Bibliya omu mashi gone AMARUBA GA KABIRI GA PETRO: Bulya mwashobwîre aminja g’ecitwîro cidârhi mucîsêze okuyûshûla obukombêdu omu buyemêre n’omu cinyabuguma. Mucîkeke abîgîriza b’obunywesi bakamushubiza omu iralà ly’igulu mube nka kabwa kashubîrira ebishaliza byâko erhi nka engulube eyûsa okushukwa eshubire omu bijondo.

2PE – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU, Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA GA KABIRI GA MUTAGATIFU PETRO

Obwofi bw’ebinwa

1, 4: Bulya mwashobwîre aminja nkana ga citwîro cidârhi mwàlanganyibagwa, mwarhenga omu bubî bw’iralà lisherêza igulu. 5 Okwo kwo kunarhumage mwacîsêza kulusha okuyushûla enkomedu nyinja oku buyemêre, obumanye oku bulembêdu, 6 olugeroa oku bumanye, obulembêdu oku lugero, obukombêdu oku bulembêdu, 7 ecinyabuguma oku bukombêdu, n’obuzigire oku cinyabuguma. 8 Erhi mwankaba mugwêrhe ago makômezi minja, erhi gankagandâza muli mwe, garhankammuleka mwayôrha maboko mumu na buzira emburho omu kumanya Nnawirhu Yezu Kristu.

Rhuyâke abîgîriza b’obunywesi bakarhuma enyuma z’okushobôla aminja g’ecitwîro cidârhi, rhushubire nyuma, rhube nka akabwa kashubirira ebishaliza byâko, erhi nka ngulube eba yamayûsa yashukwa eshubire omu bijondo (3,8).

Rhurhayemêre amashumi g’abaderha mpu Nyakasane analegerire okuyunjuza eciragâne aderhaga oku agaluka, bulya kuli Nyakasane lusiku luguma kwo luli nkamyâka cihumbi, na myâka cihumbi kwo eri nka lusiku luguma. Kulinda rhucîyunjuze aciri alinda.

1

Omusingo

1 Simoni Petro, mwambali na ntumwa ya Yezu Kristu, kuli boshi basho­bwîre obuyemêre buguma bw’ecitwîro cidârhi akîrhu erhi obushinganyanya bwa Nyamuzinda wirhu n’omucunguzi Yesu Kristu burhuma. 2 Mâshi mugabirwe enshôkano n’omurhûla munji omu kumanya Nyamuzunda na Nnawirhu Yezu!

Okuba n’olugendo lushingânîne. Obworhere bwirhu bwa bene-Nnâmahanga

3 Neci, obuhashe bwâge bwa Nyamuzinda bwarhushobôzize ngasi byoshi bikwânîne obuzîne n’obushîbirizi, omu kurhumanyîsa Olya warhuhamagalaga n’irenge n’emisi yâge. 4 N’ebyôlab byo byarhumire rhuhâbwa aminja nkana ga citwîro cidârhi rhwàlanganyibagwa, muba mwamarhenga omu bubî bw’iralà lisherêza igulu. 5 Okwo kwo kunarhumage mwacîsêza kulusha okuyushûla enkomedu nyinja oku buyemêre, obumanye oku bulembêdu, 6 olugeroc oku bumanye, obulembêdu oku lugero, obukombêdu oku bulembêdu, 7 ecinyabuguma oku bukombêdu, n’obuzigire oku cinyabuguma. 8 Erhi mwankaba mugwêrhe ago makômezi minja, erhi gankagandâza muli mwe, garhankammuleka mwayôrha maboko mumu na buzira emburho omu kumanya Nnawirhu Yezu Kristu. 9 Orhagwêrhi ago makômezi, guli muhûrha, arhabona ebirhali birazirazi, arhacikengêra oku àshukagwa ebyâha byâge bya mîra. 10 Kuziga mucihangânage , bene wirhu, okuzibuha omu kuhamagalwa n’omu kucishogwa kwinyu; erhi mwankakajira ntyo nta mango mwânahirime. 11 Ntyôla mwahâbwa buzira kugererwa okuyish’ija omu Bwaâmi bw’ensiku n’amango bwa Nnawirhu n’omucunguzi wirhu Yezu Kristu.

Obuhamîrizi bwa Petro

12 Eco co cirhumire nakayôrha mmukengêza ebyo binwa, ciru mukaba mubimanyire munasêzire buzibu omu nyigîrizo z’okuli. 13 Neci, mbwîne oku guli mukolo gwâni, amango nciri mwo cino cihandod, okummukengêza nti muyôrhe muli masù. 14 Bulya mmanyire oku ndi hofi h’okurhengamwo eci cihando câni, nk’oku Nnawirhu Yezu Kristu amanyisagya. 15 Ci kwônene nako­lêsa emisi yâni yoshi, lyo hano mba nagenzire muyish’ikakengêra ebi binwa. 16 Bulya rhurhakolêsagya migani y’obwenge erhi rhummumanyisa obuhashe n’okuyisha kwa Nnawirhu Yezu Kristu, ci kulya kuba rhwêne rhwabwîne n’amasù girhu obulangashane bw’irenge lyâgee. 17 Anacihâbwa na Nyamuzinda Ishe irenge liyunjwîre bulangashane erhi limuyandagalirakwo, erhi: Oyu ye Mugala wâni muzigirwa, ye ncishingirammof. 18 N’eryo izù, rhwaliyumvîrhe rhwene lyahubuka emalunga erhi rhuli rhwe naye oku ntondo ntagatifug.

Akanwa k’abalêbi

19 Ntyo rhusêzire kulusha oku kanwa k’abalêbih, kunali kwinja mukalole nka kamole kamoleka ahantu hali omwizinya, kuhika lukula arhande n’enyenyêzi y’esêzii elangashane omu mirhima yinyu. 20 Kulusha byoshi mumanye oku nta bulêbi bw’omu Mandiko buhugûlwa nk’oku omuntu alonzize; 21 bulya nta mango obulêbi busâg’ilêbwa oku bulonza bw’omuntu, ci abantu bàrhumirwe na Nyamuzinda mpu baderhe, kuderhesibwa bakâg’iderhesibwa na Mûka Mutagatifu.

2

Abîgîriza b’obunywesi

1 Ci kwônene hali n’abalêbi b’obwîhabe omu lubaga, nk’oku n’omu kagarhî kinyu hayish’iba abîgîriza b’obunywesi, balerhe emilala mibî, bahakane ciru Nnahamwâbo wabacungulaga, na ntyo barhakalegam’icîlerhera bône obuhanya. 2 Banji banâbashimbe omu lugendo lwâbo lw’okujira eby’enshonyi, n’enjira y’okuli yayish’ilogorherwa erhi bo barhuma. 3 Omu magene gâbo g’eby’en’igulu, bammulonzakwo obunguke n’ebinwa by’obwengehuza. Ci olubanja lwâbo mîra lwàtubagwa, n’okuhera kwâbo kuli kurheganye. 4 Bulya, akaba, Nyamuzinda arhababaliraga bamalahika bàgomaga, ci abaloha omu kuzimu, anabakwêba omu nyenga ziyunjwîre mwizimya, mpu balingiremwo olubanjaj, 5 akaba arhababaliraga abàli mîra, ci alanga Nuhu yenene, ye muja-bugo w’obushinganyanya, bo na bandi bantu nda, okubundi anacilikira ecihonzi rnuli abo bantu babî; 6 akaba engo za Sodomo na Gomora àzijizire luvù anaziherêrekeza, mpu abagomi bayish’iba bo babonerakwo olwiganyo; 7 akaba acizize omushinganyanya Loti wakag’ishologorhwa n’olugendo lubî lw’abo banyankola-maligo barhajiraga lugero omu kuhusha, 8 bulya oyo mushinganyanya wayûbakaga ekarhî kâbo akâg’iyumva ababîre omu murhima gwâge rnwêru-kwêru erhi ebijiro byâbo bibî akazâg’ibona n’okuyumva birhuma, 9 kuli kuderha oku Nyakasane agwêrhe obuhashe bw’okulikûza abantu binja omu malibuko, n’okuleka ababî mpu bayish’ihanwa olusiku lw’olubanja 10 bwenêne balya bashimba iralà ly’omubiri omu kujira eby’enshonyi banagayaguza obukulu bwa Nyakasane.

Obuhane ababî banâhâbwe

Ci ebyo bikàkà bicîbonyi birhayôboha okulogerhera ebiremwa b’irenge, 11 n’obwo bamalahika babalushire emisi n’obuhashe barhabiderha kubî omu kubijâcira embere za Nyakasane. 12 Ci abôla bôhe kwo banaciyôrhera nka nsimba zirhajira bukengêre, zaburhiragwa okugwârhwa n’okuyirhwa; ebi barhamanyiri banabilogorherere; kwo banâherêrekere ak’ezo nsimba, 13 na ntyo bâhâbwe obuhane, bube luhembo lw’obubî bwâbo. Balongeza iragi omu masîma ga kasanzi kasungunu. Abo bantu bayunjwîre izinga n’obulema, banakammurheba n’iralà lyâbo omu kulya amadinie haguma ninyu. 14 Amasù gâbo gayunjwire bugonyi, na nta mango amîru gâbo g’ecâha gayigurha; banagwârhire abantu barhazibuhiri omu mirhego yâbo, n’emirhima yâbo magene g’eby’en’igulu byône eyishi, bali mihera! 15 Erhi bàrhenga omu njira eyumânîne, bàhabuka, bashimba enshando za Balamu, mwene Bozori, owasîmaga okuhemberwa obubî bwâge. 16 Ci ayâgirizibwa oku bubî bwâge: ecihesi cirhankahash’iderha, carhengamwo izù ly’omuntu, cahanza isirhe ly’oyo mulêbi! 17 Abôla bantu gali maliba garhalimwo mîshi, biri bitù byayehûlwa n’akalemera; omwizimya n’omwizizi bidwîrhe byabalinga. 18 N’ebinwa byâbo by’obucîbone birhagwêrhi nda na mugogo, banakashumika abacîrhenga omu by’obunywesi, balonze okubashubiza omu iralà ly’omubiri n’omu by’enshonyi. 19 Banabalanganye mpu baba ntagengwa, n’obwo bône bali bajà b’obubî bwâbo; bulya omuntu aba mujà w’omuhimire : 20 Obûla bàrhenzire omu bubî bw’igulu omu kumanya Nyakasane n’Omucunguzi Yezu Kristu erhi bankacîrikirira n’okubushubîrira, obworhere bwâbo bwa buzinda erhi bukola buhindusire bubî kulusha obw’oburhanzi. 21 Bulya kwankabire kukulu kuli bo okurhamanya enjira y’obushinganyanya ah’okuyimanya na buzinda bagal’ileka eryôla irhegeko litagatifu bahâbagwa. 22 Lero kulyâla ogu nugani gw’okuli gudesire kwanacibayishira, mpuk: «Akabwa kashubirire ebishaliza byâko» n’ogu gundi, mpu: «Engulube yacirheng’icîshuka yashub’icîvumvuza omu bijondo».

3

Ensiku nzinda n’okuyûrha kw’igulu

1 Bîra bâni, aga maruba gakola maruba ga kabiri mmurhumira. Muli gombi oku ganali mmukengêzize nti muzûse omurhima nkana gummulimwo. 2 Nnonzize mukengêre ebinwa byalêbagwa n’abalêbi batagatifu, n’irhegeko lya Nyakasane n’Omucunguzi mwabwîrizibagwa n’entumwa zinyu.

Abîgîriza bw’obunywesi

3 Kulusha byoshi, mumanye oku omu siku nzinda hayisha abantu basîma okugayaguza abâbo n’okubashekera, bakashimba iralà lyâbo, 4 n’okuderha, mpu: «Ngahi cirigi cirya ciragâne c’okuyisha kwâge? Kali balarha mîra bafaga, na byoshi kwo binaciri kulya byàli kurhenga okulemwa kw’igulu!» 5 Abo bantu kuyibagira bayibagira n’oluhinzo oku kurhenga mîra erhi amalunga ho gaba n’igulu oluderho lwa Nyamuzinda lwarhenzagya omu mîshi, lizonzirwe n’amîshi, 6 n’oku olwo luderho lwo lwanarhumaga igulu lya muli ago mango lyamirwa n’amîshi, lyaherêrekera! 7 Nago amalunga n’igulu biriho buno, olwo luderho lwo lunabilanga muhako, lubibikire omuliro oku lusiku lw’olubanja n’olw’okuherêrekera kw’abantu babî. 8 Ci kwônene, bîra bâni, alagi ebinwa murhakwânîni muhabel: omu masù ga Nyakasane lusiku luguma kwo kuli nka myâka cihumbi, na myâka cihumbi kw’eri nka lusiku luguma. 9 Nyakasane arhalegeriri okuyunjuza eciragâne câge, nk’oku baguma bakagerêreza mpu alegamire; lukogo olwo ammubêra, kulya kuba arhalonza hajire owahera, ci alonza boshi bacîyunjuze. 10 Kwônene Olusiku lwa Nyakasane kwo lwâyishe nka cishambo. Olwo lusiku amalunga gahirigirhe n’omululumo munene, ebiremwa bijonge n’idûrhu, n’igulu lisingônoke haguma n’ebiribamwo.

Okucîsêza okuba bakristu bimâna. lshwinjiro ly’ebinwa

11 Akaba ebi byoshi kujonga byanajonge, ka murhakwânîni okuba batagatifu omu lugendo lwinyu lwoshi n’okukayôrha mwagashâniza Nnâmahanga, 12 omu kulinga n’omu kucîfinja okuyisha kw’Olusiku lwa Nyamuzinda, olusiku amalunga gâgulumire ganasingônoke, n’ebiremwa bijonge n’idûrhu! 13 Ci erhi rhunadwîrhe rhwalinga, nka kulya arhulaganyagya, amalunga mahyâhya n’igulu lihyâhya mwayish’iba obushinganyanya.

14 Co cirhumire, bazigirwa bâni, omu kulinga ebyo, mucîsêze ayish’immushimâna omu murhûla, buzira ishembo na bêru-kwêru. 15 Neci mumanye oku olukogo lwa Nnawirhu luba lwa kulonza okurhuciza, nka kulya mwene wirhu muzigirwa Paolo naye ammuyandikiragakwo omu bushinganyanya àhâbirwe. 16 Câba ntyo kwo anaderha omu maruba gâge goshi ayigîrizamwo ebyo binwa. Muli ago maruba gâge muli binwa biguma bizibu okuyumva, n’abahwinja barhajira ntege banakabihindula, nka kulya bajira agandi Mandiko, na ntyo bacîlerhere nyamanjà. 17 Mw’abo mukola mumanyire, bîra bâni: mube masù, mulek’irhebwa n’obunywesi bw’ezo ntumva, obone mwamahirima n’okurhêra obuzibu bwinyu. 18 Muyûshûke erhikwo omu nshôkano n’omu bumanye bwa Nnawirhu n’Omucunguzi Yezu Kristu . Kuli ye irenge, buno na kuhika olusiku lw’emyâka


 a1.6 : Olugero omu kulya n’okunywa n’omu gandi masîma g’omubiri; obukombêdu omu kurhumikira Nnâmahanga.

 b1.4 : Ebyôla: irenge n’emisi ya Kristu.

 c1.6 : Olugero omu kulya n’okunywa n’omu gandi masîma g’omubiri; obukombêdu omu kurhumikira Nnâmahanga.

 d1.13 Cino cihando: Mwo guno mubiri.

 e1.16 : Erhi Yezu ahinduka obusù oku ntondo ya Tabora.

 f1.17 : Lola okuhinduka obusù kwa Yezu n’obubatizo bwâge.

 g1.18 : Bulya erhi Kristu ahinduka obusù, ayêreka entumwa oku ebi abalêbi baderhaga biri by’okuli.

 h1.19 : Oku ntondo kwàli Iliya na Musa bakag’ishambala na Yezu, byo bimanyîso oku Yezu ye wayishir’iyunjulisa ebinwa by »Amarhegeko n’Abalêbi

 i1.19 : Eyo nyenyêzi y’esêzi, ye Kristu wayisha alangashana olusiku ayish’irhutwîra olubanja luzi nda aha kuyurha kw’igulu.

 j2.4 : Abashetani mîra bahâbagwa obuhane bwâbo bw’ensiku n’amango: ci olusiku lw’olubanja lyo bayâgirizibwa bwinjinja, banyagwe obuhashe bajira bw’okulibuza ebindi biremwa n’okushumika abantu.

 k2.22 : Mig 26,11.

 l3.8 : Lul 89 (90), 4.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s