Bibliya omu mashi galusîbwe n’ecigereki lulimi nshôko y’Endagâno Mpyâhya AGA KABIRI GA YOWANE: Rhuzigirane rhunacîyegûle oku bashombanyi ba Kristu. La Deuxième lettre de Jean mashi-grec: Aimons-nous les uns les autres et méfions-nous des ennemis du Christ

2JN – – DRC MASHI HEBREW BIBLE and MASHI GREEK

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI GA MUTAGATIFU YOWANE

1

Omusingo

1 Nie ono, kamîra, nyandikîre Omugoli mwishogwa n’abâna bage nzigira omu kuli – arhanali nienene, ci na ngasi boshi bamanyire okuli, – 2 okwo kuli kuba muli rhwe kwanayôrha kuba nirhu ensiku n’amango kurhumire. 3 Omugisho, n’obwonjo, n’obuholo bigabwa na Larha Nyamuzinda na Yezu Kristu, Mugala wa Nyamuzinda Ishe, byâba nirhu omu kuli n’omu buzigire.

lrhegeko ly’obuzigire

4 Nàsîmire bwenêne erhi mbugana omu bâna bâwe muli abashimba enjira y’okuli nka kulya Larha anarhurhegekaga. 5 Lero bunôla, ewe Mugoli, – ciru akaba lirhali irhegeko lihyâhya eryo nkuyandikîre, ci lirya rhwayôrhaga rhujira kurhenga aha murhondêro, – nkuhunyire nti rhuzigirane. 6 Obuzigire buba omu kushimba amarhegeko gâge. N’irhegeko lirhanzi, nka kulya mwabwîragwa kurhenga aha murhondêro, kuli kuyôrha muzigirana.

Abashombanyi ba Kristu

7 Bulya igulu lyazûsiremwo bakanywesi mwandu, barhayemêra oku Yezu Kristu acîjizire muntu. Y’oyo ye Kanywesi, ye na Antikristu! 8 Mucilange, mulek’irhuma ebi rhwakolîre byafabusha, ci muyish’ihâbwa oluhembo lunakwânîne. 9 Ngasi yeshi orhananîra oku nyigîrizo za Kristu, akazirhalusa, oyo erhi arhali na Nyamuzinda. Osêra kuli ezo nyigîrizo, oyôla yeri na Nyamuzinda lshe n’Omugala. 10 Erhi hankajira owammuyishira arhanadwîrhi ezi nyigîrizo, murhamuyankiriraga aha mwinyu, munamanye mwankamulamusa. 11 Bulya owamulamusa erhi amashangîra ebijiro byage bibî.

Ishwinjiro ly’ebinwa

12 Binji ncigwêrhe nankammubwîzire, ci naderha nti ntakolêsa akaradasi n’obwîno. Nangâlîre nti nâyisha emwmyu, rhushambâle n’akanwa 13 Abâna ba Mwâli winyu Mwishogwa bamulamusize.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1

1 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν καὶ μεθ’ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 3 ἔσται μεθ’ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρὸς ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλ’ ἣν εἴχομεν ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 7 Ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε. 9 Πᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλ’ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς.

Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA YUDA: Nshagi ntonyi muli Nyamuzinda, mulwîre obuyemêre bulya hali abantu bamushesheriremwo bufunda-funda, mihera ekahindula engalo ya Nyamuzinda masîma ga mubiri. Mugaye ciru omwambalo guzinzîbwe n’omubiri gwâbo

JUD – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA MUTAGATIFU YUDA

1

Omusingo

1 Yuda, mwambali wa Yezu Kristu, mwene wâbo Yakobo, oku nshagi nto­nyi muli Nyamuzinda lshe zalangagwa erhi Yezu orhuma. 2 Obwonjo n’obuholo, n’obuzigire bigandâze muli mwe!

Ecirhumire ayandika aga maruba

3 Bîra bâni, ene mba ndwîrhe nalonza okummuyandikira nti mmubwîre ebinwa by’obucire bwirhu rhweshi, lero nanacibona nkola ngwâsirwe okummuya­ndikira nti mmuhanûle lyo mulwîra obuyemêre abatagatifu bashobôlaga kwa lwoshi oku caligumiza. 4 Bulya hali abantu bammushesherîremwo bufunda-funda; balya batwîrîrwe olubanja kurhenga mîra: eyo mihera ekahindula engalo ya Nyamuzinda wirhu eyijire masîma ga mubiri, ekâhakana Nnahamwirhu muguma yêne na Nyakasane Yezu Kristu.

Abîgîriza b’obunywesi n’obuhane bânahâbwe

5 Ciru akaba mwayigîrizîbwe ebyo byoshi caligumiza, nnonzize okummukengêza oku Nyakasane, erhi aba amalikuza olubaga lwâge amanalurhenza omu cihugo c’e Misiri, enyuma ly’aho aherêrekeza ababulaga bwayemêra . 6 Nabo bamalahika babulaga okukenga obukulu bwâbo, ci barhenga aha mwaâbo, abahizire omu nkoba z’omwizimya gw’ensiku n’amango, mpu balingiremwo olubanja lw’Olusiku lukulu. 7 Sodomo na Gomora n’ebishagala by’eburhambi kwo na kwo: nabo bagwîra okuhusha n’okushimba ebiremwa birhali bya bworhere buguma n’obwâbo , bahinduka lwiganyo lw’obuhane bw’omuliro gw’ensiku n’amango. 8 Abo bantu nabo kwo na kuguma: omu isirhe Iyâbo, banakasherêza emibiri yâbo, bagayaguze obukulu bwa Nyakasane, banalogorhere ebiremwa by’irenge. 9 Malahika mukulu Mikaheli erhi ajîsa shetani mbaka anamujîsa kadali oku mubiri gwa Musa, arhaderhaga mpu akamubwîra akanwa k’okumulogorhera, ci anaciderha, erhi: «Nyakasane akuhane! » 10 Ci bohe banajâcire ebi barhamanyiri, n’ebi bayishi n’obworhere bwâbo bw’ecinya-mubiri kula ensimba zirhajira bukengêre zinayôrha, biri bya kubaherêrekeza. 11 Bali bahanya! bulya bàshimbire enjira ya Kayini, bacîyôha omu kuhabuka kwa Balaamu erhi kulonz’iyunguka kurhuma, bàhungumukira omu bugoma bwa Kore. 12 Abo bantu bo bakâzinza amadinye ginyu g’ecinyabuguma. Nka balya, barhaba nshonyi, na nta cindi bakengêra okurhali kuyunjuza amada gâbo. Kwo bali nka bitù birhalimwo nkuba bidwîrhe byayehûlwa n’empûsi; eri mirhi ya canda erhalikwo malehe, efîre kabiri enakundusire! 13 Eri mivumba mikali y’omu nyanja edwîrhe yarhengamwo omufula gw’enshonyi zâyo; ziri nyenyêzi zihabusire zidwîrhe zalingwa na nyanduma w’ensiku n’amango! 14 Ka­ndi bo Henoki, shakulûza wa kali-nda kurhenga Adamu, alêbaga erhi aderha, erhi: «Loli oku Nyakasane ayishire n’ebihumbi n’ebihumbi by’abatagatifu bâge, 15 mpu atwîre abantu boshi olubanja, anayagîrize emihera yoshi oku bijiro bibî bàkozire n’oku binwa by’ebijâci abo banya-byâha b’emihera bamude­rhîre». 16 Baba bantu bakayôrha baciduduma, nta mango basîma, emunda iralà libahesire yo banaja, omu kanwa kâbo nderho za bucîbone zirhengamwo, banakalimîriza abantu mpu babarhôlekwo obunguke.

Ahanûla abemêzi

17 Ci mwehe, bira bani, mukengêre ebinwa byalêbagwa n’entumwa za Nnawirhu Yezu Kristu. 18 Ka barhammubwîraga oku omu nsiku nzinda hayish’iba abantu basîma okugayaguza abâbo, abakashimba iralà ly’obubî bwâbo? 19 Babo bo bakammulerhamwo okuciberûlamwo, bantu bashimba obworhere bwabo bw’ecinya-mubiri, Mûka Mutagatifu arhababâmwo.

Irhegeko ly’obuzigire

20 Ci mwehe, bazigirwa bâni, musimbane omu bûbake buyûbasirwe oku ciriba c’obuyemêre bwinyu butagatifu lwoshi, mushenge muli Mûka Mutagatifu 21 munabêre omu buzigire bwa Nnâmahanga, muyôrhe mucîrheganyize okuyankirira olukogo lwa Nnawirhu Yezu Kristu, omu buzîne bw’ensiku n’amango. 22 Abadwîrhe barhindira, mubarhabâle bayemêre; 23 abandi, mubacize, mubayôkole omu muliro; abandi bôhe mubafe bwonjo, ci erhi munayôbohire, mugaye ciru n’omwambalo guzinzîbwe n’omubiri gwâbo.

Irenge kuli Nyamuzinda emyâka n’emyâka!

24 Ayagirwe Olya ogwêrhe obuhashe bw’okummulanga murhahirime n’okumuyîmanza embere z’irenge lyâge buzira izâbyo omu bushagaluke! 25 Kuli oyo Nyamuzinda muguma yêne, Muciza wirhu, oku bulagizi bwa Yezu Kristu Nnâhamwirhu, irenge, obukuze, oburhegesi n’obuhashe, kurhenga embere igulu liremwe, na buno, n’emyâka n’emyâka! Amen.

Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA KASHARHU GA YOWANE: Musingo mwîra wâni GAYO. Obuhamîrizi bw’abaja-bugo kuli we buli bwinja. Ntyo oshimbire olwiganyo lwinja lwa Demetriyo. Ci Diotrefi yeki nâlongôza bulya acîshokoza arhanayankirira abaja-bugo

3JN – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KASHARHU GA MUTAGATIFU YOWANE

1

Omusingo

1 Nie ono, Kamîra, kuli mwîra wâni Gayo, nzigira okuli. 2 Muzigirwa wâni, nkulongîze nti byoshi bikubêre, ozibuhe omu mubiri nk’oku ozibuhire omu murhima.

Yowane akunga Gayo

3 Nàsîmire bwenêne erhi mbona bene wirhu bayisha n’erhi nyumva bahamîriza oku osêzire oku by’okuli, oku oshimba okuli omu lugendo lwâwe. 4 Nta kundi kwankansimîsa kulusha okuyumva oku abâna bâni bashimba okuli. 5 Mwîra wâni, kw’okola nka muntu okwânîne okucîkubagirwa omu kujira ebi odwîrhe wajirira bene wirhu, ciru bakaba bigolo. 6 Bakungîre obuzigire bwâwe omu ndêko y’abemêzi. Wâjira kwinja erhi wankabashanira olwîko nk’oku binashingânîne omu masù ga Nnâmahanga. 7 Bulya barhenzire emwâbo Izîno lya Nyakasane lirhuma, na nta kantu abapagani bàbahîre. 8 Kuziga rhw’ono rhukwânîne rhuyankirire abantu ba bene abo, lyo rhurhabâlana okukolera okuli.

Olugendo lubî lwa Diyotrefi

9 Nayandikîre Ekleziya, ci Diyotrefi olonza okubâmwo wa burhanzi arharhuyankirira. 10 Co cirhumire, erhi nankisha, nanamulongôza oku bijiro byâge n’oku binwa bibî akaz’irhuderhera. Arhanali hoshi aho: arhankaderha mpu ayankirira bene wirhu, n’abalonza okubayankirira, anakabahanza, abarhenze omu Ekleziya. 11 Mwîra wâni, orhashimbaga olwiganyo lubî, ci oshimbe olwiganyo lwinja. Ojira aminja ali wa Nyamuzinda; naye ojira amabî erhi arhabonaga Nyamuzinda.

Olugendo lwinja lwa Demetriyo

12 Demetriyo yehe, boshi kukunga bamukunga, ciru n’Okuli nakwo kunamukunge. Nirhu rhumuderhîre obuhamîrizi, nawe wêne omanyire oku obuhamîrizi bwirhu buli bw’okuli.

Ebinwa by’okufundika

13 Binji ncigwêrhe nankakubwîzire, ci ntalonzizi okukolêsa obwîno n’akalamu. 14 Nnangâlîre nti rhuli hofi rhubonane, rhushambâle n’akanwa. 15 Omurhûla kuli we! Abirhu mpu asinge. Olamuse abirhu, ngasi muguma omu izîno lyâge.

Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA KABIRI GA YOWANE: Nasîmire okuyumva oku mulamire omu buzigire ci namukengêza muyâke abashombanyi ba Kristu

2JN – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI GA MUTAGATIFU YOWANE

1

Omusingo

1 Nie ono, kamîra, nyandikîre Omugoli mwishogwa n’abâna bage nzigira omu kuli – arhanali nienene, ci na ngasi boshi bamanyire okuli, – 2 okwo kuli kuba muli rhwe kwanayôrha kuba nirhu ensiku n’amango kurhumire. 3 Omugisho, n’obwonjo, n’obuholo bigabwa na Larha Nyamuzinda na Yezu Kristu, Mugala wa Nyamuzinda Ishe, byâba nirhu omu kuli n’omu buzigire.

lrhegeko ly’obuzigire

4 Nàsîmire bwenêne erhi mbugana omu bâna bâwe muli abashimba enjira y’okuli nka kulya Larha anarhurhegekaga. 5 Lero bunôla, ewe Mugoli, – ciru akaba lirhali irhegeko lihyâhya eryo nkuyandikîre, ci lirya rhwayôrhaga rhujira kurhenga aha murhondêro, – nkuhunyire nti rhuzigirane. 6 Obuzigire buba omu kushimba amarhegeko gâge. N’irhegeko lirhanzi, nka kulya mwabwîra­gwa kurhenga aha murhondêro, kuli kuyôrha muzigirana.

Abashombanyi ba Kristu

7 Bulya igulu lyazûsiremwo bakanywesi mwandu, barhayemêra oku Yezu Kristu acîjizire muntu. Y’oyo ye Kanywesi, ye na Antikristu! 8 Mucilange, mulek’irhuma ebi rhwakolîre byafabusha, ci muyish’ihâbwa oluhembo lunakwânîne. 9 Ngasi yeshi orhananîra oku nyigîrizo za Kristu, akazirhalusa, oyo erhi arhali na Nyamuzinda. Osêra kuli ezo nyigîrizo, oyôla yeri na Nyamuzinda lshe n’Omugala. 10 Erhi hankajira owammuyishira arhanadwîrhi ezi nyigîrizo, murhamuyankiriraga aha mwinyu, munamanye mwankamulamusa. 11 Bulya owamulamusa erhi amashangîra ebijiro byage bibî.

Ishwinjiro ly’ebinwa

12 Binji ncigwêrhe nankammubwîzire, ci naderha nti ntakolêsa akaradasi n’obwîno. Nangâlîre nti nâyisha emwmyu, rhushambâle n’akanwa 13 Abâna ba Mwâli winyu Mwishogwa bamulamusize.

Bibliya omu mashi galusîbwe n’ecigereki AMARHANZI GA YOWANE: Oyemîre oku Mugala wa Nyamuzinda acîjizire muntu anahâna obuzîne bwâge oku byâha birhu oku musalaba, ahinduka mwâna wa Nnâmahanga anagwâsirwe azigire abâbo nk’oku Nyamuzinda amuzigîre. La Première lettre de Jean en mashi-grec. Qui croit en l’Incarnation du Fils de Dieu et en la Rédemption par sa mort sur la croix est né de Dieu. Il doit aimer les autres comme il est aimé de Dieu

1JN – – DRC MASHI HEBREW BIBLE and MASHI GREEK

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MARHANZI GA MUTAGATIFU YOWANE

1

Enshokolezi

Luderho wacijiraga muntu yo njira erhuhisa emwa Nyamuzinda Ishe n’Omugala

1 Ebyaliho kurhenga aha murhondêro, ebi rhwayumvîrhe, ebi rhwabwîne rhwêne n’amasù girhu, ebirhwasingirîze n’ebi enfune zirhu zàhumirekwo biyêrekîre Oluderho lw’obuzîne , 2 -bulya, neci, obuzîne bwaciyêrekîne: rhwàbubwîne , rhuli bahamîrizi bâbwo, rhunammumanyisize obwo buzîne bw’ensiku n’amango bwàli haguma n’Ishe, lero bwanacirhubonekera-, 3 ebi rhwabwîne rhwanayumva, rhummumanyisizebyo ninyu, lyo ninyu muja omu cinyabuguma cirhu . N’ecinyabuguma cirhu rhwehe ciba haguma n’Ishe n’Omugala Yezu Kristu. 4 N’ebîra rhummuyandikirebyo nti lyo obusîme bwirhu buba bwimâna.

Okukâgenda omu bumoleke

5 N’obôla bwo bugo rhwayumvagya arhubwîra, bwo rhummumanyisize: Nyamuzinda aba Bulangashane, na nta mwizimya gumubamwo cirwi n’ehitya. 6 Erhi rhwankaderha nti rhushangîre rhwe naye, n’obwo rhudwîrhe rhwagenda omu mwizimya, erhi kunywerha rhunywesire, erhi rhurhanajira eby’okuli. 7 Ci erhi rhwankalambagira omu bulangashane nk’oku yêne ali omu bulangashane, obwo erhi rhuli omu cinyabuguma rhwêne na rhwêne, n’omuko gw’Omugala Yezu gwanarhuyêza, gushuke ebyâha birhu byoshi.

Enjira ntanzi: okuyâka ecâha

8 Erhi rhwankaderha nti rhurhagwêrhi câha, erhi kucirheba rhucirhebire, n’okuli erhi kurha rhulimwo. 9 Erhi rhwankayemêra ebyâha birhu, yene arhatwa omu kanwa kage, anali mushinganyanya, anarhurhengeza ebyâha birhu, arhuyêze, ashuke obubî bwirhu bwoshi. 10 Erhi rhwankaderha nti nta câha rhwàjizire, erhi rhwamamujira munywesi, n’oluderho lwâge erhi lurhali muli rhwe.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 1

1 Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς– 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν– 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· 7 ἐὰν ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

2

1 Rhwâna rhwâni, ebi mmuyandikirebyo, nti Iyo murhajiraga ebyâha. Ci e­rhi hankajira owahirima omu câha, rhugwêrhe omulagizi emwa Nyamuzinda lshe, ye mushinganyanya Yezu Kristu. 2 Ye mpyûlo y’ebyâha birhu, arhanali ya birhu byônene, ci n’eby’igulu lyoshi.

Enjira ya kabiri: okukulikira amarhegeko, na bwenêne ely’obuzigire

3 N’ecirhumanyisa oku rhumumanyire c’eci: rhukaba rhunashimbe ama­rhegeko gâge. 4 Oderha, erhi: «Mmumanyire», n’obwo arhashimba ama­rhegeko gâge, erhi munywesi n’okuli erhi kurhali muli ye. 5 Ci oshimba akanwa kâge, oyo erhi obuzigire bwa Nyamuzinda bulongîre lwoshi muli ye. Eco co cimanyîso rhumanyirakwo oku rhuli muli ye. 6 Owaderha mpu ali muli ye, ku­kwânîne naye abe n’olugendo luli nk’olugendoa ali agwêrhe. 7 Bîra bâni, lirhali irhegeko lihyâhya mmuyandikire, ci liri irhegeko lya mîra, irhegeko mwàli mugwêrhe kurhenga aha murhondêro; n’eryo irhegeko lya îlwo lulya luderho mwayumvagya. 8 Ci liri n’irhegeko Iihyâhya mmuyandikire, -n’okwola kubo­nekîne muli ye na muli mwe, – bulya omwizimya gwàhirigisire, n’obumoleke bw’okuli bukola budwîrhe bwamoleka. 9 Owaderha mpu ali omu bulangashane, n’obwo ashomba mwene wêbo, erhi omu mwizimya aciri. 10 Ozigira mwene wâbo, erhi ali omu bulagashane, na ntâco cankamuhirimya. 11 Ci oshomba mwene wâbo, erhi omu mwizimya ali, n’erhi omu mwizimya adwîrhe agenda; arhishi aha aja, bulya omwizimya gwàmuhusize amasù.

Enjira ya kasharhu: okurhahira omurhima oku by’en’igulu

12 Rhwâna rhwâni, mmuyandikire, bulya mwababalîrwe ebyâha binyu oku buhashe bw’izîno Iyâge. 13 Ninyu mwe babusi, mmuyandikire bulya muyishi olya obâho kurhenga aha murhondêrob. Mmuyandikîre, mwe misole, bulya mwàhimire Omubî. 14 Mmuyandikîre, mwe bâna barho bulya muyishi Larha. Mmuyandikîre, mwe babusi, bulya muyishi olya obâho kurhenga aha murhondêro. Mmuyandikîre mwe misole bulya mukomîre, bulya oluderho lwa Nyamuzinda lummulimwo, na bulya mwahimire Omubî. 15 Murhazigiraga iguluc nisi erhi eby’en’igulu, bulya omuntu akazigira igulu obuzigire bwa Larha Nyamuzinda burhankaba muli ye. 16 Bulya ngasi byoshi biba en’igulu – iralà ly’omubiri, irala ly’amasù, n’obucîbone bw’obuhirhi – birhahubuka emwa Larha Nyamuzinda, ci omu igulu bihubuka. 17 N’igulu kugera lyâgera haguma n’irala lyâlyo; ci ojira obulonza bwa Nyamuzinda ayôrha abâho ensiku n’amango.

Enjira ya kani: okucilanga oku bashombanyi ba Kristu

18 Rhwâna rhawâni, ·gakola mango ga buzindad gano. Mwayumîrhe oku Antikristue âyisha; lero abanzi ba Kristu bàyishire mwandu; n’eco co cimanyiso rhumanyirekwo oku gakola mango ga buzinda gano. 19 Muli rhwe bàrhengaga, ci bàrhali ba muli rhwe; bulyâla bacibâga ba muli rhwe, rhinga babêzire haguma nirhu. Ci kwàli kukwânîne kubonekane n’obwâlagale oku boshi barhàli ba muli rhwe. 20 Mwehe mwàshîzirwe amavurhaf n’Omwimânag, na ntyo mweshi mugwêrhe obumanye. 21 Ntammurhumiri aga maruba nti bulya murhishi okuli, ci bulya mukumanyire, na bulya nta bunywesi burhenga omu okuli. 22 Ndigi munywesi kuleka ohakana oku Yezu ye Kristu? Y’oyo ye Antikristu! Bulya ahakanyire Nyamuzinda Ishe n’Omugala. 23 Ngasi yeshi ohakanyire Omugala, erhi arhagwêrhi n’Ishe; ohamîriza Omugala, erhi agwêrhe n’Ishe. 24 Mwehe, enyigîrizo mwanyumvîrhe kurhenga aha rnurhondêro, zisêre muli rnwe. Ezo nyigîrizo mwayumvîrhe kurhenga aha murhondêro erhi zanka­mmubêramwo, ninyu mwanabêra muli Omugala na muli Ishe. 25 N’eci co ciragâne arhulaganyagya yêne: akalamo k’ensiku n’amango. 26 Byo nalonzagya okummuyandikira ebyo erhi abakâlonza okummurheba barhuma. 27 Mwehe, amavurha mwashîgagwa naye gammulimwo, na nta bulagîrire mugwêrhe bw’okubwîrizibwa n’omuntu. Ci kulya kuba obushîge bwâge bummubwîriza byoshi, na bulya buli bw’okuli burhanali bunywesi, musêrage muli ye nk’oku bammuyigîrizize. 28 Neci, rhwâna rhwâni, buno mubêre muli ye, Iyo erhi ankacîyêrekana, rhulangâlira, rhunalek’iyumva enshonyi z’okurhamulirâna hano ayisha.

29 Akaba muyishi oku aba mushinganyanya, mumanyage kwo na kwo oku ngasi ojira obushinganyanya oburhwa naye.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 2

1 Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον· 2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 4 ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν· 5 ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται· ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. 6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν. 7 Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε. 8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 9 Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν· 11 ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 13 γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. 14 ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· 16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. 17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν, ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν ἀλλ’ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ’ ἡμῶν– ἀλλ’ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 20 καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες. 21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ’ ὅτι οἴδατε αὐτὴν καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 23 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει, ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 24 ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 27 καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ. 28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.

3

II. Okulama nka bâna ba Nyamuzinda

1 Mulole buzigire buci Larha Nyamuzinda arhuzigîre, mpu rhukâderhwa bâna ba Nnâmahanga; erhi kwo binali, rhuli bo! N’igulu lirharhwishi, bulya naye lirhamumanyaga. 2 Bîra bâni, buno rhuli bâna ba Nyamuzinda, ci oku rhwâyish’iyôrhah kurhac’ibonekana. Kwône rhumanyire oku amango kwâbone­kana, rhwâyish’imushusha, bulyâla rhwânamubone nk’oku anali.

Enjira ntanzi: okuyaka ecâha

3 Ngasi yeshi ogwêrhe obwo bulangâlire muli yei acîcêsa nka kulya naye ali mucêse. 4 Ngasi muntu ojira ecâha erhi kugoma agimîre irhegeko, bulya okujira ecâha kuba kugomera irhegeko. 5 Murhanahabiri oku kurhenza ebyâha kwàmudwîrhe, n’oku nta câha cimubâmwo. 6 Ngasi yeshi oli muli ye arhajira câha; na ngasi yeshi ojira ecâha, erhi arhasâg’imubona arhanasâg’imumanya. 7 Rhwâna rhwâni, ntâye ommurhebage. Ojira obushinganyanya erhi ali mwi­mâna, nk’oku oyoj ali mwimâna. 8 Ojira ecâha erhi ali wa shetani, bulya shetani ayôrha aba munya-byâha kurhenga aha murhondêro. Co canarhumaga Mwene-Nyamuzinda aciyêrekana mpu aherêrekeze emikolo ya shetani. 9 Ngasi yeshi wabusirwe na Nyamuzinda arhajira câha, bulya emburhok ya Nyamuzinda emulimwo; arhankanajira câha, bulya abusirwe na Nyamuzinda. 10 Eci abâna ba Nyamuzinda n’abâna ba shetani bamanyirwakwo c’eci: ngasi yeshi orhajira obushiganyanya arhaba wa Nyamuzinda, n’orhazigira mwene wâbo kwo na kuguma.

Enjira ya kabiri: okukulikira amarhegeko, na bwenêne ely’obuzigire

11 Bulya bw’obo bugo mwayumvîrhe kurhenga aha murhondêro: ku­kwânîne rhuzigirane. 12 Rhurhabaga aka Kayinil wali mwene-Omubî, aniga omulumuna. Na cici amuyirhiraga? Bulya ebijiro byage byàli bibî, ci eby’omulumuna byàli bishingânîne. 13 Bene wirhu, murhasômeragwa igulu likammushomba. 14 Rhwehe rhumanyire oku rhwàrhenzire omu lufu rhwaja omu buzîne, bulya rhuzigira bene wirhu. Orhajira buzigire erhi omu lufu ali. 15 Ngasi yeshi oshomba mwene wâbo erhi ali mwisi, murhanahabiri oku nta mwisi wa bantu wankabâmwo obuzîne bw’ensiku n’amango. 16 Alagi ecimanyîso rhwamanyirekwo obuzigire bwa Nnâmahanga: ahanyire obuzîne bwâge erhi rhwe rhurhuma. Kuziga nirhu rhukwânîne rhukahâna obuzîne bwirhu erhi bene wirhu barhuma. 17 Owaba agwêrhe ebirugu by’en’igulu, erhi ankabona mwene wâbo omu bulagîrire, akabula bumufa Iukogo, kurhi obuzigire bwa Nyamuzinda bwankabêra muli oyo muntu? 18 Rhwâna rhwâni, rhumanye rhwankazigirana omu nderho n’omu kalimi, ci rhuzigirane okunali omu bijiro. 19 Ntyôla kwo rhwâmanya oku rhuli b’okuli, rhwanarhûza n’emirhima yirhu embere zâge, 20 ciru omurhima gwirhu gwankaderha mpu gwarhutumuza akantu, bulya Nyamuzinda alushire omurhima gwirhu, anayishi byoshi. 21 Bîra bâni, omurhima gwirhu erhi gwankaba gurharhutumuzizi bici, rhwanalangâlira Nnâmahanga Iwoshi: 22 na ngasi eci rhwankashenga coshi, anarhushobôzaco, kulya kuba rhushimba amarhegeko gâge rhunajira ebi asîma. 23 N’irhegeko lyâge ly’eri: mpu rhuyemêre izîno ly’Omugala Yezu Kristu, rhunazigirane nka kulya arhurhegekaga. 24 Naye oshimba amarhegeko gâge ayôrha ali muli Nyamuzinda na Nyamuzinda muli ye; n’ecirhumanyîsa oku ali muli rhwe, gwo gulya Mûka àrhuhâga.


ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 3

1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2 ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτόν, καθώς ἐστιν. 3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. 4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. 5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 7 Παιδία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· 8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11 Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, 12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 13 Καὶ μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. 15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι. 17 ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ’ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ, 19 Καὶ ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν. καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν, 20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. 21 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν 22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 23 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

4

Enjira ya kasharhu: okucîlanga oku bashombanyi ba Kristu n’oku igulu

1 Bîra bâni, murhakâg’iyemêra ngasi mûka, ci mukarhangula eyo myûka, mulole erhi emwa Nyamuzinda yanarhenga, bulya abalêbi b’obwîhambe bàlumîre mwandu omu igulu. 2 Ecimanyîso mwamanyirakwo omûka gwa Nyamuzinda c’eci: ngasi mûka guhamîriza oku Yezu Kristu acîjizire muntu erhi emwa Nyamuzinda gwarhenga; 3 na ngasi mûka gurhahamîriza Yezu erhi arhali emwa Nyamuzinda gwarhenga; ogwo gwo mûka gw’omushombanyi wa Kristu. Mwayumvîrhe baderha mpu anâyishe; lero y’oyo wahika omu igulu! 4 Mw’oyo, rhwâna rhwâni, muli ba Nyamuzinda, mwanabahimire; bulya Oli muli mwe alushire oli omu igulu. 5 Bôhe bali b’en’igulu; co cinarhuma iderha lyâbo liba ly’eby’en’igulu, n’igulu linabayumve. 6 Rhw’ono rhuli ba Nyamuzinda. Oyishi Nyamuzinda anarhuyumve; orhali wa Nyamuzinda arharhuyumva . Ahôla ho rhumanyira omûka gw’okuli n’omûka gw’obunywesi.

Ill. Iriba ly’Obuzigire n’Obuyemêre

lriba ly’obuzigire

7 Bazigirwa bâni, rhuzigirane, bulya obuzigire emwa Nyamuzinda burhenga, na ngasi yeshi ozigirana aburhwa na Nyamuzinda, anayishi Nyamuzinda. 8 Orhazigirana erhi arhayishi Nyamuzinda, bulyâla Nyamuzinda aba buzigire. 9 Obuzigire bwa Nyamuzinda kuli rhwe bwamanyikîne erhi Nyamuzinda àrhuma Omugala cûsha en’igulu mpu arhuhe akalamo. 10 Obuzigire bwâge bw’obu: arhali rhwe rhwàzigîre Nyamuzinda, ci ye warhuzigîre, arhuma Omugala mpu abe mpyûlo y’ebyâha birhu. 11 Bazigirwa bâni, obûla Nyamuzinda arhuzigîre ntyo, kukwânîne nirhu rhuzigirane. 12 Nyamuzinda ntâye osâg’imubona. Akaba rhuzigirîne, Nyamuzinda ali muli rhwe, n’obuzigire bwâge buli bwimâna muli rhwe. 13 N’eci co cimanyîso rhumanyirakwo oku rhuli muli ye n’oku naye arhulimwo: arhushobozize Omûka gwâge. 14 Na nirhu rhwono rhwabwîne, rhunahamîrize oku Nyamuzinda Ishe arhumîre Omugala mpu abe Muciza w’igulu. 15 Ohamîriza oku Yezu ali Mugala wa Nyamuzinda, Nyarnuzinda aba muli ye naye aba muli Nyamuzinda. 16 Nirhu rhwamanyire rhwanaye­mêra obuzigire Nyamuzinda ajira kuli rhwe. Nyamuzinda aba buzigire; n’oyoôrha oli omu buzigire erhi ali muli Nyamuzinda, na Nyamuzinda erhi ali muli ye. 17 Mw’oku, obuzigire buli bwimâna muli rhwe: rhukaja ebwa lusiku lw’Olubanja buzira bihamba oku murhima, bulya oku ali kwo nirhu rhuli hano igulu. 18 Nta bwôba buba omu buzigire; ci obuzigire bwimâna kulibirha bulibirha oku bwôba, bulya nta bwôba nka nta buhane, n’oyôbohire erhi obuzigire bwâge bu­rhasâg’iba bwimâna. 19 Rhwehe rhuzigirane, kulya kuba ye warhangag’irhuzigira. 20 Owaderha erhi: «Nzigira Nyamuzinda» n’obwo ashomba muci wâge, oyo erhi kanywesi: bulya orhazigira mwene wâbo adwîrhe abona, ntâko ankazigira Nyamuzinda arhabona. 21 Kwo biri, irhegeko arhuhire ly’eri: ozigira Nyamuzinda azigire na muci wâge.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 4

1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, 3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. 5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. 8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ. 10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἐν ἡμῖν τετελειωμένη ἐστίν. 13 Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 14 καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 15 ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει. 17 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν. 21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

5

1 Ngasi yeshi oyemîre oku Yezu ye Kristu, oyo abusirwem na Nyamuzinda; na ngasi yeshi ozigira omubusi, azigira n’omwâna aburha. 2 Rhumanya oku rhuzigira abâna ba Nyamuzmda, omu kuzigira Nyamuzinda n’omu kushimba amarhegeko gâge. 3 Bulya okuzigira Nyamuzinda kuba omu kushimba amarhegeko gâge. N’amarhegeko gâge garhaba mazirho, 4 bulya ngasi hyabusirwe na Nyamuzinda kuhima hihima igulu; n’ecikâhima igulu ceci: buyemêre bwirhu.

lriba ly’obuyemêre

5 Ndi ohima igulu, kuleka oyemîre oku Yezu ye Mugala wa Nyamuzinda? 6 Ye Yezu Kristu wayishaga omu mîshi n’omu mukon; arhali omu mîshi mwône, ci omu mîshi m’omu muko. Na Mûka Mutagatifu ye hamîriza okwo, bulya Mûka Mutagatifu ye Kuli. 7 Baligi basharhu abahamîriza: 8 Mûka, amîshi n’omuko, n’oku bali basharhu njira nguma bayêrekeza. 9 Obu rhuyemêra obuhamîrize bw’abantu, obuhamîrizi bwa Nyamuzinda bulushîne. Bulya buli buhamîrizi bwa Nyamuzinda, buhamîrizi ahamîrizagya Omugala. 10 Oyemîre Mugala wa Nyamuzinda, obwôla buhamîrizi buba muli ye. Ci obula bwayemêra Nyamuzinda, amujira munywesi, bulya arhayemîri obuhamîrizi Nyamuzinda ahamîrizagya Omugala. 11 N’obwo buhamîrizi bw’obu: Nyamuzinda arhushobôzize obuzîne bw’ensiku n’amango, n’okubona buzîne buba omu Mugala. 12 Ogwêrhe Omugala erhi agwêrhe obuzîne; orhagwêrhi Mugala wa Nyamuzinda, erhi arhagwêrhi buzîne. 13 Mmuyandikîre ebyo binwa nti Iyo mumanya oku mugwêrhe obuzîne bw’ensiku n’amango, mwe muyemîre izîno lya Mugala wa Nyamuzinda.

Enyushûlo

Okusengerera abanya-byâha

14 Rhucîkubagire Nyamuzinda oku erhi rhwankamushenga akantu nk’oku alonzize, anarhuyumvirhize. 15 Na bulyâla rhumanyire oku arhuyumvirhiza oku ngasi coshi rhumushenga, rhumanyire oku rhukola rhugwêrhe ebi rhwashengaga. 16 Erhi omuntu ankabona mwene wâbo ajira ecâha cirhayôha omu lufù, ashenge, anamushobôlera obuzîne: Ntadesiri abajira ebyâha biyôha omu lufù; hali ecâha ciyôha omu lufùo: arhali co ndesire nti bacishengere. 17 Ngasi kugomera irhegeko erhi ciri câha, ci hali ecâha cirhayôha omu lufù.

Akanwa kazinda

18 Rhuyishi oku ngasi yeshi wabusirwe na Nyamuzinda arhajira câha, ci Omuburhwa wa Nyamuzindap amulanga, n’Omubî arhakamujira kurhi. 19 Rhumanyire oku rhuli ba Nyamuzinda, n’oku igulu lyoshi liri omu buhashe bw’Omubî. 20 Kandi rhuyishi oku Mugala wa Nyamuzinda ayishire, n’oku arhushobôzize obukengêre bw’okumanya Nn’okuliq. N’oyo Nn’okuli rhuli muli ye, omu Mugala Yezu Kristu: Ye Nyamuzinda w’okuli, ye na Buzîne bw’ensiku n’amango. 21 Rhwâna rhwâni, muyâke okugashâniza ebiremwa!

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 5

1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. 4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. 5 Τίς δέ ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; 6 οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ’ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες , 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 9 εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν· ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ, ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. 12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ’ αὐτοῦ. 16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. 17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον. 18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ’ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ ἑαυτὸν καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν, καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.


 a2.6 : Omuganda aIabarha aka nnawâbo: naye omukristu akwânîne ayige Mwâmi Yezu omu lugendo lwâge.

 b2.13 : Obâho kurhenga emurhondêro: Yezu Kristu: Lola Yn 1, 1.

 c2.15 : Igulu: byo biremwa shetani akolêsa oku kurhushumika mpu rhugomere Nnâmahanga.

 d2.18 Mango ga buzinda: Kurhenga okufûka kwa Yezu kuhika okuyurha kw’igulu.

 e2.18 : Antikristu: ye mwanzi erhi mushombanyi wa Kristu.

 f2.20 : Mwashizirwe amavurha: kwo kuderha oku rhwahabirwe Muka Mutagatifu.

 g2.20 : Omwimâna : Nyamuzinda Ishe, nisi erhi Omugala.

 h3.2 : Amango rhwaja omu irenge ly’akalamo k’ensiku n’amango.

 i3.3 : ye: Yezu Kristu.

 j3.7 : oyo: Yezu Kristu.

 k3.9 : emburho ya Nyamuzinda: Lyo inême ly’obucêse erhi obuzîne bwa Nyamuzinda omu mirhima yirhu.

 l3.12 Kayini: lola Murh 4,8.

 m5.1 :Ogwerhe ob’uyemêre ; erhi ali mwâna wa Nnâmahanga; kuziga azigira Nyamuzinda kulya omwâna azigira ishe na bene Nyamuzinda boshi.

 n5.6 : Galya mishi na gulya muko byarhengaga omu lubavu lwa Yezu (Yn 19, 34-35) byàli cimanyîso c’Obubatizo n’Obukaristiya.

 o5.16 ecâha ciyôha omu lufù: : Ecâha c’omuntu ologorhera Mûka Mutagatifu: Lola Mt 12,31-32; Mk 3,28-30.

 p5.18 : Yezu Kristu.

 q5.20 : Nn’okuli: ye Nyamuzinda.

Bibliya omu mashi gone AMARUBA MARHANZI GA YOWANE: Oyemîre oku Mugala wa Nyamuzinda acîjizire muntu anahâna obuzîne bwâge oku byâha birhu, oyu muntu abusirwe na Nnamahanga anagwâsirwe azigire abâbo nk’oku Nnâmahanga amuzigira anayâke okugashâniza ebiremwa

1JN – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MARHANZI GA MUTAGATIFU YOWANE

1

Enshokolezi

Luderho wacijiraga muntu yo njira erhuhisa emwa Nyamuzinda Ishe n’Omugala

1 Ebyaliho kurhenga aha murhondêro, ebi rhwayumvîrhe, ebi rhwabwîne rhwêne n’amasù girhu, ebirhwasingirîze n’ebi enfune zirhu zàhumirekwo biyêrekîre Oluderho lw’obuzîne , 2 -bulya, neci, obuzîne bwaciyêrekîne: rhwàbubwîne , rhuli bahamîrizi bâbwo, rhunammumanyisize obwo buzîne bw’ensiku n’amango bwàli haguma n’Ishe, lero bwanacirhubonekera-, 3 ebi rhwabwîne rhwanayumva, rhummumanyisizebyo ninyu, lyo ninyu muja omu cinyabuguma cirhu . N’ecinyabuguma cirhu rhwehe ciba haguma n’Ishe n’Omugala Yezu Kristu. 4 N’ebîra rhummuyandikirebyo nti lyo obusîme bwirhu buba bwimâna.

Okukâgenda omu bumoleke

5 N’obôla bwo bugo rhwayumvagya arhubwîra, bwo rhummumanyisize: Nyamuzinda aba Bulangashane, na nta mwizimya gumubamwo cirwi n’ehitya. 6 Erhi rhwankaderha nti rhushangîre rhwe naye, n’obwo rhudwîrhe rhwagenda omu mwizimya, erhi kunywerha rhunywesire, erhi rhurhanajira eby’okuli. 7 Ci erhi rhwankalambagira omu bulangashane nk’oku yêne ali omu bulangashane, obwo erhi rhuli omu cinyabuguma rhwêne na rhwêne, n’omuko gw’Omugala Yezu gwanarhuyêza, gushuke ebyâha birhu byoshi.

Enjira ntanzi: okuyâka ecâha

8 Erhi rhwankaderha nti rhurhagwêrhi câha, erhi kucirheba rhucirhebire, n’okuli erhi kurha rhulimwo. 9 Erhi rhwankayemêra ebyâha birhu, yene arhatwa omu kanwa kage, anali mushinganyanya, anarhurhengeza ebyâha birhu, arhuyêze, ashuke obubî bwirhu bwoshi. 10 Erhi rhwankaderha nti nta câha rhwàjizire, erhi rhwamamujira munywesi, n’oluderho lwâge erhi lurhali muli rhwe.

2

1 Rhwâna rhwâni, ebi mmuyandikirebyo, nti Iyo murhajiraga ebyâha. Ci erhi hankajira owahirima omu câha, rhugwêrhe omulagizi emwa Nyamuzinda lshe, ye mushinganyanya Yezu Kristu. 2 Ye mpyûlo y’ebyâha birhu, arhanali ya birhu byônene, ci n’eby’igulu lyoshi.

Enjira ya kabiri: okukulikira amarhegeko, na bwenêne ely’obuzigire

3 N’ecirhumanyisa oku rhumumanyire c’eci: rhukaba rhunashimbe amarhegeko gâge. 4 Oderha, erhi: «Mmumanyire», n’obwo arhashimba amarhegeko gâge, erhi munywesi n’okuli erhi kurhali muli ye. 5 Ci oshimba akanwa kâge, oyo erhi obuzigire bwa Nyamuzinda bulongîre lwoshi muli ye. Eco co cimanyîso rhumanyirakwo oku rhuli muli ye. 6 Owaderha mpu ali muli ye, kukwânîne naye abe n’olugendo luli nk’olugendoa ali agwêrhe. 7 Bîra bâni, lirhali irhegeko lihyâhya mmuyandikire, ci liri irhegeko lya mîra, irhegeko mwàli mugwêrhe kurhenga aha murhondêro; n’eryo irhegeko lya îlwo lulya luderho mwayumvagya. 8 Ci liri n’irhegeko Iihyâhya mmuyandikire, -n’okwola kubonekîne muli ye na muli mwe, – bulya omwizimya gwàhirigisire, n’obumoleke bw’okuli bukola budwîrhe bwamoleka. 9 Owaderha mpu ali omu bulanga­shane, n’obwo ashomba mwene wêbo, erhi omu mwizimya aciri. 10 Ozigira mwene wâbo, erhi ali omu bulagashane, na ntâco cankamuhirimya. 11 Ci oshomba mwene wâbo, erhi omu mwizimya ali, n’erhi omu mwizimya adwîrhe agenda; arhishi aha aja, bulya omwizimya gwàmuhusize amasù.

Enjira ya kasharhu: okurhahira omurhima oku by’en’igulu

12 Rhwâna rhwâni, mmuyandikire, bulya mwababalîrwe ebyâha binyu oku buhashe bw’izîno Iyâge . 13 Ninyu mwe babusi, mmuyandikire bulya muyishi olya obâho kurhenga aha murhondêrob. Mmuyandikîre, mwe misole, bulya mwàhimire Omubî. 14 Mmuyandikîre, mwe bâna barho bulya muyishi Larha. Mmuyandikîre, mwe babusi, bulya muyishi olya obâho kurhenga aha murhondêro. Mmuyandikîre mwe misole bulya mukomîre, bulya oluderho lwa Nyamuzinda lummulimwo, na bulya mwahimire Omubî. 15 Murhazigiraga iguluc nisi erhi eby’en’igulu, bulya omuntu akazigira igulu obuzigire bwa Larha Nyamuzinda burhankaba muli ye. 16 Bulya ngasi byosh! biba en’igulu – iralà ly’omubiri, irala ly’amasù, n’obucîbone bw’obuhirhi – birhahubuka emwa Larha Nyamuzinda, ci omu igulu bihubuka. 17 N’igulu kugera lyâgera haguma n’irala lyâlyo; ci ojira obulonza bwa Nyamuzinda ayôrha abâho ensiku n’amango.

Enjira ya kani: okucilanga oku bashombanyi ba Kristu

18 Rhwâna rhawâni, ·gakola mango ga buzindad gano. Mwayumîrhe oku Antikristue âyisha; lero abanzi ba Kristu bàyishire mwandu; n’eco co cimanyiso rhumanyirekwo oku gakola mango ga buzinda gano. 19 Muli rhwe bàrhengaga, ci bàrhali ba muli rhwe; bulyâla bacibâga ba muli rhwe, rhinga babêzire haguma nirhu. Ci kwàli kukwânîne kubonekane n’obwâlagale oku boshi barhàli ba muli rhwe. 20 Mwehe mwàshîzirwe amavurhaf n’Omwimânag, na ntyo mweshi mugwêrhe obumanye. 21 Ntammurhumiri aga maruba nti bulya murhishi okuli, ci bulya mukumanyire, na bulya nta bunywesi burhenga omu okuli. 22 Ndigi munywesi kuleka ohakana oku Yezu ye Kristu? Y’oyo ye Antikristu! Bulya ahakanyire Nyamuzinda Ishe n’Omugala. 23 Ngasi yeshi ohakanyire Omugala, erhi arhagwêrhi n’Ishe; ohamîriza Omugala, erhi agwêrhe n’Ishe. 24 Mwehe, enyigîrizo mwanyumvîrhe kurhenga aha rnurhondêro, zisêre muli rnwe. Ezo nyigîrizo mwayumvîrhe kurhenga aha murhondêro erhi zankammubêramwo, ninyu mwanabêra muli Omugala na muli Ishe. 25 N’eci co ciragâne arhulaganyagya yêne: akalamo k’ensiku n’amango. 26 Byo nalonzagya okummuyandikira ebyo erhi abakâlonza okummurheba barhuma. 27 Mwehe, amavurha mwashîgagwa naye gammulimwo, na nta bulagîrire mugwêrhe bw’okubwîrizibwa n’omuntu. Ci kulya kuba obushîge bwâge bummubwîriza byoshi, na bulya buli bw’okuli burhanali bunywesi, musêrage muli ye nk’oku bammuyigîrizize. 28 Neci, rhwâna rhwâni, buno mubêre muli ye, lyo erhi ankacîyêrekana, rhulangâlira, rhunalek’iyumva enshonyi z’okurhamulirâna hano ayisha.

29 Akaba muyishi oku aba mushinganyanya, mumanyage kwo na kwo oku ngasi ojira obushinganyanya oburhwa naye.

3

II. Okulama nka bâna ba Nyamuzinda

1 Mulole buzigire buci Larha Nyamuzinda arhuzigîre, mpu rhukâderhwa bâna ba Nnâmahanga; erhi kwo binali, rhuli bo! N’igulu lirharhwishi, bulya naye lirhamumanyaga. 2 Bîra bâni, buno rhuli bâna ba Nyamuzinda, ci oku rhwâyish’iyôrhah kurhac’ibonekana. Kwône rhumanyire oku amango kwâbone­kana, rhwâyish’imushusha, bulyâla rhwânamubone nk’oku anali.

Enjira ntanzi: okuyâka ecâha

3 Ngasi yeshi ogwêrhe obwo bulangâlire muli yei acîcêsa nka kulya naye ali mucêse. 4 Ngasi muntu ojira ecâha erhi kugoma agimîre irhegeko, bulya okujira ecâha kuba kugomera irhegeko. 5 Murhanahabiri oku kurhenza ebyâha kwàmudwîrhe, n’oku nta câha cimubâmwo. 6 Ngasi yeshi oli muli ye arhajira câha; na ngasi yeshi ojira ecâha, erhi arhasâg’imubona arhanasâg’imumanya. 7 Rhwâna rhwâni, ntâye ommurhebage. Ojira obushinganyanya erhi ali mwimâna, nk’oku oyoj ali mwimâna. 8 Ojira ecâha erhi ali wa shetani, bulya shetani ayôrha aba munya-byâha kurhenga aha murhondêro. Co canarhumaga Mwene-Nyamuzinda aciyêrekana mpu aherêrekeze emikolo ya shetani. 9 Ngasi yeshi wabusirwe na Nyamuzinda arhajira câha, bulya emburhok ya Nyamuzinda emulimwo; arhankanajira câha, bulya abusirwe na Nyamuzinda. 10 Eci abâna ba Nyamuzinda n’abâna ba shetani bamanyirwakwo c’eci: ngasi yeshi orhajira obushiganyanya arhaba wa Nyamuzinda, n’orhazigira mwene wâbo kwo na kuguma.

Enjira ya kabiri: okukulikira amarhegeko, na bwenêne ely’obuzigire

11 Bulya bw’obo bugo mwayumvîrhe kurhenga aha murhondêro: kukwânîne rhuzigirane. 12 Rhurhabaga aka Kayinil wali mwene-Omubî, aniga omulumuna. Na cici amuyirhiraga? Bulya ebijiro byage byàli bibî, ci eby’omulumuna byàli bishingânîne. 13 Bene wirhu, murhasômeragwa igulu likammushomba. 14 Rhwehe rhumanyire oku rhwàrhenzire omu lufu rhwaja omu buzîne, bulya rhuzigira bene wirhu. Orhajira buzigire erhi omu lufu ali. 15 Ngasi yeshi oshomba mwene wâbo erhi ali mwisi, murhanahabiri oku nta mwisi wa bantu wankabâmwo obuzîne bw’ensiku n’amango. 16 Alagi ecimanyîso rhwamanyirekwo obuzigire bwa Nnâmahanga: ahanyire obuzîne bwâge erhi rhwe rhurhuma. Kuziga nirhu rhukwânîne rhukahâna obuzîne bwirhu erhi bene wirhu barhuma. 17 Owaba agwêrhe ebirugu by’en’igulu, erhi ankabona mwene wâbo omu bulagîrire, akabula bumufa lukogo, kurhi obuzigire bwa Nyamuzinda bwankabêra muli oyo muntu? 18 Rhwâna rhwâni, rhumanye rhwankazigirana omu nderho n’omu kalimi, ci rhuzigirane okunali omu bijiro. 19 Ntyôla kwo rhwâmanya oku rhuli b’okuli, rhwanarhûza n’emirhima yirhu embere zâge, 20 ciru omurhima gwirhu gwankaderha mpu gwarhutumuza akantu, bulya Nyamuzinda alushire omurhima gwirhu, anayishi byoshi. 21 Bîra bâni, omurhima gwirhu erhi gwankaba gurharhutumuzizi bici, rhwanalangâlira Nnâmahanga Iwoshi: 22 na ngasi eci rhwankashenga coshi, anarhushobôzaco, kulya kuba rhushimba amarhegeko gâge rhunajira ebi asîma. 23 N’irhegeko lyâge ly’eri: mpu rhuyemêre izîno ly’Omugala Yezu Kristu, rhunazigirane nka kulya arhurhegekaga. 24 Naye oshimba amarhegeko gâge ayôrha ali muli Nyamuzinda na Nyamuzinda muli ye; n’ecirhumanyîsa oku ali muli rhwe, gwo gulya Mûka àrhuhâga.

4

Enjira ya kasharhu: okucîlanga oku bashombanyi ba Kristu n’oku igulu

1 Bîra bâni, murhakâg’iyemêra ngasi mûka, ci mukarhangula eyo myûka, mulole erhi emwa Nyamuzinda yanarhenga, bulya abalêbi b’obwîhambe bàlumîre mwandu omu igulu. 2 Ecimanyîso mwamanyirakwo omûka gwa Nyamuzinda c’eci: ngasi mûka guhamîriza oku Yezu Kristu acîjizire muntu erhi emwa Nyamuzinda gwarhenga; 3 na ngasi mûka gurhahamîriza Yezu erhi arhali emwa Nyamuzinda gwarhenga; ogwo gwo mûka gw’omushombanyi wa Kristu. Mwayumvîrhe baderha mpu anâyishe; lero y’oyo wahika omu igulu! 4 Mw’oyo, rhwâna rhwâni, muli ba Nyamuzinda, mwanabahimire; bulya Oli muli mwe alushire oli omu igulu. 5 Bôhe bali b’en’igulu; co cinarhuma iderha lyâbo liba ly’eby’en’igulu, n’igulu linabayumve. 6 Rhw’ono rhuli ba Nyamuzinda. Oyishi Nyamuzinda anarhuyumve; orhali wa Nyamuzinda arharhuyumva . Ahôla ho rhumanyira omûka gw’okuli n’omûka gw’obunywesi.

Ill. Iriba ly’Obuzigire n’Obuyemêre

lriba ly’obuzigire

7 Bazigirwa bâni, rhuzigirane, bulya obuzigire emwa Nyamuzinda burhenga, na ngasi yeshi ozigirana aburhwa na Nyamuzinda, anayishi Nyamuzinda. 8 Orhazigirana erhi arhayishi Nyamuzinda, bulyâla Nyamuzinda aba buzigire. 9 Obuzigire bwa Nyamuzinda kuli rhwe bwamanyikîne erhi Nyamuzinda àrhuma Omugala cûsha en’igulu mpu arhuhe akalamo. 10 Obuzigire bwâge bw’obu: arhali rhwe rhwàzigîre Nyamuzinda, ci ye warhuzigîre, arhuma Omugala mpu abe mpyûlo y’ebyâha birhu. 11 Bazigirwa bâni, obûla Nyamuzinda arhuzigîre ntyo, kukwânîne nirhu rhuzigirane. 12 Nyamuzinda ntâye osâg’imubona. Akaba rhuzigirîne, Nyamuzinda ali muli rhwe, n’obuzigire bwâge buli bwimâna muli rhwe. 13 N’eci co cimanyîso rhumanyirakwo oku rhuli muli ye n’oku naye arhulimwo: arhushobozize Omûka gwâge. 14 Na nirhu rhwono rhwabwîne, rhunahamîrize oku Nyamuzinda Ishe arhumîre Omugala mpu abe Muciza w’igulu. 15 Ohamîriza oku Yezu ali Mugala wa Nyamuzinda, Nyarnuzinda aba muli ye naye aba muli Nyamuzinda. 16 Nirhu rhwamanyire rhwanaye­mêra obuzigire Nyamuzinda ajira kuli rhwe. Nyamuzinda aba buzigire; n’oyoôrha oli omu buzigire erhi ali muli Nyamuzinda, na Nyamuzinda erhi ali muli ye. 17 Mw’oku, obuzigire buli bwimâna muli rhwe: rhukaja ebwa lusiku lw’Olubanja buzira bihamba oku murhima, bulya oku ali kwo nirhu rhuli hano igulu. 18 Nta bwôba buba omu buzigire; ci obuzigire bwimâna kulibirha bulibirha oku bwôba, bulya nta bwôba nka nta buhane, n’oyôbohire erhi obuzigire bwâge burhasâg’iba bwimâna. 19 Rhwehe rhuzigirane, kulya kuba ye warhangag’irhuzigira. 20 Owaderha erhi: «Nzigira Nyamuzinda» n’obwo ashomba muci wâge, oyo erhi kanywesi: bulya orhazigira mwene wâbo adwîrhe abona, ntâko ankazigira Nyamuzinda arhabona. 21 Kwo biri, irhegeko arhuhire ly’eri: ozigira Nyamuzinda azigire na muci wâge.

5

1 Ngasi yeshi oyemîre oku Yezu ye Kristu, oyo abusirwem na Nyamuzinda; na ngasi yeshi ozigira omubusi, azigira n’omwâna aburha. 2 Rhumanya oku rhuzigira abâna ba Nyamuzmda, omu kuzigira Nyamuzinda n’omu kushimba amarhegeko gâge. 3 Bulya okuzigira Nyamuzinda kuba omu kushimba amarhegeko gâge. N’amarhegeko gâge garhaba mazirho, 4 bulya ngasi hyabusirwe na Nyamuzinda kuhima hihima igulu; n’ecikâhima igulu ceci: buyemêre bwirhu.

lriba ly’obuyemêre

5 Ndi ohima igulu, kuleka oyemîre oku Yezu ye Mugala wa Nyamuzinda? 6 Ye Yezu Kristu wayishaga omu mîshi n’omu mukon; arhali omu mîshi mwône, ci omu mîshi m’omu muko. Na Mûka Mutagatifu ye hamîriza okwo, bulya Mûka Mutagatifu ye Kuli. 7 Baligi basharhu abahamîriza: 8 Mûka, amîshi n’omuko, n’oku bali basharhu njira nguma bayêrekeza. 9 Obu rhuyemêra obuhamîrize bw’abantu, obuhamîrizi bwa Nyamuzinda bulushîne. Bulya buli buhamîrizi bwa Nyamuzinda, buhamîrizi ahamîrizagya Omugala. 10 Oyemîre Mugala wa Nyamuzinda, obwôla buhamîrizi buba muli ye. Ci obula bwayemêra Nyamuzinda, amujira munywesi, bulya arhayemîri obuhamîrizi Nyamuzinda ahamîrizagya Omugala. 11 N’obwo buhamîrizi bw’obu: Nyamuzinda arhushobozize obuzîne bw’ensiku n’amango, n’okubona buzîne buba omu Mugala. 12 Ogwêrhe Omugala erhi agwêrhe obuzîne; orhagwêrhi Mugala wa Nyamuzinda, erhi arhagwêrhi buzîne. 13 Mmuyandikîre ebyo binwa nti lyo mumanya oku mugwêrhe obuzîne bw’ensiku n’amango, mwe muyemîre izîno lya Mugala wa Nyamuzinda.

Enyushûlo

Okusengerera abanya-byâha

14 Rhucîkubagire Nyamuzinda oku erhi rhwankamushenga akantu nk’oku alonzize, anarhuyumvirhize. 15 Na bulyâla rhumanyire oku arhuyumvirhiza oku ngasi coshi rhumushenga, rhumanyire oku rhukola rhugwêrhe ebi rhwashengaga. 16 Erhi omuntu ankabona mwene wâbo ajira ecâha cirhayôha omu lufù, ashenge, anamushobôlera obuzîne: Ntadesiri abajira ebyâha biyôha omu lufù; hali ecâha ciyôha omu lufùo: arhali co ndesire nti bacishengere. 17 Ngasi kugomera irhegeko erhi ciri câha, ci hali ecâha cirhayôha omu lufù.

Akanwa kazinda

18 Rhuyishi oku ngasi yeshi wabusirwe na Nyamuzinda arhajira câha, ci Omuburhwa wa Nyamuzindap amulanga, n’Omubî arhakamujira kurhi. 19 Rhumanyire oku rhuli ba Nyamuzinda, n’oku igulu lyoshi liri omu buhashe bw’Omubî. 20 Kandi rhuyishi oku Mugala wa Nyamuzinda ayishire, n’oku arhushobôzize obukengêre bw’okumanya Nn’okuliq. N’oyo Nn’okuli rhuli muli ye, omu Mugala Yezu Kristu: Ye Nyamuzinda w’okuli, ye na Buzîne bw’ensiku n’amango. 21 Rhwâna rhwâni, muyâke okugashâniza ebiremwa!


 a2.6 : Omuganda alabarha aka nnawâbo: naye omukristu akwânîne ayige Mwâmi Yezu omu lugendo lwâge.

 b2.13 : Obâho kurhenga emurhondêro: Yezu Kristu: Lola Yn 1, 1.

 c2.15 : Igulu: byo biremwa shetani akolêsa oku kurhushumika mpu rhugomere Nnâmahanga.

 d2.18 Mango ga buzinda: Kurhenga okufûka kwa Yezu kuhika okuyûrha kw’igulu.

 e2.18 : Antikristu: ye mwanzi erhi mushombanyi wa Kristu.

 f2.20 : Mwashizirwe amavurha: kwo kuderha oku rhwahabirwe Muka Mutagatifu.

 g2.20 : Omwimâna : Nyamuzinda Ishe, nisi erhi Omugala.

 h3.2 : Amango rhwaja omu irenge ly’akalamo k’ensiku n’amango.

 i3.3 : ye: Yezu Kristu.

 j3.7 : oyo: Yezu Kristu.

 k3.9 : emburho ya Nyamuzinda: Lyo inême ly’obucêse erhi obuzîne bwa Nyamuzinda omu mirhima yirhu.

 l3.12 Kayini: lola Murh 4, 8.

 m5.1 :Ogwerhe ob’uyemêre ; erhi ali mwâna wa Nnâmahanga; kuziga azigira Nyamuzinda kulya omwâna azigira ishe na bene Nyamuzinda boshi.

 n5.6 : Galya mishi na gulya muko byarhengaga omu lubavu lwa Yezu (Yn 19, 34-35) byàli cimanyîso c’Obubatizo n’Obukaristiya.

 o5.16 ecâha ciyôha omu lufù: : Ecâha c’omuntu ologorhera Mûka Mutagatifu: Lola Mt 12,31-32; Mk 3,28-30.

 p5.18 : Yezu Kristu.

 q5.20 : Nn’okuli: ye Nyamuzinda.

Bibliya omu mashi galusîbwe n’ecigereki lulimi nshôko y’Endagano Mpyâhya AMARUBA GA KABIRI GA PETRO: Mpu rhukombêre enshôkano rhwahîrwe y’ecitwîro cidârhi rhuyûshûle obukombedu omu buyemêre omu bumanye n’omu buzigire bw’ecinyabuguma rhucîkeke abîgiriza b’obunywesi bakarhushubiza omu iralà libi rhube nka kabwa kashubîrira ebishaliza byâko erhi nka ngulube bayûsa bashuka eshubire omu bijondo. La deuième lettre de Pierre mashi-grec: Maintenons le don précieux reçu de Dieu pour faire des progrès dans la foi, la connaissance et l’amour fraternel. Sinon les mauvais prédicateurs nous attirent dans la concupuscence à la manière d’un chien qui revient à ses vomissements ou du cochon à peine lavé va se vautrer dans la boue

2PE – – DRC MASHI HEBREW BIBLE and MASHI GREEK

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu, bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI GA MUTAGATIFU PETRO

Obwofi bw’ebinwa

1, 4: Bulya mwashobwîre aminja nkana ga citwîro cidârhi mwàlanganyibagwa, mwarhenga omu bubî bw’iralà lisherêza igulu. 5 Okwo kwo kunarhumage mwacîsêza kulusha okuyushûla enkomedu nyinja oku buyemêre, obumanye oku bulembêdu, 6 olugeroa oku bumanye, obulembêdu oku lugero, obukombêdu oku bulembêdu, 7 ecinyabuguma oku bukombêdu, n’obuzigire oku cinyabuguma. 8 Erhi mwankaba mugwêrhe ago makômezi minja, erhi gankagandâza muli mwe, garhankammuleka mwayôrha maboko mumu na buzira emburho omu kumanya Nnawirhu Yezu Kristu.

Rhuyâke abîgîriza b’obunywesi bakarhuma enyuma z’okushobôla aminja g’ecitwîro cidârhi, rhushubire nyuma, rhube nka akabwa kashubirira ebishaliza by’ako, erhi nka ngulube eba yamayûsa yashukwa eshubire omu bijondo (3,8).

Rhurhayemêre amashumi g’abaderha mpu Nyakasane analegerire okuyunjuza eciragâne aderhaga oku agaluka, bulya kuli Nyakasane lusiku luguma kwo luli nkamyâka cihumbi, na myâka cihumbi kwo eri nka lusiku luguma. Kulinda rhucîyunjuze aciri alinda.

1

Omusingo

1 Simoni Petro, mwambali na ntumwa ya Yezu Kristu, kuli boshi bashobwîre obuyemêre buguma bw’ecitwîro cidârhi akîrhu erhi obushinganyanya bwa Nyamuzinda wirhu n’omucunguzi Yesu Kristu burhuma. 2 Mâshi mugabirwe enshôkano n’omurhûla munji omu kumanya Nyamuzunda na Nnawirhu Yezu!

Okuba n’olugendo lushingânîne. Obworhere bwirhu bwa bene-Nnâmahanga

3 Neci, obuhashe bwâge bwa Nyamuzinda bwarhushobôzize ngasi byoshi bikwânîne obuzîne n’obushîbirizi, omu kurhumanyîsa Olya warhuhamagalaga n’irenge n’emisi yâge. 4 N’ebyôlab byo byarhumire rhuhâbwa aminja nkana ga citwîro cidârhi rhwàlanganyibagwa, muba mwamarhenga omu bubî bw’iralà lisherêza igulu. 5 Okwo kwo kunarhumage mwacîsêza kulusha okuyushûla e­nkomedu nyinja oku buyemêre, obumanye oku bulembêdu, 6 olugeroc oku bumanye, obulembêdu oku lugero, obukombêdu oku bulembêdu, 7 ecinyabuguma oku bukombêdu, n’obuzigire oku cinyabuguma. 8 Erhi mwankaba mugwêrhe ago makômezi minja, erhi gankagandâza muli mwe, garhankammuleka mwayôrha maboko mumu na buzira emburho omu kumanya Nnawirhu Yezu Kristu. 9 Orhagwêrhi ago makômezi, guli muhûrha, arhabona ebirhali birazirazi, arhacikengêra oku àshukagwa ebyâha byâge bya mîra. 10 Kuziga mucihangânage, bene wirhu, okuzibuha omu kuhamagalwa n’omu kucishogwa kwinyu; erhi mwankakajira ntyo nta mango mwânahirime. 11 Ntyôla mwahâbwa buzira kugererwa okuyish’ija omu Bwaâmi bw’ensiku n’amango bwa Nnawirhu n’omucunguzi wirhu Yezu Kristu.

Obuhamîrizi bwa Petro

12 Eco co cirhumire nakayôrha mmukengêza ebyo binwa, ciru mukaba mubimanyire munasêzire buzibu omu nyigîrizo z’okuli. 13 Neci, mbwîne oku guli mukolo gwâni, amango nciri mwo cino cihandod, okummukengêza nti muyôrhe muli masù. 14 Bulya mmanyire oku ndi hofi h’okurhengamwo eci cihando câni, nk’oku Nnawirhu Yezu Kristu amanyisagya. 15 Ci kwônene nakolêsa emisi yâni yoshi, lyo hano mba nagenzire muyish’ikakengêra ebi binwa. 16 Bulya rhurhakolêsagya migani y’obwenge erhi rhummumanyisa obuhashe n’okuyisha kwa Nnawirhu Yezu Kristu, ci kulya kuba rhwêne rhwabwîne n’amasù girhu obulangashane bw’irenge lyâgee. 17 Anacihâbwa na Nyamuzinda Ishe irenge liyunjwîre bulangashane erhi limuyandagalirakwo, erhi: Oyu ye Mugala wâni muzigirwa, ye ncishingirammof. 18 N’eryo izù, rhwaliyumvîrhe rhwene lyahubuka emalunga erhi rhuli rhwe naye oku ntondo ntagatifug.

Akanwa k’abalêbi

19 Ntyo rhusêzire kulusha oku kanwa k’abalêbih, kunali kwinja mukalole nka kamole kamoleka ahantu hali omwizinya, kuhika lukula arhande n’enyenyêzi y’esêzii elangashane omu mirhima yinyu. 20 Kulusha byoshi mumanye oku nta bulêbi bw’omu Mandiko buhugûlwa nk’oku omuntu alonzize; 21 bulya nta ma­ngo obulêbi busâg’ilêbwa oku bulonza bw’omuntu, ci abantu bàrhumirwe na Nyamuzinda mpu baderhe, kuderhesibwa bakâg’iderhesibwa na Mûka Mutagatifu.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1

1 Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 3 Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ 4 δι’ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν· 9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν. 10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ’ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι. 15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης· ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλ’ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.

2

Abîgîriza b’obunywesi

1 Ci kwônene hali n’abalêbi b’obwîhabe omu lubaga, nk’oku n’omu kagarhî kinyu hayish’iba abîgîriza b’obunywesi, balerhe emilala mibî, bahakane ciru Nnahamwâbo wabacungulaga, na ntyo barhakalegam’icîlerhera bône obuhanya. 2 Banji banâbashimbe omu lugendo lwâbo lw’okujira eby’enshonyi, n’enjira y’okuli yayish’ilogorherwa erhi bo barhuma. 3 Omu magene gâbo g’eby’en’igulu, bammulonzakwo obunguke n’ebinwa by’obwengehuza. Ci olubanja lwâbo mîra lwàtubagwa, n’okuhera kwâbo kuli kurheganye. 4 Bulya, akaba, Nyamuzinda arhababaliraga bamalahika bàgomaga, ci abaloha omu kuzimu, anabakwêba omu nyenga ziyunjwîre mwizimya, mpu balingiremwo olubanjaj, 5 akaba arhababaliraga abàli mîra, ci alanga Nuhu yenene, ye muja-bugo w’obushinganyanya, bo na bandi bantu nda, okubundi anacilikira ecihonzi rnuli abo bantu babî; 6 akaba engo za Sodomo na Gomora àzijizire luvù anaziherêrekeza, mpu abagomi bayish’iba bo babonerakwo olwiganyo; 7 akaba acizize omushinganyanya Loti wakag’ishologorhwa n’olugendo lubî lw’abo banyankola-maligo barhajiraga lugero omu kuhusha, 8 bulya oyo mushinganyanya wayûbakaga ekarhî kâbo akâg’iyumva ababîre omu murhima gwâge rnwêru-kwêru erhi ebijiro byâbo bibî akazâg’ibona n’okuyumva birhuma, 9 kuli kuderha oku Nyakasane agwêrhe obuhashe bw’okulikûza abantu binja omu malibuko, n’okuleka ababî mpu bayish’ihanwa olusiku lw’olubanja 10 bwenêne balya bashimba iralà ly’omubiri omu kujira eby’enshonyi banagayaguza obukulu bwa Nyakasane.

Obuhane ababî banâhâbwe

Ci ebyo bikàkà bicîbonyi birhayôboha okulogerhera ebiremwa b’irenge, 11 n’obwo bamalahika babalushire emisi n’obuhashe barhabiderha kubî omu kubijâcira embere za Nyakasane. 12 Ci abôla bôhe kwo banaciyôrhera nka nsimba zirhajira bukengêre, zaburhiragwa okugwârhwa n’okuyirhwa; ebi barhamanyiri banabilogorherere; kwo banâherêrekere ak’ezo nsimba, 13 na ntyo bâhâbwe obuhane, bube luhembo lw’obubî bwâbo. Balongeza iragi omu masîma ga kasanzi kasungunu. Abo bantu bayunjwîre izinga n’obulema, banakammurheba n’iralà lyâbo omu kulya amadinie haguma ninyu. 14 Amasù gâbo gayunjwire bugonyi, na nta mango amîru gâbo g’ecâha gayigurha; banagwârhire abantu barhazibuhiri omu mirhego yâbo, n’emirhima yâbo magene g’eby’en’igulu byône eyishi, bali mihera! 15 Erhi bàrhenga omu njira eyumânîne, bàhabuka, bashimba enshando za Balamu, mwene Bozori, owasîmaga okuhemberwa obubî bwâge. 16 Ci ayâgirizibwa oku bubî bwâge: ecihesi cirhankahash’iderha, carhengamwo izù ly’omuntu, cahanza isirhe ly’oyo mulêbi! 17 Abôla bantu gali maliba garhalimwo mîshi, biri bitù byayehûlwa n’akalemera; omwizimya n’omwizizi bidwîrhe byabalinga. 18 N’ebinwa byâbo by’obucîbone birhagwêrhi nda na mugogo, banakashumika abacîrhenga omu by’obunywesi, balonze okubashubiza omu iralà ly’omubiri n’omu by’enshonyi. 19 Banabalanganye mpu baba ntagengwa, n’obwo bône bali bajà b’obubî bwâbo; bulya omuntu aba mujà w’omuhimire : 20 Obûla bàrhenzire omu bubî bw’igulu omu kumanya Nyakasane n’Omucunguzi Yezu Kristu erhi bankacîrikirira n’okubushubîrira, obworhere bwâbo bwa buzinda erhi bukola buhindusire bubî kulusha obw’oburhanzi. 21 Bulya kwankabire kukulu kuli bo okurhamanya enjira y’obushinganyanya ah’okuyimanya na buzinda bagal’ileka eryôla irhegeko litagatifu bahâbagwa. 22 Lero kulyâla ogu nugani gw’okuli gudesire kwanacibayishira, mpuk: «Akabwa kashubirire ebishaliza byâko» n’ogu gundi, mpu: «Engulube yacirheng’icîshuka yashub’icîvumvuza omu bijondo».

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2

1 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν. 2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις δι’ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται, 3καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. 4 Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους 5 καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο ἀλλ’ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας 6 καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικὼς 7 καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο· 8 βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· 9 οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, 10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταὶ αὐθάδεις δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες, 11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ’ αὐτῶν παρὰ κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. 12 Οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθορὰν ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται 13 ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα. 15 καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσὸρ ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 17 οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. 18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὄντως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ δεδούλωται. 20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 22 συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας· κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί· ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

3

Ensiku nzinda n’okuyûrha kw’igulu

1 Bîra bâni, aga maruba gakola maruba ga kabiri mmurhumira. Muli gombi oku ganali mmukengêzize nti muzûse omurhima nkana gummulimwo. 2 Nnonzize mukengêre ebinwa byalêbagwa n’abalêbi batagatifu, n’irhegeko lya Nyakasane n’Omucunguzi mwabwîrizibagwa n’entumwa zinyu.

Abîgîriza bw’obunywesi

3 Kulusha byoshi, mumanye oku omu siku nzinda hayisha abantu basîma okugayaguza abâbo n’okubashekera, bakashimba iralà lyâbo, 4 n’okuderha, mpu: «Ngahi cirigi cirya ciragâne c’okuyisha kwâge? Kali balarha mîra bafaga, na byoshi kwo binaciri kulya byàli kurhenga okulemwa kw’igulu!» 5 Abo bantu kuyibagira bayibagira n’oluhinzo oku kurhenga mîra erhi amalunga ho gaba n’igulu oluderho lwa Nyamuzinda lwarhenzagya omu mîshi, lizonzirwe n’amîshi, 6 n’oku olwo luderho lwo lwanarhumaga igulu lya muli ago mango lyamirwa n’amîshi, lyaherêrekera! 7 Nago amalunga n’igulu biriho buno, olwo luderho lwo lunabilanga muhako, lubibikire omuliro oku lusiku lw’olubanja n’olw’okuherêrekera kw’abantu babî. 8 Ci kwônene, bîra bâni, alagi ebinwa murhakwânîni muhabel: omu masù ga Nyakasane lusiku luguma kwo kuli nka myâka cihumbi, na myâka cihumbi kw’eri nka lusiku luguma. 9 Nyakasane arhalegeriri okuyunjuza eciragâne câge, nk’oku baguma bakagerêreza mpu alegamire; lukogo olwo ammubêra, kulya kuba arhalonza hajire owahera, ci alonza boshi bacîyunjuze. 10 Kwônene Olusiku lwa Nyakasane kwo lwâyishe nka cishambo. Olwo lusiku amalunga gahirigirhe n’omululumo munene, ebiremwa bijonge n’idûrhu, n’igulu lisingônoke haguma n’ebiribamwo.

Okucîsêza okuba bakristu bimâna. lshwinjiro ly’ebinwa

11 Akaba ebi byoshi kujonga byanajonge, ka murhakwânîni okuba batagati­fu omu lugendo lwinyu lwoshi n’okukayôrha mwagashâniza Nnâmahanga, 12 omu kulinga n’omu kucîfinja okuyisha kw’Olusiku lwa Nyamuzinda, olusiku amalunga gâgulumire ganasingônoke, n’ebiremwa bijonge n’idûrhu! 13 Ci erhi rhunadwîrhe rhwalinga, nka kulya arhulaganyagya, amalunga mahyâhya n’igulu lihyâhya mwayish’iba obushinganyanya.

14 Co cirhumire, bazigirwa bâni, omu kulinga ebyo, mucîsêze ayish’immu­shimâna omu murhûla, buzira ishembo na bêru-kwêru. 15 Neci mumanye oku olukogo lwa Nnawirhu luba lwa kulonza okurhuciza, nka kulya mwene wirhu muzigirwa Paolo naye ammuyandikiragakwo omu bushinganyanya àhâbirwe. 16 Câba ntyo kwo anaderha omu maruba gâge goshi ayigîrizamwo ebyo binwa. Muli ago maruba gâge muli binwa biguma bizibu okuyumva, n’abahwinja barhajira ntege banakabihindula, nka kulya bajira agandi Mandiko, na ntyo bacîlerhere nyamanjà.

17 Mw’abo mukola mumanyire, bîra bâni: mube masù, mulek’irhebwa n’obunywesi bw’ezo ntumva, obone mwamahirima n’okurhêra obuzibu bwinyu. 18 Muyûshûke erhikwo omu nshôkano n’omu bumanye bwa Nnawirhu n’Omucunguzi Yezu Kristu . Kuli ye irenge, buno na kuhika olusiku lw’emyâka n’emyâka! Amen!

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3

1 Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολὴν ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν 2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι 4 καὶ λέγοντες· ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ’ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως. 5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ 6 δι’ ὃν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 8 Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 9 οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 10 Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα οὐχ εὑρεθήσεται. 11 Τούτων οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις 12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας δι’ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται. 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 14 Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ 15καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλώσουσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ, 18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος.


 a1.6 : Olugero omu kulya n’okunywa n’omu gandi masîma g’omubiri; obukombêdu omu kurhumikira Nnâmahanga.

 b1.4 : Ebyôla: irenge n’emisi ya Kristu.

 c1.6 : Olugero omu kulya n’okunywa n’omu gandi masîma g’omubiri; obukombêdu omu kurhumikira Nnâmahanga.

 d1.13 Cino cihando: Mwo guno mubiri.

 e1.16 : Erhi Yezu ahinduka obusù oku ntondo ya Tabora.

 f1.17 : Lola okuhinduka obusù kwa Yezu n’obubatizo bwâge.

 g1.18 : Bulya erhi Kristu ahinduka obusù, ayêreka entumwa oku ebi abalêbi baderhaga biri by’okuli.

 h1.19 : Oku ntondo kwàli Iliya na Musa bakag’ishambala na Yezu, byo bimanyîso oku Yezu ye wayishir’iyunjulisa ebinwa by »Amarhegeko n’Abalêbi

 i1.19 : Eyo nyenyêzi y’esêzi, ye Kristu wayisha alangashana olusiku ayish’irhutwîra olubanja luzi nda aha kuyurha kw’igulu.

 j2.4 : Abashetani mîra bahâbagwa obuhane bwâbo bw’ensiku n’amango: ci olusiku lw’olubanja Iyo bayâgirizibwa bwinjinja, banyagwe obuhashe bajira bw’okulibuza ebindi biremwa n’oku­shumika abantu.

 k2.22 : Mig 26,11.

 l3.8 : Lul 89 (90), 4.

Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA KABIRI GA PETRO: Bulya mwashobwîre aminja g’ecitwîro cidârhi mucîsêze okuyûshûla obukombêdu omu buyemêre n’omu cinyabuguma. Mucîkeke abîgîriza b’obunywesi bakamushubiza omu iralà ly’igulu mube nka kabwa kashubîrira ebishaliza byâko erhi nka engulube eyûsa okushukwa eshubire omu bijondo.

2PE – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI GA MUTAGATIFU PETRO

Obwofi bw’ebinwa

1, 4: Bulya mwashobwîre aminja nkana ga citwîro cidârhi mwàlanganyibagwa, mwarhenga omu bubî bw’iralà lisherêza igulu. 5 Okwo kwo kunarhumage mwacîsêza kulusha okuyushûla enkomedu nyinja oku buyemêre, obumanye oku bulembêdu, 6 olugeroa oku bumanye, obulembêdu oku lugero, obukombêdu oku bulembêdu, 7 ecinyabuguma oku bukombêdu, n’obuzigire oku cinyabuguma. 8 Erhi mwankaba mugwêrhe ago makômezi minja, erhi gankagandâza muli mwe, garhankammuleka mwayôrha maboko mumu na buzira emburho omu kumanya Nnawirhu Yezu Kristu.

Rhuyâke abîgîriza b’obunywesi bakarhuma enyuma z’okushobôla aminja g’ecitwîro cidârhi, rhushubire nyuma, rhube nka akabwa kashubirira ebishaliza byâko, erhi nka ngulube eba yamayûsa yashukwa eshubire omu bijondo (3,8).

Rhurhayemêre amashumi g’abaderha mpu Nyakasane analegerire okuyunjuza eciragâne aderhaga oku agaluka, bulya kuli Nyakasane lusiku luguma kwo luli nkamyâka cihumbi, na myâka cihumbi kwo eri nka lusiku luguma. Kulinda rhucîyunjuze aciri alinda.

1

Omusingo

1 Simoni Petro, mwambali na ntumwa ya Yezu Kristu, kuli boshi basho­bwîre obuyemêre buguma bw’ecitwîro cidârhi akîrhu erhi obushinganyanya bwa Nyamuzinda wirhu n’omucunguzi Yesu Kristu burhuma. 2 Mâshi mugabirwe enshôkano n’omurhûla munji omu kumanya Nyamuzunda na Nnawirhu Yezu!

Okuba n’olugendo lushingânîne. Obworhere bwirhu bwa bene-Nnâmahanga

3 Neci, obuhashe bwâge bwa Nyamuzinda bwarhushobôzize ngasi byoshi bikwânîne obuzîne n’obushîbirizi, omu kurhumanyîsa Olya warhuhamagalaga n’irenge n’emisi yâge. 4 N’ebyôlab byo byarhumire rhuhâbwa aminja nkana ga citwîro cidârhi rhwàlanganyibagwa, muba mwamarhenga omu bubî bw’iralà lisherêza igulu. 5 Okwo kwo kunarhumage mwacîsêza kulusha okuyushûla enkomedu nyinja oku buyemêre, obumanye oku bulembêdu, 6 olugeroc oku bumanye, obulembêdu oku lugero, obukombêdu oku bulembêdu, 7 ecinyabuguma oku bukombêdu, n’obuzigire oku cinyabuguma. 8 Erhi mwankaba mugwêrhe ago makômezi minja, erhi gankagandâza muli mwe, garhankammuleka mwayôrha maboko mumu na buzira emburho omu kumanya Nnawirhu Yezu Kristu. 9 Orhagwêrhi ago makômezi, guli muhûrha, arhabona ebirhali birazirazi, arhacikengêra oku àshukagwa ebyâha byâge bya mîra. 10 Kuziga mucihangânage , bene wirhu, okuzibuha omu kuhamagalwa n’omu kucishogwa kwinyu; erhi mwankakajira ntyo nta mango mwânahirime. 11 Ntyôla mwahâbwa buzira kugererwa okuyish’ija omu Bwaâmi bw’ensiku n’amango bwa Nnawirhu n’omucunguzi wirhu Yezu Kristu.

Obuhamîrizi bwa Petro

12 Eco co cirhumire nakayôrha mmukengêza ebyo binwa, ciru mukaba mubimanyire munasêzire buzibu omu nyigîrizo z’okuli. 13 Neci, mbwîne oku guli mukolo gwâni, amango nciri mwo cino cihandod, okummukengêza nti muyôrhe muli masù. 14 Bulya mmanyire oku ndi hofi h’okurhengamwo eci cihando câni, nk’oku Nnawirhu Yezu Kristu amanyisagya. 15 Ci kwônene nako­lêsa emisi yâni yoshi, lyo hano mba nagenzire muyish’ikakengêra ebi binwa. 16 Bulya rhurhakolêsagya migani y’obwenge erhi rhummumanyisa obuhashe n’okuyisha kwa Nnawirhu Yezu Kristu, ci kulya kuba rhwêne rhwabwîne n’amasù girhu obulangashane bw’irenge lyâgee. 17 Anacihâbwa na Nyamuzinda Ishe irenge liyunjwîre bulangashane erhi limuyandagalirakwo, erhi: Oyu ye Mugala wâni muzigirwa, ye ncishingirammof. 18 N’eryo izù, rhwaliyumvîrhe rhwene lyahubuka emalunga erhi rhuli rhwe naye oku ntondo ntagatifug.

Akanwa k’abalêbi

19 Ntyo rhusêzire kulusha oku kanwa k’abalêbih, kunali kwinja mukalole nka kamole kamoleka ahantu hali omwizinya, kuhika lukula arhande n’enyenyêzi y’esêzii elangashane omu mirhima yinyu. 20 Kulusha byoshi mumanye oku nta bulêbi bw’omu Mandiko buhugûlwa nk’oku omuntu alonzize; 21 bulya nta mango obulêbi busâg’ilêbwa oku bulonza bw’omuntu, ci abantu bàrhumirwe na Nyamuzinda mpu baderhe, kuderhesibwa bakâg’iderhesibwa na Mûka Mutagatifu.

2

Abîgîriza b’obunywesi

1 Ci kwônene hali n’abalêbi b’obwîhabe omu lubaga, nk’oku n’omu kagarhî kinyu hayish’iba abîgîriza b’obunywesi, balerhe emilala mibî, bahakane ciru Nnahamwâbo wabacungulaga, na ntyo barhakalegam’icîlerhera bône obuhanya. 2 Banji banâbashimbe omu lugendo lwâbo lw’okujira eby’enshonyi, n’enjira y’okuli yayish’ilogorherwa erhi bo barhuma. 3 Omu magene gâbo g’eby’en’igulu, bammulonzakwo obunguke n’ebinwa by’obwengehuza. Ci olubanja lwâbo mîra lwàtubagwa, n’okuhera kwâbo kuli kurheganye. 4 Bulya, akaba, Nyamuzinda arhababaliraga bamalahika bàgomaga, ci abaloha omu kuzimu, anabakwêba omu nyenga ziyunjwîre mwizimya, mpu balingiremwo olubanjaj, 5 akaba arhababaliraga abàli mîra, ci alanga Nuhu yenene, ye muja-bugo w’obushinganyanya, bo na bandi bantu nda, okubundi anacilikira ecihonzi rnuli abo bantu babî; 6 akaba engo za Sodomo na Gomora àzijizire luvù anaziherêrekeza, mpu abagomi bayish’iba bo babonerakwo olwiganyo; 7 akaba acizize omushinganyanya Loti wakag’ishologorhwa n’olugendo lubî lw’abo banyankola-maligo barhajiraga lugero omu kuhusha, 8 bulya oyo mushinganyanya wayûbakaga ekarhî kâbo akâg’iyumva ababîre omu murhima gwâge rnwêru-kwêru erhi ebijiro byâbo bibî akazâg’ibona n’okuyumva birhuma, 9 kuli kuderha oku Nyakasane agwêrhe obuhashe bw’okulikûza abantu binja omu malibuko, n’okuleka ababî mpu bayish’ihanwa olusiku lw’olubanja 10 bwenêne balya bashimba iralà ly’omubiri omu kujira eby’enshonyi banagayaguza obukulu bwa Nyakasane.

Obuhane ababî banâhâbwe

Ci ebyo bikàkà bicîbonyi birhayôboha okulogerhera ebiremwa b’irenge, 11 n’obwo bamalahika babalushire emisi n’obuhashe barhabiderha kubî omu kubijâcira embere za Nyakasane. 12 Ci abôla bôhe kwo banaciyôrhera nka nsimba zirhajira bukengêre, zaburhiragwa okugwârhwa n’okuyirhwa; ebi barhamanyiri banabilogorherere; kwo banâherêrekere ak’ezo nsimba, 13 na ntyo bâhâbwe obuhane, bube luhembo lw’obubî bwâbo. Balongeza iragi omu masîma ga kasanzi kasungunu. Abo bantu bayunjwîre izinga n’obulema, banakammurheba n’iralà lyâbo omu kulya amadinie haguma ninyu. 14 Amasù gâbo gayunjwire bugonyi, na nta mango amîru gâbo g’ecâha gayigurha; banagwârhire abantu barhazibuhiri omu mirhego yâbo, n’emirhima yâbo magene g’eby’en’igulu byône eyishi, bali mihera! 15 Erhi bàrhenga omu njira eyumânîne, bàhabuka, bashimba enshando za Balamu, mwene Bozori, owasîmaga okuhemberwa obubî bwâge. 16 Ci ayâgirizibwa oku bubî bwâge: ecihesi cirhankahash’iderha, carhengamwo izù ly’omuntu, cahanza isirhe ly’oyo mulêbi! 17 Abôla bantu gali maliba garhalimwo mîshi, biri bitù byayehûlwa n’akalemera; omwizimya n’omwizizi bidwîrhe byabalinga. 18 N’ebinwa byâbo by’obucîbone birhagwêrhi nda na mugogo, banakashumika abacîrhenga omu by’obunywesi, balonze okubashubiza omu iralà ly’omubiri n’omu by’enshonyi. 19 Banabalanganye mpu baba ntagengwa, n’obwo bône bali bajà b’obubî bwâbo; bulya omuntu aba mujà w’omuhimire : 20 Obûla bàrhenzire omu bubî bw’igulu omu kumanya Nyakasane n’Omucunguzi Yezu Kristu erhi bankacîrikirira n’okubushubîrira, obworhere bwâbo bwa buzinda erhi bukola buhindusire bubî kulusha obw’oburhanzi. 21 Bulya kwankabire kukulu kuli bo okurhamanya enjira y’obushinganyanya ah’okuyimanya na buzinda bagal’ileka eryôla irhegeko litagatifu bahâbagwa. 22 Lero kulyâla ogu nugani gw’okuli gudesire kwanacibayishira, mpuk: «Akabwa kashubirire ebishaliza byâko» n’ogu gundi, mpu: «Engulube yacirheng’icîshuka yashub’icîvumvuza omu bijondo».

3

Ensiku nzinda n’okuyûrha kw’igulu

1 Bîra bâni, aga maruba gakola maruba ga kabiri mmurhumira. Muli gombi oku ganali mmukengêzize nti muzûse omurhima nkana gummulimwo. 2 Nnonzize mukengêre ebinwa byalêbagwa n’abalêbi batagatifu, n’irhegeko lya Nyakasane n’Omucunguzi mwabwîrizibagwa n’entumwa zinyu.

Abîgîriza bw’obunywesi

3 Kulusha byoshi, mumanye oku omu siku nzinda hayisha abantu basîma okugayaguza abâbo n’okubashekera, bakashimba iralà lyâbo, 4 n’okuderha, mpu: «Ngahi cirigi cirya ciragâne c’okuyisha kwâge? Kali balarha mîra bafaga, na byoshi kwo binaciri kulya byàli kurhenga okulemwa kw’igulu!» 5 Abo bantu kuyibagira bayibagira n’oluhinzo oku kurhenga mîra erhi amalunga ho gaba n’igulu oluderho lwa Nyamuzinda lwarhenzagya omu mîshi, lizonzirwe n’amîshi, 6 n’oku olwo luderho lwo lwanarhumaga igulu lya muli ago mango lyamirwa n’amîshi, lyaherêrekera! 7 Nago amalunga n’igulu biriho buno, olwo luderho lwo lunabilanga muhako, lubibikire omuliro oku lusiku lw’olubanja n’olw’okuherêrekera kw’abantu babî. 8 Ci kwônene, bîra bâni, alagi ebinwa murhakwânîni muhabel: omu masù ga Nyakasane lusiku luguma kwo kuli nka myâka cihumbi, na myâka cihumbi kw’eri nka lusiku luguma. 9 Nyakasane arhalegeriri okuyunjuza eciragâne câge, nk’oku baguma bakagerêreza mpu alegamire; lukogo olwo ammubêra, kulya kuba arhalonza hajire owahera, ci alonza boshi bacîyunjuze. 10 Kwônene Olusiku lwa Nyakasane kwo lwâyishe nka cishambo. Olwo lusiku amalunga gahirigirhe n’omululumo munene, ebiremwa bijonge n’idûrhu, n’igulu lisingônoke haguma n’ebiribamwo.

Okucîsêza okuba bakristu bimâna. lshwinjiro ly’ebinwa

11 Akaba ebi byoshi kujonga byanajonge, ka murhakwânîni okuba batagatifu omu lugendo lwinyu lwoshi n’okukayôrha mwagashâniza Nnâmahanga, 12 omu kulinga n’omu kucîfinja okuyisha kw’Olusiku lwa Nyamuzinda, olusiku amalunga gâgulumire ganasingônoke, n’ebiremwa bijonge n’idûrhu! 13 Ci erhi rhunadwîrhe rhwalinga, nka kulya arhulaganyagya, amalunga mahyâhya n’igulu lihyâhya mwayish’iba obushinganyanya.

14 Co cirhumire, bazigirwa bâni, omu kulinga ebyo, mucîsêze ayish’immushimâna omu murhûla, buzira ishembo na bêru-kwêru. 15 Neci mumanye oku olukogo lwa Nnawirhu luba lwa kulonza okurhuciza, nka kulya mwene wirhu muzigirwa Paolo naye ammuyandikiragakwo omu bushinganyanya àhâbirwe. 16 Câba ntyo kwo anaderha omu maruba gâge goshi ayigîrizamwo ebyo binwa. Muli ago maruba gâge muli binwa biguma bizibu okuyumva, n’abahwinja barhajira ntege banakabihindula, nka kulya bajira agandi Mandiko, na ntyo bacîlerhere nyamanjà. 17 Mw’abo mukola mumanyire, bîra bâni: mube masù, mulek’irhebwa n’obunywesi bw’ezo ntumva, obone mwamahirima n’okurhêra obuzibu bwinyu. 18 Muyûshûke erhikwo omu nshôkano n’omu bumanye bwa Nnawirhu n’Omucunguzi Yezu Kristu . Kuli ye irenge, buno na kuhika olusiku lw’emyâka


 a1.6 : Olugero omu kulya n’okunywa n’omu gandi masîma g’omubiri; obukombêdu omu kurhumikira Nnâmahanga.

 b1.4 : Ebyôla: irenge n’emisi ya Kristu.

 c1.6 : Olugero omu kulya n’okunywa n’omu gandi masîma g’omubiri; obukombêdu omu kurhumikira Nnâmahanga.

 d1.13 Cino cihando: Mwo guno mubiri.

 e1.16 : Erhi Yezu ahinduka obusù oku ntondo ya Tabora.

 f1.17 : Lola okuhinduka obusù kwa Yezu n’obubatizo bwâge.

 g1.18 : Bulya erhi Kristu ahinduka obusù, ayêreka entumwa oku ebi abalêbi baderhaga biri by’okuli.

 h1.19 : Oku ntondo kwàli Iliya na Musa bakag’ishambala na Yezu, byo bimanyîso oku Yezu ye wayishir’iyunjulisa ebinwa by »Amarhegeko n’Abalêbi

 i1.19 : Eyo nyenyêzi y’esêzi, ye Kristu wayisha alangashana olusiku ayish’irhutwîra olubanja luzi nda aha kuyurha kw’igulu.

 j2.4 : Abashetani mîra bahâbagwa obuhane bwâbo bw’ensiku n’amango: ci olusiku lw’olubanja lyo bayâgirizibwa bwinjinja, banyagwe obuhashe bajira bw’okulibuza ebindi biremwa n’okushumika abantu.

 k2.22 : Mig 26,11.

 l3.8 : Lul 89 (90), 4.

Bibliya omu mashi galusîbwe n’ecigereki lulimi nshôko y’Endagâno Mpyâhya AMARHANZI GA PETRO: Abemêzi bàcungwîrwe n’omuko gwa Kristu bànashobôla okuba lubaga lwîshogwa na lwa badâhwa b’ebwâmi ntyo olugendo lwîrhu lulingânane n’eyo nshôkano. La première Epître de Pierre en mashi et grec: Les croyants sont sauvés par le sang du Christ pour devenir peuple élu et sacerdoce royal afin que notre conduite soit conforme à ce don précieux

1PE – – DRC MASHI HEBREW BIBLE and MASHI GREEK

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MARHANZI GA MUTAGATIFU PETRO

1

Omusingo

1 Petro, ntumwa ya Yezu Kristu, oku bishogwa bashandabîne omu Ponto, omu Galasiya, omu Kapadociya, omu Aziya n’omu Bitiniya. 2 Mwe Nyamuzinda Ishe acishogaga omu bumanye bwâge, anammucêsa na Mûka Mutagatifu, mpu Iyo muyumva Yezu Kristu munashahizibwe n’omuko gwâge: kuli mwe enshôkano n’omurhûla munji!

Obulangalire n’obucire bw’abemêzi

3 Ayagirwe Nyamuzinda, ishe wa Nnawirhu Yezu Kristu! Omu lukogo lwâge lunji, àrhubusire buhyâhya, àrhuha obulangâlire bulerha obuzîne, erhi afûla Yezu Kristu omu bafîre, 4 mpu Iyo rhuyish’iyîma omu bwâmi burhaheka, burhalimwo izâbyo, burhankanayûrha, bulya bwâmi mubikirwe omu mpingu, 5 mwe mulangwa n’obuhashe bwa Nyamuzinda erhi buyemêre bwinyu burhuma, mpu Iyo muyish’ibona bulya bucire bwâfulûlwa omu nsiku nzidaa.

Obuzigire n’obuyemêre kuli Yezu Kristu

6 Co cirhumire mudwîrhe mwacishinga, ciru mukaba muciri omu marha­ ngulo ga ngasi lubero kasanzi kasungunu; 7 na ntyo buyemêre bwinyu – bugwêrhe ecitwîro kulusha amasholo barhangula obwinja bwâgo omu muliro, n’obwo kusherêra gasherêra – buyish’iba bukuze n’irenge linyu, bunarhume mwakengwa olusiku Yezu Kristu aciyêrekana. 8 Mumuzigira murhanasag’imulolakwo; mumuyemêra n’obwo murhasâg’imubona, n’omwishingo gwinyu gurhankaderhwa gunayunjwîre irenge, 9 bulya mumanyire oku buyemêre bwinyu bwammuhisa oku bucire bwinyu.

Obulangâlire bw’abalêbi

10 Obwo bucire bwo abalêbi balêbaga enshôkano mwàli mubikîrwe bakag’ilongereza n’okuhumba; 11 bacihangâna okumanya mango gahi na bimanyîso bici Omûka gwa Kristub gwabalimwo gwakâg’ibalangûla, erhi gukâbabwîriza, embere bibe, amalumwa ga Kristu n’irenge lyânagakulikire. 12 Bafulûlirwa oku obugo bali bahîrwe burhali bwâbo bone, ci bwinyu: obwo bugo bw’obûla bàmmumanyisize balya bàmmuyigîrizagya Emyanzi y’Akalembe mwa ganôla mango n’oburhabâle bwa Mûka Mutagatifu warhumagwa kurhenga empingu. Eryo ihwe ciru na bamalahika basîma bwenêne okulisinza.

Okucisêza okuhinduka bimâna n’okuba masù

13 Kuziga musêze omukaba omu bibunu by’enkengero zinyuc, mube masù, munalangâlire bwenêne enshôkano mwayish’ishobôla olusiku Yezu Kristu aciyêrekana. 14 Nka kula abana bumvi bajira, murhacishubîriraga irala linyu lya mîra, galya mango mwàciri bahwinja; 15 ci ninyu mube batagatifu omu lugendo lwinyu lwoshi nka kulya owammuhamagalaga aba mutagatifu, 16 bulya kuyandisirwe, mpud: Mwâba batagatifu, bulyâla nie ono mba mutagatifu. 17 Na kulya kuba oyu muderha mpu ye Sho arhajira kabôlo, ci anatwîre ngasi muntu nk’oku ebijiro byâge binashingânîne, muyôrhe murhînya amango muciri eno ihanga. 18 Mumanye oku murhakûlagwa omu bworhere bw’obujà basho baàmmuyahukizagya n’ebirugu byankasherêra, nk’amasholo erhi ensaranga, 19 ci n’omuko gw’ecitwîro cidârhi gwa Kristu, ye Mwana-buzi mwêru-kwêru orhalikwo izâbyo. 20 Neci, oyo mwana-buzi ali mwishogwe erhi ciru igulu lirhasâg’igera amango Iyâlemwe, ci mw’ezi nsiku nzinda mwo aciyêrekine erhi mwe murhuma. 21 Ye igwârhiro ly’obuyemêre bwinyu muli Nnâmahanga wamufûlaga omu bafîre anamujîsa irenge, mpu Iyo Nyamuzinda aba ye buyemêre na bulangâlire bwinyu.

Okuzigirana

22 Erhi muyemêra okushimba okuli, mwacêsize emirhima yinyu, mpu Iyo muzigirana nk’abalondana buzira bulyâlya. Neci muzigirane n’omurhima guciîre na burharhama, 23 bulya mwàbusirwe buhyâhya, arhali n’emburho esherêra, ci n’emburho erhankahash’isherêra, lwo Luderho lwa Nyamuzinda luzîne lw’ensiku n’amango. 24 Bulya, neci, ngasi ciderhwa mubiri kwo ciri nka hyasi. n’irenge lyâgwo lyoshi kwo liri nka bwâso bwa byâsi; ebyâsi bikayuma, obwâso bwanahugumuka; ci Oluderho lwa Nyakasane lwohe luyôrha luhabà ensiku n’amangoe. 25 Olwo Luderho lwo mwàyigîrizîbwe omu Myanzi y’Akalembe.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 1

1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας 2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ 6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστίν, λυπηθέντας ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ 8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ 9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν. 10 περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες 11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτὰ ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 16 διότι γέγραπται · ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος. 17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε 18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου 19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ 20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ’ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι’ ὑμᾶς 21 τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς 23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλ’ ἀφθάρτου διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος. 24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν· 25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

2

Obwîrhohye

1 Kuziga mulekage ngasi bubî na ngasi bunywesi, obulyâlya n’obuyâgalwa na ngasi kalimi kabî. 2 Nka rhubonjo rhwaciburhwa, mushwîre amarha minja g’obunya-mûka, Iyo mukula munahike omu bucire, 3 akaba mwalabwîref oku Nyakasane aba mwinja!

Obudâhwa buhyâhya

4 Mumujêho! Kali ye lirya ibuye ly’obuzîne abantu balahiraga, ci lirhôle na lya citwîro cidârhi omu masù ga Nyamuzinda! 5 Ninyu mube nka mabuye gazîne, muje omu bûbake bw’enyumpa y’obunya-mûka, muhinduke badâhwa batagatifu b’okurherekêra enterekêro z’obunya-mûka zasîmîsa Nyamuzinda oku bulagizi bwa Yezu Kristu. 6 Bulya kuyandisirwe, mpug: Ka murhabwîni oku mpizire omu Siyoni ibuye-kaboko ka nyumpa, liri lirhôle na lya citwîro cidârhi; na ngasi yeshi wacilikubagire arhakabona nshonyi. 7 Neci, kuli mwe obukuze, mwe bemêzi; ci abalahîre okuyemêra, ibuye abûbasi bagayaguzagya, lyâyish’iba kaboko ka nyumpa, 8 lihinduke ibuye ly’okusârhaza n’ery’okuhirimyah. Balisârhalakwo, kulya kuba barhayemêra Oluderhoi, n’obwo olwo Luderho lwo bàlemeragwa. 9 Ci mwehe muli ishanja lishogwa, muli badâhwa b’ebwâmi, muli mulala mutagatifu, muli lubaga lurhôle Nyamuzinda acungulaga mpu mukayimba ebirhangâzo by’olya wammukûlaga omu mwizimya, ammuhamagala mpu muje omu bulangashane bwâge bw’okusômeza; 10 mwe murhali lubaga lwâge mîra, buno mukola lubaga lwa Nyamuzinda; mwe murhagwêrhe cababalira, buno mukola mubêîrwe obwonjo.

Oku abemêzi bakwânîne okuyôrha ekarhî k’abapagani

11 Bîra bâni, mmuhunyire, mwe muli nka bigolo na nka babalama en’igulu, nti mucîlange oku iralà ly’omubiri likalwîsa omûka. 12 Olugendo lwinyu lube nkana ekarhî k’abapagani. Ciru bankammunywerhera mpu muli banyakola-maligo, babone ebijiro binyu binja banakuze Nnâmahanga olusiku ayish’ibarhandûlaj.

Okukenga abakulu b’ecihugo

13 Mukaz’iyumva ngasi murhegesi w’en’igulu erhi Nyakasane orhuma: akaba mwâmi, mumukengere obukulu bwâge; 14 akaba barhambo, bulya barhumirwe naye, mpu bahane ababî banakunge abajira aminja.

15 Ntyo kwo Nnâmahanga alonza: mpu omu kulola aminja, mudumye aba­hwinja, barhishi bici. 16 Olugendo lwinyu lube lwa bantagengwa, ci arhali bantagengwa balonza obulyo bw’okufulika obubî bwâbo, ci nka barhumisi ba Nyamuzmda. 17 Mukakenga ngasi muntu; muzigire bene winyu; murhînye Nnâmahanga; mukenge mwâmi.

Abashizi bayumve bannawâbo

18 Mwe bashizi, mukayunva bannâhamwinyu munabarhînye, arhali abinja n’abantu nkana bonene, ci n’abadârhi. 19 Bulya guli mugisho, okulembera amalibuko omuntu arhakwânîni erhi Nyamuzinda orhuma. 20 Ndi wankakungirwa okuba alembîre empîmbo obubî bwâge bwàli bukwânîne? Ci erhi mwankalembera amalumwa n’obwo mwàjizire kwinja, gwo mugisho ogwo embere za Nyamuzinda.

21 N’eco co mwàhamagaliragwa, bulya Kristu alibuzîbwe erhi mwe murhuma, ammusigîre olwiganyo mpu mushimbe enshando zâge, 22 Yehe àrhajiraga câha, n’obulyâla burhabonekaga omu kanwa kâge. 23 Erhi baba badwîrhe bamujâcira, arhagalulaga bijâci; erhi bakamulibuza, acihumbira; ci acîhira omu maboko gw’Omucîranuzi otwa emanja n’oburhondekezi. 24 Ye wacîbarhuzagya ebyâha birhu omu mubiri gwâge oku murhi gw’omusalaba, mpu lyo rhufa oku byâha, rhunalamire obushinganyanya. Neci, bibande byâge byàrhufumagya. 25 Bulya mwàli muyôsire nka bibuzi birhêresire, ci buno mwashubîrîre lungere n’omulanzi w’emyûka yinyu.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 2

1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιὰς 2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, 3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος. 4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον, 5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 διότι περιέχει ἐν γραφῇ· ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 8 καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 9 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 10 οἵ ποτε οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 11 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 13 Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον, εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι 14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν, 15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν, 16 ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλ’ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 17 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως. 20 ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ’ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, 22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, 23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε. 25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλ’ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

3

Oku abemêzi bakwânîne okuyôrha omu buhya bwâbo

1 Ntyôla, ninyu mwe bakazi, mukayumva babalo, Iyo ciru hankajira aba­rhalonza okuyemêra Oluderhok, balerhwa n’olwiganyo lwa bakâbo buzira binwa, 2 basinza obucêse n’obukenge bw’olugendo lwinyu. 3 Okulimba kwinyu kurhabaga kw’embuga: okuhunga emviri, okuyambala orhugondo rhw’ama­sholo, n’okulimbira emyambalo minjinja; 4 ci kube omu ndubi y’omurhima gwinyu, omu malimbo garhankahash’isherêra g’entimanya ziyunjwîre butûdu n’omurhûla; n’okwo kwo kujira akamalo omu masù ga Nyamuzinda. 5 Ntyôla kwo mîra bakazâg’ilimba abakazi batagatifu: bakag’iyumva bîba erhi banalangâlîre Nnâmahanga. 6 Ntyo kwo Saral akag’iyumva Abrahamu, akamuderha nnâhamwâbo. Ninyu muli bâli bâge akaba mujira aminja buzira kuyôboha cici.

7 Ninyu mwe balume, kwo na kuguma, omu kubêra na bakînywe mumanye oku omukazi ciba ciremwa cizamba kummulusha; mubakenge, bulya bayish’iyîma akinyu omu nshôkano y’obuzîne. Ntyo ntâco cankahanza ensengero zinyu.

Obuzigire bw’ecinyabuguma

8 Buzinda mweshi mweshi mulungane, mukaz’ifa abinyu olukogo, muzigirane nka bâna ba nda nguma, mube ba bwonjo na bîrhohye. 9 Murhakâg’igalula obubî oku bubî. Erhi ebijâci oku bijâci; ci mukahana obwanga erhikwo, bulya kwo mwahamagaliragwa okwo, Iyo muyish’iyîma omu mugisho. 10 Bulya ngasi olonzize okusîma obuzînem n’okubona ensiku z’obuholo, alange olumi lwâge okuderha kubî, n’akanwa kâge karharhengamwo nderho za bulyâlya; 11 aleke obubî, ajire aminja, alonze omurhûla, anagukulikire. 12 Bulya abantu binja Nyakasane abalola bwinjan, ayumvirhiza ensengero zâbo; ci banyankola-maligo kubakengula abakengula.

Oku abakristu bakwânîne okuyôrha omu malibuko

13 Ndi wankammujirira kubî mukaba mucihanganyire okujira aminja? 14 Ci erhi mwankalibuzibwa erhi bushinganyanya burhuma, muli bany’iragi! Murhabayôbohaga ciru n’ehitya, murhanadirhimanaga, 15 ci muharâmye Nyakasane Kristu omu mirhima yinyu. Muyôrhe mucîrheganyize ensiku zoshi okushuza ngasi yeshi wammudôsa igwârhiro ly’obulangâlire bwinyu, 16 ci kwonene n’obutûdu n’obwîrhohye, bulya mugwêrhe omurhima mwinja, Iyo abashobeka olugendo lwinyu lwinja muli Kristu, enshonyi zibagwârha omu ebi bammubêherakwo. 17 Bulya kuli kukulu okulibuzibwa nka bammuhôla aminja, akaba kwo Nyamuzinda alonzize, ahali h’okuhôlwa amabî.

Olwiganyo lwa Kristu wafûkaga anayandagalira omu irimbo

18 Ntyo kwo Kristu naye afîre liguma kwa lwoshi oku byâha by’abantu; ye mwêru-kwêru afîra abanya-byâha, mpu arhuhise kuli Nnâmahanga; bulya anizirwe omu mubiri, ci agalulirwa obuzîne bw’Omûka. 19 Na ntyo agend’iyigîriza emyûka yali omu mpamikwao, 20 ezo ntumva za mîra, galya mango obwonjo bwa Nyamuzinda bwakâg’ilinda, mwa zirya nsiku Nuhu abinjaga e­nkuge. Mw’eyo nkuge banyi bône, bo bantu munani, bacirîre omu mîshi. 21 Agwo mîshi lwàli lwiganyo lw’obubatizo bummuciza bunôla ninyu, arhali omu kurhenza izinga ly’omubiri, ci omu kushenga Nnâmahanga n’omurhima gucire, obufûke bwa Yezu Kristu burhumire; 22 ye bwârhîre ebwa kulyo kwa Nyamuzinda erhi aba amarheremera empingu, n’erhi aba amahira bamalahika n’amâmi n’amahashe idako ly’oburhegesi bwâge.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 3

1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4 ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχίου πνεύματος ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. 5 οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτὰς ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραὰμ κύριον αὐτὸν καλοῦσα ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες, 9μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 10 ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 11 ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν· 12 ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 13 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε; 14 ἀλλ’ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε, 15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, 16 ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. 18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν 20 ἀπειθήσασίν ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ’ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι’ ὕδατος 21 ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

4

Muleke ebyâha

1 Neci, bulya Kristu, ababazîbwe omu mubiri gwâge, ninyu ezi nkengêro zibe yo mirasano yinyu: owababîre omu mubiri ahakanyire ecâha, 2 mpu ly’ensiku zicimusigalîre en’igulu arhazigeza omu iralà ly’abantu, ci omu kujira obulonza bwa Nyamuzinda. 3 Ka ziri nyi ensiku mwàlamire nka bapagani, omu kuhusha, omu kushimba iralà ly’omubiri, omu ndalwe n’okulya obudâmbye, omu kunywa buzira lugero n’okugashâniza ebiremwa? 4 Lero bakola barhangâla kulya kuba murhacigenda mwe nabo mw’eyo njira mbî y’eby’enshonyi, bajekwo bammujâcira. 5 Ci ebyo byoshi bânabidôsibwe n’olya ocîrheganyize okuyish’itwîra abafîre olubanja. 6 Kali ciru kwo kwarhumaga okwo abafîre nabo bayigîrizibwap Emyanzi y’Akalembe, mpu Iyo bo bayâzire omu lubanja lw’omubiri omu masù g’abantu, babona obuzîne bw’omûka embere za Nyamuzinda.

Okuba masù n’okuzigirana

7 Obuzinda bw’ebintu byoshi buli hofi. Kuziga mube bîrhonzi, munalange olugeroq Iyo muhash’ishenga. 8 Ci bwenêne muzigirane mwêne na nnene, bulya obuzigire buzâza omwandu gw’ebyâha. 9 Mukahandisanya buzira kucîduduma. 10 Ngasi muguma arhabâle abâbo nk’oku agabîrwe enshôkano, kulya kunakwânîne abarhindisi binja b’engalo ya Nyarnuzinda ya ngasi lubero. 11 Owahîrwe omukolo gw’oburhurnisi, agukole n’ernisi ya Nnâmahanga, Iyo muli byoshi Nyamuzinda akuzibwa erhi Yezu Kristu orhuma. Kuli ye irenge n’obuhashe emyâka n’emyâka. Amen!

Okurhayôboha amalibuko

12 Bîra bâni, irhondo mumanye murhacisômeragwa, nka kulya omuntu afuduka akantu arhishi, n’engulurnira y’omuliro eri omu kagarhî mpu emmurhangule. 13 Ci erhi mwankashangîra amababale ga Kristu, mucishinge, Iyo muyish’iyumva amasîma n’omwishingo olusiku aciyêrekana omu irenge lyâge. 14 Erhi mwankajâcirwa erhi izîno lya Kristu lirhuma, iragi linyu, kulya kuba Ornuka gw’irenge, gwo Mûka gwa Nyarnuzinda, gummulimwo. 15 Muli mwe harhajiraga owalibuzibwa nka mwîsi wa bantu, erhi nka cisharnbo, nisi erhi nka nyankola-maligo, erhi nka ndyâlya; 16 ci erhi omuntu ankalibuzibwa bulya ali mukristu, arhafâga nshonyi, akuze Nyamuzinda wamushobôzagya eryo izîno. 17 Bulya amango gahisire, n’olubanja lwârhangirira oku nyumpa ya Nyamuzindar. N’akaba rhwe lwârhangirirekwo, balya barhayemêra Emyanzi y’Akalembe kurhi obuzinda bwâbo bwâbe wani! 18 Akaba okucunguka kw’omushinganyanya kuli kudârhis, kurhi omubî n’omunya-byâha anâbe? 19 Ntyo, abadwîrhe balibuka oku bulonza bwa Nyamuzinda bahire obuzîne bwâbo omu maboko ga Lulema orhatwa omu kanwa kâge, banacîhangâne okukajira aminja.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 4

1 Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας 2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 3 ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 4 ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες, 5 οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσιν δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. 7 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχὰς 8 πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, 9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ, 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ. 11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός, ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 12 Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, 13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ’ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος· 16 εἰ δὲ ὡς χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ μέρει τούτῳ. 17 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ’ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.

5

Petro ahanûla abagula b’Ekleziya

1 Abagulat bali muli mwe, alagi ihano mbahire, nie mugula akabo, nie na câliho c’amababale ga Kristu, nie nanayish’ishangira irenge lyânabonekaneu. 2 Muyâbule obuso bwa Nyamuzinda mwàhizirwemwo, arhali nk’abasêzîbwe, ci n’omurhima gwinyu gwoshi, nk’oku Nyamuzinda alonzize, arhali omu kulonza obunguke bubî, ci n’omurhima nkana. 3 Murhazidoheraga abamwahîrwe mpu mubarhegeke, ci mube lwiganyo lw’obuso. 4 N’amango Lungere w’abangere aciyêrekana, mwahabwa ishungwè ly’irenge lirhakasherêra.

Ahanûla emisole n’abandi bemêzi

5 Ninyu mwe misole, mukayumva abagula. Mweshi muhwinje omwambalo gw’obwîrhohye omu kuyôrha n’abinyu; bulya abacîbonyi Nyamuzinda kucîka abacîka, ci abîrhohye bo ashobôza engalo yâgev. 6 Kuziga mucîrhohye embere z’okuboko kugala-byoshi kwa Nyamuzinda, Iyo ammukuza omu mango gakwânîne 7 Amalagirire ginyu goshi mugahire omu maboko gâge, bulya kushîbirira ayôrha ammushîbirira. 8 Mulange olugero munabe masu! Omushombanyi winyu, Shetani, nka ntale yaluluma, adwîrhe azungulukazunguluka, mpu alonze oyu amira. 9 Mumuhagalike n’obuzibu bw’obuyemêre bwinyu, munamanye oku ago malibuko go ganadwîrhe galibuza bene winyu bali omu igulu. 10 Na hano muba mwamalibuzibwa kasanzi katyunguli, Nyamuzinda w’enshôkano zoshi wammuhamagalaga okushangîra irenge lyâge ly’ensiku n’amango muli Kristu Yezu, yêne âmmuyumanyanya âmmukomeze, âmmuzibuhya anammujire ntadundagana. 11 Kuli ye irenge n’obuhashe emyâka n’emyâka. Amen!

Amahano mazinda, omusingo n’obwanga

12 Mmuyandikire ebi binwa bisungunu n’okuboko kwa Silvano, mwene wirhu mbona nk’akwânîne okucîkubagirwa, nti mmuhanûle nampamîrize oku eyo yo nshôkano y’okuli ya Nyamuzinda: muyisêremwo buzibu. 13 Ekleziya eri e Babiloniw, ntôle akinyu, emmulamusize; na mugalax wâni Marko naye ammulamusize. 14 Mulamusanye n’ehinûnugurho hy’obuzigire. Obuholo kuli mwe mweshi muli Kristu!

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 5 1 Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός· 2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλ’ ἑκουσίως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως, 3 μηδ’ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου· 4 καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 5 ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις· πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, 7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. 8 νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπιεῖν· 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 10 ὁ δὲ θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. 11 αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι’ ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ εἰς ἣν στῆτε. 13 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου. 14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ.


 a1.5 : Ensiku nzinda: aha kuli kuderha okuyûrha kw’igulu.

 b1.11 : Ye Mûka Mutagatifu wakag’ibwiriza abalêbi ebi bamanyîsa.

 c1.13 : Kwo kuderha: muyôrhe mucirheganyize.

 d1.16 : Lv 19, 2.

 e1.24 : Iz 40, 6-8.

 f2.3 : Lul 33 (34), 9.

 g2.6 : Iz 28, 16; Rm 9, 33; 10, 11.

 h2.8 : lz 8, 14.

 i2.8 : Olwo Luderho, yo Myanzi y’Akalembe Abayahudi balahiraga okuyankirira.

 j2.12 : Olwo lusiku, lwo lusiku lw’olubanja luzinda. Abapagani bayish’ishimba olwiganyo lw’abakristu, bakayankirira obuyemêre, bayish’ija omu irenge ly’akalamo k’ensiku n’arnango.

 k3.1 : Oluderho: Emyanzi y’Akalembe.

 l3.6 : Murh 18,12.

 m3.10 : Owalonza bumubêre bwinja bunamununire, Lul 33 (34), 12-15.

 n3.12 : Lul 33 (34), 13-17.

 o3.19 : Omu mpamikwa: omu kuzimu, omu irimbo.

 p4.6 : Rulole 3, 19-20.

 q4.7 : Olugero omu biryo, omu binyôbwa n’omu ngasi bisîmîsa omubiri.

 r4.17 : Enyumpa ya Nyamuzinda yo Ekleziya. Olwo lubanja, go malibuko garhangula abemêzi n’okubarheganya oku lusiku lw’olubanja luzinda.

 s4.18 : Mig 11, 31.

 t5.1 : Abagula erhi abashosi, bo badâhwa n’abajinji (abasaserdoti n’abacigofu) b’Ekleziya.

 u5.1 : Irenge Kristu ânayishemwo aha kuyûrha kw’igulu.

 v5.5 : Mig 3, 34; Lola Yk 4, 6.

 w5.13 : E Babiloni: e Roma, ngasi washâbire Yeruzalemu, Abayahudi banamuhe erya Babiloni, bulya Babiloni ye wali murhanzi okushâba Yeruzalemu.

 x5.13 : «mugala wâni Marko», ali olya muganda wayandikaga ecitabu ca kabiri c’Emyanzi y’Akalembe. Ali mugala wa Petro, bulya Petro ye wamubatizagya, owabatizagya omuntu erhi amamuburha bunya-mûka.