, nie Nn’obugale bwoshi, kwo Nyakasane w’Emirhwe adesire. 9 Ire­nge ly’eyi nyumpa Iyalushisa erya mîra, kwo Nyakasane Nyamuzinda w’Emi­rhwe adesire, na muli ahan hantu, nahebaho omurhûla, Nyamuzinda w’Emi­rhwe okudesire. Okudôsa ihano emw’abadâhwa 10 Omu nsiku makumi abirhi n’ini z’omwêzi gwa kali mwenda, mwâka gwa kabirhi gw’obwâmi bwa Dariusio, akanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe karhi­ndakwo omulêbi Hageyo kaderha ntya: 11 Yumva akanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe. Odôsagye abadâhwa ihano, obabwîre ntya: 12 «Erhi omuntu a­nkahêka enyama ngishe omu nshoho y’omwambalo gwâge, kandi abulig’ihuma oku mugati n’idivayi, oku mavurha erhi ngasi kandi kalyo n’ogwo mwambalo, k’ebyo byanahinduka bitagatifu okwôla kwonene kurhumire?» Abadâhwa ba­shuza, mpu: «Nanga!» 13 Hageyo ashubibadôsa ntya: «Erhi omuntu ankazira n’omufu, kandi abulihuma oku biryo, k’ebyo biryo byanahinduka bibi?p» Abadâhwa bashuza mpu: «Neci». 14 Lero Hageyo aderha ntya: «Olu lubaga ntyo kwo luyôsire! Kw’er’ishanja liri ntyo embere zâni! Kanwa ka Nyamuzi­nda. Emikoloq yâbo boshi ntyo kwo enali, n’ebi barherekêra aha binali bibi»r.

Amalaganyo gw’omunago

15 Mugerêrezagye buno omu murhima gwinyus, kurhengera ene na kuhika amango gâyisha. Erhi barhacihira ibuye oku lindi ly’aka-Nyamuzinda, 16 kurhi mwàliyôsire? Mwakâgiyisha mpu mulishamarha mirengo makumi abirhi, lero mwakàshimâna liri ikumi lyone; mwakàyisha aha mukenzi mpu muhongole ndaha makumi arhanu, lero mwâkashimâna gali makumi abirhi gone. 17 Nàshûrhat n’olubula emikolo y’emisi yinyu, nàyivubya, murhanagalukaga emwâni, kanwa ka Nyamuzinda! 18 Mugerêrezagye buno omu murhima gwinyu, kurhe­ngera ene na kuhika amango gâyisha, (kurhenga omu nsiku makumi abirhi n’ini z’omwêzi gwa kali mwenda, kurhenga olusiku bahumba eciriba c’aka-Nyamuzinda, mulâbe bwinja) 19 erhi enguli zinacibule omuhako, erhi olukoma, omulehe n’eyindi mirhi birhaciyâna maleheu! Kurhenga ene, nahâna omunago!

Amalaganyo emwa Zorobabeli 20 Akanwa ka Nyamuzinda kashubirhindakwo Hageyo obwa kabirhi, lusiku lwa kali makumi abirhi n’ini lw’omwêzi, kaderha ntya: 21 Obwire Zorobabeli, murhambo w’e Yuda ntya: Nkola nâdundaganya amalunga n’igulu. 22 Nkola nâkûla entebe z’amâmi, nshâbe n’amahashe g’abâmiv b’amashanja. Nâhirika e­ngalè n’abazigendakwo; ebiterusi n’ababishonakwo bânigwa, ngasi muguma âkumba omu ngôrho ya mwene wâbo. 23 Olwo lusiku – kanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe – nâkurhôlaw, wâni Zorobabeli, mwene Shalatieli, mwambali wâni – kanwa ka Nyamuzinda – nâkujira nk’ifundo lya ciziriko. Bulya we nacishozire: Kanwa ka Nyamuzinda w’Emirhwe.


 a1.1 : Lwâgwo: Kwo kuderha mwêzi gwa kamera (8), mwâka gwa 520.

 b1.1 Hageyo kuli kuyiganya enfarasè n’ecigereki, ci omu c’emwabo anasomwa Hagayi חגי

 c1.2 : «Garhacibà»: Kwo kuderha amango garhacihika.

 d1.7 : Mulimwo: «enjira mukulikire»: Aka kanwa kàli ka kuderhwa handi, ci arhali aha.

 e1.8 : Ntondo: nkaba ntondo ya Yuda.

 f1.10 Nkuba: omu buhindule bw’ecihabraniya omu Ciharameya, badesire: «nkuba»; omu Cihabraniya, baderha: «lumè» banayushulakwo: «kuli mwe» kwo kuderha «Olumè kuli mwe».

 g1.12 Yozwe kuli kuyiganya nfarasè na cigereki, ci omu c’emwabo anasomwa Yehoshua erhi Yeshua, lyo izino lya Yezu omu c’emwâbo יהושע

 h1.12 : Olubaga: Kwo kuderha balya bantu basigire bemêzi ba Nyamuzinda e Yeruzalemu (lola Omulêbi Hageyo na Zakariya na Iz 4,3… )

 i2.1 Mwêzi: Kwo kuderha Muhaho (10), mwâka gwa 520, omu lusiku luzinda lw’omwibuko gw’ebihando.

 j2.1 Hageyo yena Hagayi omu c’e mwabo; Yozwe ye Yehoshua

 k2.5 Omu cihabraniya, badesire-ho ntya: «Co cihango (erhi: ndagâno) nàjiraga haguma ninyu erhi murhenga e Misiri.» (Baderha: «berit» omu Cihabranìya, ahàli ha «dabar» kanwa)! Ebyo birhali omu buhindule bw’ecigereki.

 l2.6 : Idaho: Omulêbi Hageyo amanyire oku Nyamuzinda yene ohêka igulu. Omulêbi alêbire obuhanya bwayisha n’obwo gaciri mango ga murhûla gwa mwami Dariyusi. (lola Am 5, 18 ; 8,9… ) Obwo buhanya bwadunda igulu lyoshi, n’okwo kuyubakululwa kw’akà-Nyamuzinda ciri cimanyiso c’omurhondêro gw’amango ga Masiha.

 m2.7 : Buhirhi: Kwo kuderha akantu koshi ka ngulo ndârhi, akantu abantu bacifinja. Obuhindule bwa Vulgata bwayirukira bwaderha oku «Omwifinjwa» anali Masiha, lero kwo kuhindula mpu: «Neci âyisha Namwifinjwa emw’amashanja goshi.»

 n2.9 : Aha: Kwo kuderha Omu ka-Nyamuzinda (lola 2 Sam 7,13 ). Emw’omulêbi Ezekiyelì aka-Nyamuzinda hali hantu ha Masiha. N’erhi rhwankalola bwinja, rhwanabona oku kwo binali, aha Yeruzalemu, Kristu àciyerekîne omu ka-Nyamuzinda kàyûbakululagwa obwa kabirhi na Mwâmi Herodi. Obuhindule bw’ecigreki buyushwîre-ho ntya: «n’omurhûla gw’omurhima gwala­nga balya boshi bahumbaga eciriba c’aka ka-Nyamuzinda».

 o2.10 : Dariyusi: omwâka gwoshi gwa kabirhi gwa mwâmi Dariyusi gwàlì mwâka gwa 520, mwêzi gwa Nyaruzigwe (12).

 p2.13 : Bibi: Kwo kuderha Kantu ka muziro, cihemu.

 q2.14 : Mikolo: Kwo kuderha akantu omuntu abona erhi kukola n’emisi yâge kurhuma; akole n’amaboko gâge: mirimo, myaka, (lola Lush 24, 10; 28, 30).

 r2.14 : Bibi: obugashânize bwakâgijirirwa omu ciriba c’aka-Nyamuzinda erhi hamanakashâba, ci bashubiyûbaka-ho oluhêrero lw’enterekêro, mwâka gwa 538. Omulêbi Hageyo ayerekîne enyigîrizo ziri aho, lola omulongo gwa 13. Olubaga luhemusire, n’enterekêro zalwo ziri za cihemu. Ci kwoki, obukali buli aha bulushire obwa 2, 1-9; nkabaga bantu b’e Samâriya bakalihirwe. Lola Ezr 4, 1-5. Obuhindule bw’ecigreki buyûshwîre-ho: « Ezo nshwira-kulya zàrhindibuka n’emikolo, mwànali mushombîne omu mihanda y’abajacizi».

 s2.15 Emilongo 2, 15-19: Nyamuzinda alaganyize oku ahâna omunago: bàhinga, banayeze. Ebi binwa biyu­ shwîre 1, 1-15, byali bikwânîne bikulikire nkaba 1, 15. 2, 16: «Kurhi mwàliyôsire?», buhindule bwa cigereki obwo; «kurhi okubà kwinyu kwàli?» Omu Cihabraniya … Enyuma lya» ndaha makumi arhanu», Omu Cihabrania badesire: «emikenzi»; o­kwo kurhali omu cigereki.

 t2.17 : Nashûrha: omu cihabraniya, badesire: «nammushûrha»: lola Am 4,6. 2, 18: (… mulâbe bwinja): eco cinwa ciri ca kuhugûla; ci cirhakubwîri bwinja ebi cilonzize okuhugûla, lola 1, 15.

 u2.19 : «Malehe», omu cigereki mwo badesire ntyo; eco cinwa cirhali omu cihabraniya.

 v2.22 : « Bâmi», omu cigereki; omu cihabraniya: «mârni».

 w2.23 : Nàkurhôla: Nyamuzinda yene ocishoga abantu alonzize okurhuma. Rhuderhage nk’oku acishogaga Abrahamu, lola Yoz 24, 3; acishoga abaleviti (badâhwa), lola Mib 3,12; acishoga Daudi, lola 2 Sam 7,8. Zorobabeli, mwîmo gwa Daudi, alunganyîze enkengêro z’obwâmi kuli Masiha: Lola 2 Sam 7, 1…; 7, 14… Kwaligi nka ye okola obisire omujina gw’amarhegeko. Lola Zak 6, 12. – Ciziriko: ecizìriko bakâgizirika-mwo amaruba n’emyandiko yàli mpogo: lola 1Bam 21,8; bakâgiciyambala n’obukenge omu igosi: lola Murh 38, 18; erhi omu munwe: lola Yer 22, 24.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s