Bibliya omu mashi gone AMARUBA EMWA ABAFILIPI: Kristu Yezu wa bworhere bwa Nyamuzinda acirhohya kwarhuma Nyamuzinda omukuza amujira Nyakasane ye Mwâmi mukulu wa boshi na wa byoshi

PHP – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MUTAGATIFU PAOLO AYANDIKIRAGA ABAFILIPIa

Enshokolezi

Omu kulwira obuyêmere (cig. 1), rhugwêrhe Yezu Kristu rhwarhôla lwiganyo. Oku ali wa bworhere bwa Nyamuzinda acirhohya, acijira busha, ayanka obworhere bw’omuja; acirhohya yêne, aba mumvi kuhika afa oku musalaba; okwo kwarhuma Nyamuzinda amukuza, amuha izîno lirhalusire amazîno goshi, lyo lya Nyakasane, kwo kuderha Mwâmi w’abantu boshi na w’obuhashe oku bintu byoshi (2, 6-11; 3, 21). Paolo avuzire bwenêne omunkwa oku Banya-Filipi okuba bamurhumîre entûlo omu malagîrire gâge anabakengezize mpu bakacishinga muli Nyakasane banarholerekwo Paolo olwiganyo.

1

Omusingo

1 Paolo na Timoteyo, bambali ba Kristu Yezu, oku batagatifu boshi muli Kristu Yezu bali e Filipi, haguma na balun gere n’abashamasi. 2 Kuli mwe engalo n’omurhûla gwa Larha Nnâmahanga na Nyakasane Yezu Kristu!

Omunkwa n’omusengero

3 Ngasi kummukengêra, nnamvuge Nyamuzinda wâni omunkwa, 4 n’omu nsengero zâni zoshi, ngasi mango mmusengerera mweshi n’enshagali; 5 bulya mwantabîre omu kulumîza Emyanzi y’Akalembe kurhenga olusiku lurhanzi kuhika buno. 6 Nnamanyire oku owarhondêraga ogu mukolo mwinja muli mwe, aguyûkiriza lwoshi, kuhika Olusiku lwa Kristu Yezu. 7 Kushingânîne mmulongeze ntyo mweshi, bulya omu murhima gwâni muba. Neci, omu nkoba zâni n’omu kulwîra n’okuhamîriza Emyanzi y’Akalembe, mweshi kushangîra mushangîra enshôkano nàhîrwe. 8 Nyamuzinda ye muhamîrizi wâni: mmuzigira mweshi n’omurhima gwa Kristu. 9 N’eci nshenga c’eci: nti obuzigire bwinyu buyûshuke ngasi lusiku kulusha omu bumanye n’omu burhimanya, 10 lyo mukaz’ibona ebiri binja kulusha, na ntyo mube bacêse na bêru-kwêru kuhika Olusiku lwa Kristu, 11 munayunjule amakwânane g’obushinganyanya Yezu Kristu arhushobôzagya, oku irenge n’obukuze bwa Nyamuzinda.

Emyanzi ya Paolo

12 Bene wirhu, nalonza mumanye oku emanja zanyishagakwo zakwânîne Emyanzi y’Akalembe. 13 Bulya omu bwâmi n’ahandi hoshi bakola bamanyire bwinja oku ndi mubohe erhi Kristu orhuma, 14 na banji ba muli bene wirhu bàyumvîrhe oburhwâli muli Nyakasane erhi nkoba zâni zirhuma, bacisêza bwenêne okulumîza Oluderho lwa Nnâmahanga buzira bwôba. 15 Ntahabiri oku baguma banakayigîriza Kristu n’omurhima gw’obuyagalwa n’okulonz’ilu­shana, ci abandi bakujira n’omurhima nkana. 16 Abôla bakujira n’obuzigire, bulyâla bamanyire bwinja oku omukolo gwâni kuli kulwîra Emyanzi y’Akalembe. 17 Ci abandi bôhe bayigîriza Kristu n’obulonza bw’okuciberamwo mirhwe ibiri, bakujira n’omurhima gw’obulyâlya, bulya balangalîre mpu banyushûlira agandi malibuko omu nkoba zâni. 18 Ci okwo kurhi kwankanjira? Oku byankaba kwoshi, akaba n’omurhima gw’obulyâlya, akaba n’omurhima nkana, caziga Kristu amanyikane! Okwôla kwo kunsimîsize, kwo kwanashub’ikansimîsa. 19 Bulya mmanyire oku ebyo byankwânana okucunguka, ensengero zinyu zirhumire n’oku burhabâle bw’Omûka gwa Yezu Kristu. 20 Co ncikubagire ecôla, co nanangalire: ntâko nankabulabula; ci mmanyire bwinja, bunôla nkagandi mango goshi, oku nkalama erhi nkafa, Kristu akuzibwa omu mubiri gwâni. 21 Bulya Kristu ye kola kalamo kâni, na nkafa erhi bunguke. 22 Ci akaba okuyôrhana obuzîne mwo gunôla mubiri kwankarhuma njira omulimo gugwêrhe amakwânane, ntabwîni cici nankacîshoga. 23 Ntabwîni ciguma nalondôla muli ebyo bibiri: ncifinjire okucigendera nj’ibêra na Kristu, kwo kwankanabire kwinja kulusha. 24 Ci kukwânîne mbêre omu mubiri erhi mwe murhuma. 25 N’okwo nkuyemîre: mmanyire bwinja oku ntâje ngahi n’oku nabêra ninyu mweshi, lyo muja embere munabone obusime bw’obuyemêre bwinyu; 26 na ntyo hano ngaluka ekarhî kinyu, mubone erindi igwârhiro ly’okucîkunga muli Kristu Yezu.

Okulwîra obuyemêre

27 Kwônene mube n’olugendo lushingânîne Emyanzi y’Akalembe ya Kristu. Mbe nyishir’ibonana ninyu, mbe mbêzire kulî ninyu, nalonza nyumve oku haguma mulukira, n’oku omurhima gwinyu guli muguma omu kulwîra obuyemêre bw’Emyanzi y’Akalembe; 28 oku murhakangwa ciru n’ehitya n’abashombanyi: eco co cimanyîso c’okubayêreka oku kuherêrekera bâherêrekere oku mwene mwâcira; n’eyo eri ngalo ya Nyamuzinda. 29 Bulya murhashobôlaga enshôkano y’okuyemêra Kristu kwônene, ci n’ey’okubona amalibuko erhi ye rhuma. 30 Ninyu mudwîrhe mwalwa erya ntambala mwabonaga nalwa, na nk’oku mumanyire, ncidwîrhe nayilwa kuhika ene.

2

Okulanga ecinyabuguma omu bwirhohye

1 Akaba hali akantu kankalerha oburhûlirize muli Kristu, akaba obuzigire bwakahash’ihira omuntu omurhima omu nda, akaba ecinyabuguma muli Mûka Mutagatifu ho ciba, akaba haba olukogo n’obwonjo, 2 muhire ishwinjiro oku busime bwâni omu kukalukira haguma: mube na buzigire buguma, na murhima muguma, na nkengêro nguma. 3 Ntâco mujirage n’omurhima gw’okuciberûlamwo mirhwe ibiri erhi gw’okuciyêrekana oku murhali; cingasi muguma akagerêreza n’obwirhohye oku abâbo bamulushire. 4 Murhakag’ilonza ngasi muguma obunguke bwâge yêne, ci ngasi muntu akalonza obunguke bw’abandi. 5 Enkengero z’emirhima yinyu zishushane n’ez’omurhima gwa Kristu Yezu.

6 Yehe, oku ali omu bworhere bwa Nyamuzinda, arhaderhaga mpu acinanîrize oku bukulu bwâge bw’okuyumânana na Nyamuzinda;

7 ci acijira busha, ayanka obworhere bw’omujà, erhi acijira muntu. Akacîyêrekana nka muntu kwône omu bandi;

8 acirhohya yêne, aba mumvi kuhika okufa, afîra oku musalaba.

9 Okwo kwo kwarhumire Nyamuzinda amukuza, amuha Izîno lilushire agandi mazîno goshib,

10 mpu ngasi oyumva izîno lya Yezu, akaba emalunga, akaba en’igulu, akaba omu kuzimu, afukame;

11 na ngasi lulimi lulumîze oku Yezu Kristu ye Nyakasane, oku irenge lya Nyamuzind’Ishe.

Okucihangana omu kukolera obucire

12 Ntyo, bîra bani, kulyâla muyôrha munyumva, kwo munyumvagye, arhali amango ndi ekarhi kinyu lyône, ci bwenêne buno ntahali; mushibirire obucire bwinyu erhi munayôbohire munadwîrhe mwageramwo omusisi. 13 Bulya Nyamuzinda yenene ommuha okulonza n’okujira ebi asîmire. 14 Muli byoshi mukole buzira kucîduduma na buzira kurhindira, 15 lyo muba bêru-kwêru na bacêse, mube bana ba Nyamuzinda barhalikwo izâbyo omu kagarhî k’iburha libî n’ery’emihera; ekarhî k’ery’iburha kwo mulangashana nka rhumole omu igulu. 16 Mugwârhe buzibu oluderho lw’obuzîne, ly’Olusiku lwa Kristu nyish’icîkuza, bulya ntalibirhiraga busha ntanarhamiraga busha. 17 Mâshi ciru omuko gwâni gwankabulagwa oku nterekêro n’oku ntûlo y’obuyemêre bwinyu, nsîmire nancîshinzire haguma ninyu mweshi. 18 Kwo na kwo, musîme munacishinge haguma nani.

Obugo bwa Timoteyo bo n’Epafroditi

19 Nangalire muli Nyakasane Yezu nti nammurhumira Timoyeto duba, lyo manya emyanzi yinyu, na ntyo omurhima gubêre omu nda. 20 Bulya nta wundi ngwêrhe ncîkubagira akage, owankashîbirira obunguke bwinyu n’omurhima gwoshi. 21 Kali boshi banakalonza obunguke bwâbo bône, ci barhalwîra ebya Kristu! 22 Murhahabiri oku ayêrekîne oburhwâli bwâge n’oku akozire nani omukolo gw’okulumîza Emyanzi y’Akalembe nka kulya omwâna akola n’ishe. 23 Oyôla ye nangalire nti ye nammurhumira hano mbona lunda luhi ebyâni biyêrekire. 24 Ciru nangalire muli Nyakasane oku nani niene ntalegam’iyisha. 25 Ncikebirwe nti kukwânîne mmugalulire Epafroditi, oyu mwene wirhu rhushangîra naye omulimo n’amatumu, ye muganda mwantumiraga mpu antabâle omu bulagîrire bwâni. 26 Ali akola ammuduzire mweshi, anali ababîre erhi amanya oku mwayumvirhe oku alwâla. 27 Neci, kwo binali, ali alwâzire, ciru alonz’ifa. Ci Nyamuzinda amufa lukogo; ci mushana arhali yenene alufîre, ci na nani, mpu lyo ndek’ibona akarhinda oku kandi. 28 Y’oyo mmurhumirage duba, nti hano mumulolakwo, mushub’ishagaluka, na nani niene akarhinda kampwe emurhima. 29 Neci, mumuyankirire n’omwishingo muli Nyakasane, munakaz’ikenga abali akâge. 30 Bulya mukolo gwa Kristu gwarhumaga alinz’ifà, alonz’ihâna obuzîne bwâge, mpu oburhabâle murhankahashir’impisakwo, abumpe ahali hinyu.

3

Enjira y’okuli y’obucire bw’omukristu

1 Neci, bene wirhu, mucishinge muli Nyakasane. Okushub’immuyandikira ebinarhanzir’immubwîra kurhantamya, na kuli mwe kugwêrhe akamalo. 2 Mumanye orhubwac! Mumanye abakozi babî! Mumanye abakembûle b’obwihambe! 3 Kali rhwe bakembûle b’okunali, rhwe rhushenga Nnâmahanga muli Mûka gwage Mutagatifu, n’obukuze bwirhu muli Yezu Kristu rhubulongeza, ci rhurhacîkubagira mubiri. 4 N’obwo nani nanahash’ibona igwârhiro y’okucîkubagira omubiri. N’akaba haligi owundi wankaderha mpu ankahash’icîkubagira omubiri, nie ono mulushire. 5 Nakembûlagwad olusiku lwa kali munani, ndi wa mulala gw’Israheli, w’omu bûko bwa Benyamini, ndi Muhabraniyae okomoka oku Bahabraniya; oku biyêrekire Amarhegeko, ndi Mufarizeyi; 6 rhukalola obushiru, nalibuzize Ekleziya; oku bushinganyanya bw’okushimba Amarhegeko, nali muntu munwererwa. 7 Ci obwo bunguke bwoshi nal’ingêrhe, nabulola nka muhona erhi Kristu orhuma. 8 Neci, mbwîne oku ebintu byoshi biri muhona nkalola obunguke burhajira lugero bw’okumanya Kristu Yezu, Nnâhamwirhu. Ye warhumire nyemêra okuheza byoshi, nankola nkabilola nka bikabulirwa, nti lyo nyunguka Kristu 9 nnamubêmwo, arhali n’obwâni bushinganyanya, bulya burhenga omu kushimba amarhegeko, ci n’obushinganyanya burhenga omu kuyemêra Kristu, bulya buhânwa na Nyamuzinda bunasimikira oku buyemêre; 10 ntyo mmumanye yêne, manye n’obuhashe bw’obufûke bwâge, nshangîre n’amababale gâge, nnamushushe omu lufu lwaâge, 11 Lyo mpash’iyish’ifûka omu bafîre. 12 Ntadesiri nti nkola mpisire nisi nti nkola mba mwimâna; ci ncikulikire enjira yâni, ndole erhi nankamushikira bulya nani niene nagwârhagwaf na Yezu Kristu. 13 Nanga, bene wirhu, ntadesiri nti nkola ngwêrhe. Ciguma cône ndesire: nyibagire enjira namagenda, nyerekire nieshi nieshi embere zâni, 14 ndi bulibirha nti mpike, lyo mpâbwa oluhembo Nyamuzinda arhuhamagaliraga omu mpingu muli Kristu Yezu. 15 Rhweshi rhweshi rhwe rhukola rhuli bimâna, kwo rhukwânîne rhugerêreze ntyo; n’erhi ankaba haligi kundi mugerêrize, muli okwo nakwo Nyamuzinda ammumulekera obukengêreg. 16 Ci kwônene, ngasi aha rhwankaba rhuhisire, rhushimbe njira nguma.

17 Mweshi muntolerekwo olwiganyo, bene wirhu, munakalolakwo balya bashimba olwiganyo lwirhu. 18 Bulya hali banji, -nammubwîzirekwo kanji, ci nashub’immubwîrakwo ene n’emirenge omu masù-, hali banji bayôrha nka bashombayi b’omusalaba gwa Kristu. 19 Abôla obuzinda bwâbo kuli kuhera, enda yâbo ye nyamuzinda wâbo, n’ebyankabalerhera enshonyi bwo bukuze bwâbo; barhanayishi ebirhali by’en’igulu. 20 Rhwehe empingu yo mwirhu, yo rhulinga oku Omuciza wirhu Nyakasane Yezu Kristu ayish’irhuluka, 21 ayish’ihindula omubiri gwirhu gw’obuzamba, agushushanye n’omubiri gwâge gw’irengeh, bulya agwêrhe obuhashe oku bintu byoshi.

4

1 Ntyo bene wirhu bazigirwa nkumbula, mwe busîme bwâni, mwe na ntanda yâni, mukomere muli Nyakasane, bîra bâni.

Amahano mazinda

2 Mpunyire Evodiya bo na Sintiki nti bakaz’iyumvanya muli Nyakasane. 3 Nawe Sizigo, murhabâzi wâni muzigirwa, nkuhunyire obarhabâle; bulya bantabîre okulumîza Emyanzi y’Akalembe, bona Klementi n’abandi barhabâzi bâni. Amazîno gâbo gali mandike omu Citabu c’Obuzîne. 4 Mucishinge muli Nyakasane ngasi mango. Nshubir’immubwirakwo: mucishinge. 5 Muciyêrekane nfula omu masù g’abantu boshi. Nyakasane ali hofi. 6 Murharhanyagya cici; ci omu ngasi bulagîrire musengere Nnâmahanga, mumushenge, munamuvuge omunkwa. 7 Ntyo omurhûla gwa Nyamuzinda gulushire ngasi nkengêro gwalanga emirhima yinyu n’obukengêre bwinyu muli Kristu Yezu. 8 Ceci, bene wirhu, ngasi biri by’okuli, ngasi biri nkana, ngasi bishingânîne, ngasi bicîre, ngasi bikwânîne okuzigirwa n’okukengwa, ngasi nkomedu nyinja na ngasi kantu kakwânîne okukuzibwa, ebyôla byo mushîbirirage. 9 Ebi mwayigîrizibwe, ebi mwayankirîre, ebi mwayumvîrhe nammubwira n’ebi mwabwîne najira, ebyôla byo mukag’ikajira. Na ntyo Nyamuzinda w’obuholo anaba ninyu.

Paolo avuga omunkwa oku burhabâle bamurhumiraga

10 Nasîmire bwenêne muli Nyakasane bulya mwayishir’ibona oku mwanshîbiramwo. Ntahabiri oku mwakag’inyibuka, ci mwakabula obulyo. 11 Burhali bulagîrire burhumire nderha ebyo binwa bulya nakomerîre okusîma ngasi bworhere ndimo. 12 Nyish’ilamira omu bukenyi, nyish’ilamira n’omu buhirhi. Ngasi mango na muli byoshi nacikomerîze okuyîgurha n’okushalika, okuba mugale n’okuba mukenyi. 13 Nanahasha byoshi n’oburhabâle bw’Olya onzibuhya. 14 Ci kwônene mwajizire kwinja erhi mushangîra amalibuko gâni. 15 Ninyu mwêne murhakuhabiri, Bafilipi, oku erhi ntangira okulumîza Emyanzi y’Akalembe n’erhi ntenga e Macedoniya, nta Ekleziya yantabîre n’eciderhwa lusaranga, arhali mwe mwêne. 16 Ciru n’erhi ndi e Tesalonika, kabiri kwoshi mwantumîre ebi nal’indagîrirekwo. 17 Kurhali kuderha oku nnonzize okukarhûlwa; ci nnonzize nti obunguke bwinyu buluge. 18 Bunôla ngwêrhe ebikwânîne byoshi, ciru na kulusha. Ndi muhirhi kurhenga erhi Epafroditi ampisakwo entûlo yinyu, ogwo mugavu gw’akasununu kinjinja, eyo nterekêro Nnâmahanga ayankirira anasimîswa nayo. 19 Naye Nyamuzinda wâni, omu bukuze bwâge, ammushobôze ngasi byoshi mukenyirekwo oku lugero lunashingânîne obuhirhi bwâge, muli Kristu Yezu. 20 Ayagirwe oyo Larha Nyamuzinda emyâka n’emyâka! Amen.

Omusingo n’obwanga

21 Mulamuse ngasi mutagatifu muli Kristu Yezu. Bene wirhu rhuli rhweshi bammulamusize. 22 Abatagatifu boshi mpu asingi, ci bwenêne ab’omu mwa Sezari. 23 Enshôkano ya Nyakasane Yezu Kristu ebe omu mirhima yinyu!


 a1.0 Abafilipi: Banya-Filipi; Bantu b’e Filipi.

 b2.9 lzîno lilushire agandi mazîno goshi lyo izîno lya «Nyakasane»: kwo kuderha Mwâmi Mukulu w’abantu boshi n’ow’ebintu byoshi; kandi omulongo gwa 11: Yezu Kristu ye Nyakasane.

 c3.2 orhubwa: Ntyo kwo Abayahudi bakag’iderha abapagani. Paolo naye abagalulire eco cijaci cabo!

 d3.5 : Lyàli irhegeeko ly’Abayahudi (Lev 12, 3).

 e3.5 : Paolo aburhiragwa e Tarsi, ci olulimi lwâbo càli ciyahudi, co ciharamiya erhi cihabraniya.

 f3.12 Nagwârhagwa: Omu njira y’e Damasi. 3, 15: Lola 1 Kr 2, 6. 3, 21: Lola 1 Kr 15, 43-53.

 g3.15 : Lola 1 Kr 2, 6.

 h3.21 ahindula omubiri gw’obuzamba gube mubiri gw’irenge: Lola 1 Kr 15, 43-53.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s