Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA YUDA: Nshagi ntonyi muli Nyamuzinda, mulwîre obuyemêre bulya hali abantu bamushesheriremwo bufunda-funda, mihera ekahindula engalo ya Nyamuzinda masîma ga mubiri. Mugaye ciru omwambalo guzinzîbwe n’omubiri gwâbo

JUD – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA MUTAGATIFU YUDA

1

Omusingo

1 Yuda, mwambali wa Yezu Kristu, mwene wâbo Yakobo, oku nshagi nto­nyi muli Nyamuzinda lshe zalangagwa erhi Yezu orhuma. 2 Obwonjo n’obuholo, n’obuzigire bigandâze muli mwe!

Ecirhumire ayandika aga maruba

3 Bîra bâni, ene mba ndwîrhe nalonza okummuyandikira nti mmubwîre ebinwa by’obucire bwirhu rhweshi, lero nanacibona nkola ngwâsirwe okummuya­ndikira nti mmuhanûle lyo mulwîra obuyemêre abatagatifu bashobôlaga kwa lwoshi oku caligumiza. 4 Bulya hali abantu bammushesherîremwo bufunda-funda; balya batwîrîrwe olubanja kurhenga mîra: eyo mihera ekahindula engalo ya Nyamuzinda wirhu eyijire masîma ga mubiri, ekâhakana Nnahamwirhu muguma yêne na Nyakasane Yezu Kristu.

Abîgîriza b’obunywesi n’obuhane bânahâbwe

5 Ciru akaba mwayigîrizîbwe ebyo byoshi caligumiza, nnonzize okummukengêza oku Nyakasane, erhi aba amalikuza olubaga lwâge amanalurhenza omu cihugo c’e Misiri, enyuma ly’aho aherêrekeza ababulaga bwayemêra . 6 Nabo bamalahika babulaga okukenga obukulu bwâbo, ci barhenga aha mwaâbo, abahizire omu nkoba z’omwizimya gw’ensiku n’amango, mpu balingiremwo olubanja lw’Olusiku lukulu. 7 Sodomo na Gomora n’ebishagala by’eburhambi kwo na kwo: nabo bagwîra okuhusha n’okushimba ebiremwa birhali bya bworhere buguma n’obwâbo , bahinduka lwiganyo lw’obuhane bw’omuliro gw’ensiku n’amango. 8 Abo bantu nabo kwo na kuguma: omu isirhe Iyâbo, banakasherêza emibiri yâbo, bagayaguze obukulu bwa Nyakasane, banalogorhere ebiremwa by’irenge. 9 Malahika mukulu Mikaheli erhi ajîsa shetani mbaka anamujîsa kadali oku mubiri gwa Musa, arhaderhaga mpu akamubwîra akanwa k’okumulogorhera, ci anaciderha, erhi: «Nyakasane akuhane! » 10 Ci bohe banajâcire ebi barhamanyiri, n’ebi bayishi n’obworhere bwâbo bw’ecinya-mubiri kula ensimba zirhajira bukengêre zinayôrha, biri bya kubaherêrekeza. 11 Bali bahanya! bulya bàshimbire enjira ya Kayini, bacîyôha omu kuhabuka kwa Balaamu erhi kulonz’iyunguka kurhuma, bàhungumukira omu bugoma bwa Kore. 12 Abo bantu bo bakâzinza amadinye ginyu g’ecinyabuguma. Nka balya, barhaba nshonyi, na nta cindi bakengêra okurhali kuyunjuza amada gâbo. Kwo bali nka bitù birhalimwo nkuba bidwîrhe byayehûlwa n’empûsi; eri mirhi ya canda erhalikwo malehe, efîre kabiri enakundusire! 13 Eri mivumba mikali y’omu nyanja edwîrhe yarhengamwo omufula gw’enshonyi zâyo; ziri nyenyêzi zihabusire zidwîrhe zalingwa na nyanduma w’ensiku n’amango! 14 Ka­ndi bo Henoki, shakulûza wa kali-nda kurhenga Adamu, alêbaga erhi aderha, erhi: «Loli oku Nyakasane ayishire n’ebihumbi n’ebihumbi by’abatagatifu bâge, 15 mpu atwîre abantu boshi olubanja, anayagîrize emihera yoshi oku bijiro bibî bàkozire n’oku binwa by’ebijâci abo banya-byâha b’emihera bamude­rhîre». 16 Baba bantu bakayôrha baciduduma, nta mango basîma, emunda iralà libahesire yo banaja, omu kanwa kâbo nderho za bucîbone zirhengamwo, banakalimîriza abantu mpu babarhôlekwo obunguke.

Ahanûla abemêzi

17 Ci mwehe, bira bani, mukengêre ebinwa byalêbagwa n’entumwa za Nnawirhu Yezu Kristu. 18 Ka barhammubwîraga oku omu nsiku nzinda hayish’iba abantu basîma okugayaguza abâbo, abakashimba iralà ly’obubî bwâbo? 19 Babo bo bakammulerhamwo okuciberûlamwo, bantu bashimba obworhere bwabo bw’ecinya-mubiri, Mûka Mutagatifu arhababâmwo.

Irhegeko ly’obuzigire

20 Ci mwehe, bazigirwa bâni, musimbane omu bûbake buyûbasirwe oku ciriba c’obuyemêre bwinyu butagatifu lwoshi, mushenge muli Mûka Mutagatifu 21 munabêre omu buzigire bwa Nnâmahanga, muyôrhe mucîrheganyize okuyankirira olukogo lwa Nnawirhu Yezu Kristu, omu buzîne bw’ensiku n’amango. 22 Abadwîrhe barhindira, mubarhabâle bayemêre; 23 abandi, mubacize, mubayôkole omu muliro; abandi bôhe mubafe bwonjo, ci erhi munayôbohire, mugaye ciru n’omwambalo guzinzîbwe n’omubiri gwâbo.

Irenge kuli Nyamuzinda emyâka n’emyâka!

24 Ayagirwe Olya ogwêrhe obuhashe bw’okummulanga murhahirime n’okumuyîmanza embere z’irenge lyâge buzira izâbyo omu bushagaluke! 25 Kuli oyo Nyamuzinda muguma yêne, Muciza wirhu, oku bulagizi bwa Yezu Kristu Nnâhamwirhu, irenge, obukuze, oburhegesi n’obuhashe, kurhenga embere igulu liremwe, na buno, n’emyâka n’emyâka! Amen.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s