Bibliya omu mashi gone AMARUBA EMWA ABEFEZI: Oku musalaba Kristu ashâba ecisîka cakag’iberûla abantu abashubûliza omu ihwe ly’obucunguke. Abayahudi n’abandi bantu abafulukiza Ishe muli Mûka muguma yêne

EPH – – Bible en mashi du Congo

Munkwa munene oku barhumisi ba Yezu na Ekleziya

bakolaga na C.D.P.C.L. Bukavu,  bulya omu EBIBLIYA NTAGATIFU,

Verbum Bible, Kinshasa 1992, rhudômire binwa binji bya mashi.

AMARUBA MUTAGATIFU PAOLO AYANDIKIRAGA ABEFEZIa

Nnâmahanga warheganyagya ebinja rhulimwo buno. Kurhenga mîra erhi ajira omuhigo gw’okuciza abantu n’okuha ebintu byoshi mwâmi muguma, ye Kristu. Muli ye, Abayahudi n’abarhali Bayahudi bakola baguma: «2, 13 Lero buno, muli Kristu, mwe mwàli kuli mîra, omuko gwa Kristu gwammushegezize hofi. 14 Neci ye buholo bwirhu, ye wajirara ago mashanja gombi okuba liguma, a­shâba ecisîka c’obushombanyi cakag’ibaberûla; 15 omu mubiri gwâge arhenza i­rhegeko haguma n’ebirhegesirwemwo n’ebigabi byâlyo, mpu lyo abo babiri abahindula muntu muguma muhyâhya muli ye, na ntyo alêrhe omurhûla; 16 na bombi abajire mubiri muguma, anabagalule omu bwîra bwa Nnâmahanga omu kuyîrha obushombanyi bwâbo muli ye oku musalaba. 17 Anaciyish’ihubuliza omurhûla kuli mwe, mwe mwâli kulî, n’obuholo kuli balya bàli hofi. 18 Neci, oku rhulibabiri ye rhuhisa hali Ishe muli Mûka muguma yêne.»

Eco cinyabuguma cihyâhya c’abemêzi yo Ekleziya. Kristu ye Irhwe yêne wakerekaga emikolo y’oburhumisi (cig. 4) abarhumisi bagwâsirwe ngasi muguma alonze obunguke bwa boshi. Kristu yene arhuhire olwiganyo ly’obuzigire burhashuba nyuma. Acîshwêkire oku Ekleziya anayicêsa. Mpu obuhya bw’abakristu burholere olwiganyo aho, bunabe cimanyîso cihamîriza oburhahemuka bwa Kristu (cig. 5). Okubêra kwinja kuli Kristu eri ntambala rhwalwa, ci rhurhalwisagya abirhu ci galya mahashe mabî shetani akolêsa mpu arhuyegûle kuli Kristu (cig. 6).

1

Omusingo

1 Paolo, Ntumwa ya Yezu Kristu oku bulonza bwa Nyamuzinda, oku batagatifu n’abemêzi muli Kristu Yezu bali e Efezi. 2 Kuli mwe engalo n’omurhûla gwa Larha Nnâmahanga na Nyakasane Yezu Kristu.

I. Ihwe ly’obucunguzi n’ery’ Ekleziya

Kurhenga amango goshi erhi Nyamuzinda alonza okurhujira bana bâge

3 Ayagirwe Nyamuzinda n’Ishe wa Nnawirhu Yezu Kristu, owarhugishaga, arhuha obwanga bw’obunya-mûka bwa ngasi lubero, bwanga buhubu­ka omu mpingu muli Kristu!

4 Ntyo kwo acirhwishozire muli ye embere igulu liremwe mpu rhube batagatifu na bêru-kwêru embere zâge omu buzigire,

5 oku bulonza gwâge yêne arhulondôla mpu rhuyish’iba bâna bâge balere erhi Yezu Kristu orhuma,

6 oku bukuze bw’irenge ly’engalo yâge arhushobôzagya muli Omugala Muzigirwa.

7 Muli ye rhubona obuyôkoke, muko gwâge gurhumire, obwonjo oku byâha, nk’oku obuhirhi bw’engalo yâge bunali,

8 eyo ngalo Nnâmahanga arhushobôzagya omu bushinganyanya n’omu bumanye.

9 Arhumanyisa ihwe ly’obulonza gwâge, gulya muhigo gwâge gw’olukogo ali erhi ahizire muli Kristu,

10 mpu lyo, hano amango gayunjula, aguyukiriza: okushubûliza ebintu byoshi muli Mwâmi muguma, yerigi Kristu, ebiri emalunga n’en’igulu.

11 Muli ye kandi rhwacishozirwe mpu rhube mîmo, rhwagoshôlwa kurhenga mîra oku bulonza bw’Olya ojira byoshi nk’oku alonzize yêne,

12 mpu lyo rhweb rhwàli erhi rhulangalira Kristu kurhenga mîra, rhuba buku­ze bw’irenge lyâge.

13 Ninyuc kwo na kwo, erhi muyus’iyumva oluderho lw’okuli, yo Myanzi y’Akalembe k’obuyôkoke bwinyu, n’erhi muha mwamayemêra, muli ye mwàhirwakwo ecimanyîso ca Mûka Mutatagatifu mwalaganyibagwa.

14 Oyo Mûka Mutatagatifu co cikinja c’akashambala kirhu, ye narheganya obucunguzi bw’olubaga Nyamuzinda acizagya, mpu lube bukuze bw’irenge lyâge.

Kristu ye Mwâmi mukulu w’ebintu byoshi

15 Co cirhumire, nani erhi nyumva obuyemêre bwinyu muli Nyakasane Yezu n’obuzigire bwinyu oku batagitifu boshi, 16 ntacihusa okuvuga omunkwa mwe murhumire nka nammukengêra omu nsengero zâni, 17 nti Nyamuzinda wa Nnawirhu Yezu Kristu, Ishe w’irenge, ammuhe omurhima gw’ohushinganya­nya anammufulûlire amahwe gâge, lyo mumumanya bwinja. 18 Mâshi a­mmumolekere amasù g’omurhima, mubone bulangalire buci mwahamagalîrwe na buhirhi buci bw’irenge akashambala kâge kammubîkîre omu karhî k’abatagatifu, 19 mubone na bukulu buci burhajira Iugero obuhashe bwâge bwarhuhîre, rhwe bemêzi. Obwo buhashe bw’emisi yage 20 abuyerekîne muli Kristu erhi amufûla omu bafù anamubwârhaza ebwa kulyo kwâge omu mpingu, 21 enyanya bwenêne kulusha ngasi Bwâmi, ngasi Burhegesi, ngasi Buhashe na ngasi Burhwâli, na kulusha ngasi izîno liderhwa, arhali hano igulu hône, ci n’omu igulu lyâyisha. 22 Byoshi abihizire aha magulu gâge, amujira kasongêro k’ebintu byoshi, amujira irhwe ly’Ekleziya, 23 gwo mubiri gwâge, lyo n’ishwinjiro ly’olya oyunjuzize byoshi byoshi muli ngasi kantu.

2

Kristu arhucungula buzira makwânane girhu

1 Ninyud mwe mwàli mufîre n’obubî n’ebyâha binyu 2 mwàlimwo mîra erhi mukashimba obugende bw’eri igulu n’okukashimba omuluzi w’obwâmi bw’omu cirêre, ye muzimu ntalikirira entumva … 3 Câbà mushâna nirhue rhweshi rhwàli ba Iugero luguma nabo mîra omu kushimba amîru girhu mabî, omu kukolera irala ly’omubiri n’enyifinjo mbî, n’oku bworhere bwirhu rhwàli bâna ba bukunizi ak’abandi.

4 Ci Nyamuzinda ntahwalukogo, obuzigire bwâge bu­nji arhuzigiremwo burhumire, 5 n’obwo rhwàli mifîriri erhi byâha birhu birhuma, arhufûla haguma na Kristu, -enali nshôkano yâge yammucizagya-; 6 arhufûla haguma naye, anarhubwârhaza omu mpingu muli Kristu Yezu, 7 mpu ayêrekane omu myâka yayisha obuhirhi burhajira Iugero bw’engalo yâge n’obwinja bwâge kuli rhwe muli Kristu Yezu. 8 Bulya, neci, nshôkano yâge, kuhirakwo obuyemêre, yammucizagya. Obwo bucire, arhali omu misi yinyu burhenga, ci eri ngalo ya Nyamuzinda. 9 Arhali omu bijiro burhenga, mpu lyo halek’iba owacikuza. 10 Bulya rhuli mulimo gwâge, rhwalemirwe muli Kristu Yezu mpu rhujire ebijiro binja Nyamunzinda arhurheganyizagya okukola.

Abayahudi n’abarhali Bayahudi omu cinyabuguma ca Kristu

11 Kengeri amango ga mîra, mwe bapagani, -mwàli bo ornu mubiri gwinyu, mwa mwakag’iderhwa bantakembûlwa na balya bacîderha bakembûle, erhi banali bo omu mubiri gwâbo gwakembûlagwa n’abantu-; 12 kengeri oku ago mango murhagwêrhe Kristu, mwàli bakagwa omu ishanja ly’Israheli, nta cigabi mwagwêrhe omu ndagâno Nnâmabangaf alaganaga, mwàli mbula-bulangalire na mbula-Nyamuzinda en’igulu. 13 Lero buno, muli Kristu, mwe mwàli kulî mîra, omuko gwa Kristu gwammushegezize hofi.

14 Neci ye buholo bwirhu, ye wajirara ago mashanja gombig okuba liguma, ashâba ecisîka c’obushombanyi cakag’ibaberûla; 15 omu mubiri gwâge arhenza irhegekoh haguma n’ebirhegesirwemwo n’ebigabi byâlyo, mpu lyo abo babiri abahindula muntu muguma muhyahya muli ye, na ntyo alerhe omurhûla; 16 na bombi abajire mubiri muguma, anabagalule omu bwîra bwa Nnâmahanga omu kuyîrha obushombanyi bwâbo muli ye oku musalaba. 17 Anaciyish’ihubuliza omurhûla kuli mwe, mwe mwâli kulî, n’obuholo kuli balya bàli hofi. 18 Neci, oku rhuli babirii ye rhuhisa hali Ishe muli Mûka muguma yêne.

19 Na ntyo murhaciri b’embuga nisi erhi bigolo, ci mukola ba mulala muguma n’abatagatifu na bâna b’omu nyumpa ya Nyamuzinda. 20 Entumwa n’abalêbi co ciriba muyubakîrwekwo, na Kristu Yezu Yênênê ye ibuye-kaboko ka nyumpa. 21 Muli ye mwo ngasi bûbake busîmbana bunashunjûka, bube ka-Nyamuzinda katagatifu muli Nyakasane. 22 Muli ye ninyu mwajîre omu bûbake mpu muhinduke ka-Nyamuzinda muli Mûka Mutagatifu.

3

Paolo muja-bugo w’ihwe lya Kristu

1 Co irhumire, nie ono Paolo, ndi mushwêke wa Kristu Yezu mwe bapagani murhumire. 2 Bulya nkabaga mwayumvîrhe kurhi Nyamuzinda anshobôzagya enshôkano yâge mpu mmuhise kuli yo, 3 n’oku anfulûliraga ery’ihwe, nk’okûla mmuyandikire omu nderho nsungunu. 4 Omu kusoma ebi mmuyandikîre ninyu mwêne mwaciyumviza obumanye njira bw’ihwe lya Kristu. 5 Ery’ihwe lirhàli lisag’ibwîrwa abantu ba mîra nk’oku likola limanyirwe n’entumwa zâge ntagatifu n’abalêbi muli Mûka Mutagatifu: 6 Abapagani bakola bayemêrîrwe okuyish’ihâbwa kashambala kaguma, bakola baba birumbu bya mubiri muguma, banakola bashangira eciragâne muli Kristu Yezu erhi Myanzi y’Akalembe erhumaj. 7 Nahindusire muja-bugo w’eyo Myanzi y’Akalembe erhi nshôkano y’engalo Nyamuzinda anshobôzagya erhuma, ayerekana obuhashe bw’okuboko kwâge. 8 Nie munyi omu bakristu boshi, nie nashobwîre enshokano y’okumanyisa abapagani obuhirhi bwa Kristu burhajira Iugero 9 n’okuyêreka abantu boshi lirya ihwe lyàli lifulike kurhenga emyaka n’emyaka muli Nyamuzinda, Mulemi w’ebintu byoshi. 10 Obwo bushinganyanya bwa Nyamuzinda burhajira oku bwankagerwa, ciru n’Amâmi n’Amahashek g’omu mpingu, erhi gabona Ekleziya lyo gabumanyire. 11 Ntyo kwo Nnâmahanga àli alâlîre kurhenga emyâka n’emyaka okuyish’ijira muli Nnawirhu Kristu Yezu. 12 Ye rhuha, akaba rhuyemîre, oburhwàli bw’okuyegera Nyamuzinda buzira bwôba. 13 Ntyo mmuhunyire nti murharhemukaga erhi malibuko gâni ga­rhuma, bulya lyo irenge linyu.

Omusengero gwa Paolo

14 Co cirhumire nfukama embere za Nyamuzind’Ishe, 15 y’Ishe wa ngasi mubusi oli empingu n’igulu, 16 nti ahume omu buhirhi bw’irenge lyâge, ammukomeze n’obuzibu bwa Mûka Mutagatifu, ly’omuntu muhyâhyal ommulimwo ayushûka, 17 lyo na Kristu abêra omu mirhima yinyu erhi buyemêre bwinyu burhuma. Mumere emizi omu buzigire, munasêre omu buzigire, 18 lyo muhash’iyumva, mwe n’abemêzi boshi, obugali n’obuli, oburherema n’obwandagalam, 19 munamanye obuzigire bwa Kristu, ciru bukaba bulushire ngasi bukengêre, na ntyo muyunjule obuhirhi bwa Nnâmahanga bwoshi. 20 Kuli Oyo ogwêrhe obuhashe bw’okurhujirira ngasi kantu rhwankashenga erhi kugerêreza, ciru analushîse, Oyo obushashe bwâge bukola omu mirhima yirhu, 21 kuli Ye irenge omu Ekleziya na muli Kristu Yezu, kuhika amango goshi n’emyâka n’emyâka! Amen!

4

II. Amahano g’okushwinja

Okuyumvanya n’okubêra omu cinyabuguma

1 Mmuhunyire, nie mushwêke muli Nyakasane, nti olugendo lwinyu lulingânane n’obworhere mwahamagirwemwo. 2 Mube birhohye na batûdu, munalemberane; muyumvanye omu buzigire, 3 munacisêze okulanga obuguma bwa Mûka Mutagatifu omu murhûla gw’ecinyabuguma. 4 Omubiri guli muguma na Mûka Mutatagatifu ali muguma; n’obulangalire mwahamagirwemwo nabwo buli buguma. 5 Nyakasane ali muguma Yêne, n’obuyemêre buli buguma, n’obubatizo buli buguma. 6 Nyamuzinda ali muguma, y’Ishe w’abantu boshi, ye kulire boshi, akola muli boshi, anaba muli boshi. 7 Ci kwonene ngasi muguma muli rhwe ahâbirwe eyâge ngalo nk’oku anatwîragwa n’enshôkano ya Kristu. 8 Kwo Amandiko gadesire, mpun: Arheremîre emalunga, ahêka ababohe, agabira abantu enshôkano. 9 «Arheremire», kwo kuderha kurhi? Ka kurhali kuderha oku ali arhanzir’iyandagalira omu kuzimu? 10 Oyo wayandagalaga, ye wanarheremaga, arhaluka amalunga goshi, mpu abe ishwinjiro ly’ebintu byoshi. 11 Kandi ye washobôzagya:

baguma okuba ntumwa,

abandi okuba balêbi erhi baja-bugo b’Emyanzi y’Akalembe,

n’abandi okuba balungere

erhi bayigiriza,

12 akeresa ntyo abemêzi omu mukolo gw’oburhumisi, mpu lyo ayûbaka omubiri gwa Kristu, 13 kuhika rhweshi haguma rhuhike omu cinyabuguma c’obuyemêre n’ec’okumanya Mugala wa Nnâmahanga, rhulinde rhuba muntu mwimâna, rhuhike oku lugero lukwânîneo ishwinjiro ly’omubiri gwa Kristu. 14 Ntyo !ero rhurhaciyôrhe nka bâna ba birhaba bayehûlwa eyi n’eyi na ngasi mpûsi y’enyigîrizo zarhenga omu bunywesi bw’abantu n’omu bulyâlya bwâbo bw’okurhebana. 15 Ci omu kujira eby’okuli omu buzigire, rhwayushûka omu ngasi njira, rhuyegere irhwe, ye Kristu. 16 Ye ha omubiri gwoshi okusimbana n’okusêra haguma oku burhabâle bw’enungo zoshi zigulisa n’omukolo gwa ngasi cirumbu; na ntyo kwo kushunjûka n’okuciyûbaka gwône omu buzigire.

Obuzîne buhyahya muli Kristu

17 Lero mâshi, mmubwîzire nnammugashire muli Nyakasane, nti mu rhacikag’iyôrha nka bapagani bakashimba enkengêro zâbo za busha. 18 Obuke­ngêre bwâbo buyunjwîre mwizimya, n’obuhwinja bw’omurhima gwâbo guhûsire bwàrhumîre barhabona obuzîne bwa Nyamuzinda. 19 Bàcibêrire bacikala-nshonyi, bashimba engeso mbî y’okuhusha, bagwîra okukajira eby’enshonyi bya ngasi lubero. 20 Ci mwehe arhali ntyo kwo mwayigîrizibwe Kristu, 21 akaba mwamuyumvîrhe n’akaba mwayigîrizibwe muli ye nka kulyâla binali muli Yezu.

22 Mwayigîrizibwe oku murhegesirwe okuleka obworhere bwinyu burhanzi n’okuhogola omuntu wa mîrap, olya oja wabola omu kushimba enyifinjo mbî, 23 lyo muhinduka bahyâhya omu murhima n’omu nkengêro zinyu, 24 munacihundikire omuntu muhyâhya, olya Nyamuzinda alemaga oku nshusho yâge omu bushinganyanya n’omu butagatifu bw’okunali. 25 Lero nta kucikaz’inywerha, ci ngasi muguma akabwîra abâbo eby’okuli, bulya rhweshi rhuba ngasi muguma birumbu by’abâbo. 26 Mukunire, ci murhajiraga câha: izûba lirhazikaga n’obu­kunizi bucimmugwêrheq. 27 Mumanye mwankaha hishetani engwârhiro. 28 Ngasi wali cishambo agokôle; akole n’amaboko gâge erhikwo nk’oku bishingânîne, ciru ahash’irhabâla ab’obuligo. 29 Nta luderho lubî lurhengage omu kanwa ki­nyu; mukaderha ebiwa binja byône, birya byankaba lwingayo lwinja oku bandi amango gakwânîne, n’okulerhera ababiyumva akamalo. 30 Mumanye murhajiraga Mûka Mutatagatifu gwa Nyamuzinda burher, ye wammuhiragakwo ecimanyiso c’olusiku lw’obucunguzis. 31 Omujina, ennongwe, obukunizi, akadali, ebijaci, ebyôla byoshi birhenge ekarhî kinyu, haguma na ngasi coshi ciderhwa cibî. 32 Muciyêrekane binja erhikwo na ba lukogo baguma oku bandi, omu kubabalirana mwêne na nnene nka kulya Nnâmahanga ammubabaliraga muli Kristu.

5

1 Neci, mucîsêze okushusha Nnâmahanga nka bâna bâge bazigirwa. 2 Mukayôrha muzigirîne nka kulya Kristu ammuzigiraga, acihâna yêne erhi rhwe rhurhuma mpu abe ntûlo na nterekêro y’okusimîsa Nyamuzinda. 3 Obugonyi bôhe na ngasi bindi by’enshonyi n’amagene g’eby’en’igulu, ciru amazîno gâbyo garhakag’iderhwa ekarhî kinyu: ntyo kwo kushingânîne abatagatifu. 4 Nta kuganîra eby’enshonyi, nisi erhi okuderha ebirhagwêrhi nda na mugongo, erhi okushesa abandi n’ebinwa bibî: ebyôla byoshi birhakwânîni; mukaz’ivuga Nnâmabanga omunkwa erhikwo. 5 Mumanye kwinja oku nta mugonyi, nta mûmaguza, na ntâye ohubira eby’en’igulu, -kwo kulikufukamîra ebiremwa-, ntâye muli abo boshi wanalabarhe omu Bwâmi bwa Kristu na Nnâmahanga. 6 Harhajiraga owammurheba n’ebinwa by’obunywesi: ebyo byo bihamagala obukunizi bwa Nyamuzinda oku bamugomera. 7 Mumanyage mwankashangira obubî bwâbo.

8 Mîra mwàli omu mwizimya, buna !ero mukola muli bulangashane muli Nyakasane; muyôrhe nka bâna ba bumoleke. 9 Na ngasi hiri hinja, ngasi hishingânîne, na ngasi hiri hy’okuli, yo mburho y’obulangashane. 10 Mulongereze ebisimîsize Nyakasane; 11 munamanye mwankashangîra emikolo y’omwizimya erhajira kamalo, ci muyêrekane obubî bwâyo erhi­kwo. 12 Bulya ebi abo bantu bajira bufundafunda, ziri nshonyi okubiderha. 13 Ci ebiyêrekanwa byoshi kubonekana bibonekana n’obwâlagale; na ngasi co­shi cibonekana n’obwâlagale buba bumoleke. 14 Co cirhuma baderha, mpu: «Tulûka, weri îro, zûka omu bafù, Kristu âkumolekera». 15 Ntyo mumanye bwinja olugendo lwinyu; murhahimbaga nka bingolongolo, ci mube barhimanya; 16 Mukolêse bwinja amango muhîrwe, bulya zino nsiku ziri mbî. 17 Kuziga murhabaga bahalanjisi, ci mucisêze okumanya cici Nyakasane alonza. 18 Murhahîra mukalaluka amamvu, bulya ly’iriba ly’eby’enshonyi; ci muyunjule Mûka Mutagatifu. 19 Mukazibwîrana ennanga, ebitakîro n’enyimbo z’obunya-Mûka; mukayimba n’okukuza Nyakasane n’omurhima gwinyu gwoshi. 20 Ngasi mango n’oku ngasi kantu mukaz’ivuga Nyamuzind’Ishe omunkwa, oku izîno lya Nnawirhu Yezu Kristu.

Oku abakristu bakwânîne okuyôrha omu mwa bâbwè

21 Mukaz’ikengana mwêne na nnene erhi kurhinya Kristu kurhuma. 22 Kukwânîne abakazi bayumve bîba nk’oku bankayumva Nyakasane; 23 bulya omulume ye nnawâbo omukazi, nka kula Kristu ye nnawâbo Ekleziya, ye Muciza w’omubiri. 24 Kulya Ekleziya eyumva Kristu, kwo n’abakazi bakwânîne okuyumva bîba muli byoshi. 25 Mwe balume, muzigire bakinywi nka kula Kristu azigira Ekleziya; acihânyire yo erhumire, 26 mpu ayijire ntagatifu anayicêse omu kuyishuka n’amishi haguma n’oluderhot. 27 Bulya alonzagya Ekleziya yage ebe cirangashana, erhagwêrhi izâbyo, erhi migunye-migunye, nisi erhi bindi bya bene ebyo, ci ntagatifu na nyêru-kwêru.

28 Abalume nabo bakwânîne bazigire bakâbo nka mibiri yâbo bône. Ozigira mukâge crhi yêne ocizigire. 29 Ntaye osag’ishomba omubiri gwâge; ci kugulîsa omuntu agulîsa n’okuguge­nderera kwinja, nka kula Kristu ajirira Ekleziya; 30 Bulya rhuli birumbu by’o­mubiri gwâge. 31 Co cirhuma omuntu aleka ishe na nnina, acîshwêkerekwo mukâge, banabe oku bali babiri mubiri mugumau. 32 Liri ihwe likulu elyo: nalonza okuderha oku luli lwiganyo lwa Kristu n’Ekleziya. 33 Ntyo ngasi muguma muli mwe azigire mukâge nk’oku acîzigira yêne, n’omukazi akenge îba.

6

1 Bana, mukaz’iyumva ababusi binyu muli Nyakasane: okwo kushingânîne. 2 Okaz’ikenga sho na nyoko, -ly’irhegeko lirhanzi lirimwo eciragâne-, 3 ly’obona iragi onalame myâka minji en’iguluv. 4 Ninyu, mwe babusi, murhakag’isholoshonza abâna binyu, ci omu kubalera, mubayigîrize munabahanûle muli Nyakasane.

5 Bashizi, mukaz’iyumva ba nnahamwinyu b’en’igulu, mubarhinye munabakenge n’omurhima gurhalimwo bulyâlya, nka kulya mwankajirira Kristu. 6 Murhakag’ikakolera isù nk’abalonz’isimîsa abantu, ci nka barhumisi ba Kristu bajira obulonza bwa Nnâmahanga n’omurhima gwoshi. 7 N’omurhima gwinyu gwoshi murhumikire Nyakasane, ci arhali abantu. 8 Murhahabiri oku ngasi muntu, akaba mushizi, akaba ntagengwa, ayishihâbwa na Nyakasane oluhembo lw’aminja ajizire.

9 Ninyu, mwe bashigwa, mukabajirira nk’okwo. Muleke okukabayôbohya, murhanayibagiraga oku Nnawâbo na Nnawinyu omu mpingu aba, n’oku arhajira kanâna.

Emîrasano y’omukristu

10 Cabuzinda-zinda, musimike muli Nyakasane n’omu buhashe bw’emisi yâge. 11 Muyambale emîrasano ya Nyamuzinda, lyo muhash’ihima obwengehusi bwa shetani. 12 Bulya ababisha rhulwîsa gurhali mubiri na muko, ci Mâmi, n’Amahashe, n’Amarhegesi g’eri igulu ly’omwizimya; rhulwîsa abazimu babî babêra omu cirêrew. 13 Kuziga muyambale emîrasano ya Nyamuzinda, ly’omu mango mabî muhashihagalika omushombanyi, muhimane, munayôrhe muzibuhire. 14 Muyimangire kuli gombi! Okuli bube gwo mukaba gwinyu, obushinganyanya ebe yo mpenzi yinyu, 15 n’obushibirizi bw’okulumiza Emyanzi y’Akalembe zibe zo nkwêrho zinyu. 16 Muyôrhe mufumbasire empenzi y’o­buyernêre, yo mwakahazamwo emyampi-kamole y’omubîx yoshi. 17 Muyambale n’ensirha y’obucire n’engorho ya Mûka Mutagatifu, lwo Luderho lwa Nnârna­hanga. 18 Muyôrhe muharâmya n’okushenga ngasi mango muli Mûka Mutaga­tifu; mukayîza burharhama, munasengerere abatagatifu boshi. 19 Munsengere nani, lyo mbona oku nabumbûla akanwa, nderhe nampanûle n’oburhwâli ihwe ly’Emyanzi y’Akalembe; 20 yo ndi muja-bugo wayo muno nkoba. Mâshi mbone oburhwâli bw’okuyiderha nk’oku ekwânîne!

Emyanzi ya Paolo n’omusingo

21 Nnonzize nti ninyu mumanye emyanzi yâni n’oku nyôsire; mwene wirhu muzigirwa Tikiko, muganda okwânîne okucîkubagirwa muli Nyakasane, â­mmubwîra byoshi. 22 Mmurhumireye nti ammuhe emyanzi yirhu anammurhûlirize emirhima. 21 Nyamuzind’Ishe na Nyakasane Yezu Kristu bashobôze bene wirhu omurhûla, obuzigire n’obuyemêre. 24 Enshôkano ya Nnâmahanga ebe haguma na balya boshi bazigira Nnawirhu Yezu Kristu omu kalamo karhaheka!


 a1.0 Abanya-Efezi; Bantu b’ Efezi, Abahubukaga e Efezi

 b1.12 Rhwe: Bo bayahudi abo; bakristu b’oku bûko, b’oku ishanja ly’Abayahudi.

 c1.13 Ninyu: kwo kuderha abapagani abo; bakristu b’omu mashanja, bûko burhali bwa Bayahudi.

 d2.1 Ninyu: mwe bakristu mwarhenganga omu mûko garhali ga bayahudi, mpu bo bapagani.

 e2.3 Nirhu: rhwe bakristu barhengaga omu mûko g’Abayahudi, mpo bakag’ilinda Masiya kurhenga mîra

 f2.12 : Abapagani bagwêrhe bazimu banji, ci barhayishigi Nyamuzinda w’okuli.

 g2.14 : Ago mashanja gombi: Abayahudi n’abapagani.

 h2.15 : Irhegeko lya Musa lyàli cisîka ekarhî k’Abayahudi n’abandi bantu.

 i2.18 : Oku rhuli babiri: Ahayahudi n’abapagani.

 j3.6 : Ababatizibwe boshi, bakaba bapagani erhi Bayahudi, bali bana ba Nnâmahanga.

 k3.10 : Amâmi n’Amahashe g’omu mpingu, bo bamalahika.

 l3.16 : Oyo muntu muhyâhya, bwo buzîne Mûka Mutatagatifu arhuha omu bubatizo.

 m3.18 : Okwo kwoshi kuli kuderha oku ihwe lya Nnâmahanga lirhajira Iugero.

 n4.8 : Lul 67. 19.

 o4.13 : Ekleziya lyo ishwinjiro ly’omubiri gwa Kristu, na ngasi babatizibwe byo birumbu by’o­gwo mubiri. Ngasi muguma muli rhwe kukwânîne acisêze okuba mwimâna, okuba mutagatifu, lyo Ekleziya ehika oku Iugero Iukwânîne ishwinjiro ly’omubiri gwa Kristu.

 p4.22 : Omuntu wa mîra y’olya wali omu buja bw’ebyâha, n’omuhyâhya y’olya waburhagwa omu mîshi g’obubatizo.

 q4.26 : Lul 4, 5.

 r4.30 : Ngasi câha cijira Mûka Mutagatifu burhe, bwenêne ebyâha bisherêza ecinyabuguma c’Ekleziya.

 s4.30 olusiku ly’obucunguzi: Aha kuyûrha kw’igulu lyo rhwacunguka lwoshi, olusiku rhwarhengamwo olu Iubanda lw’emirenge.

 t5.26 Amîshi n’enderho z’obubatizo, ebyo badesire.

 u5.31 : Murh 2, 24; Mt 19, 5.

 v6.3 : Lub 20, 12.

 w6.12 : Ababisha birhu barhali b’en’igulu, ci Shetani yênênê.

 x6.16 : Omubî kwo kuderha shetani.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s