Les origines bibliques des Bashi מוּשִׁ֑י

בְנֵ֥י מְרָרִ֖י מַחְלִ֣י וּמוּשִׁ֑י אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת הַלֵּוִ֖י לְתֹלְדֹתָֽם׃

En lisant Exode; nous apprenons ceci:  » 

En mashi: « Na bagala ba Merari bo: Mehali na Mushi. Bwo bùko bwa Levi obwo omu kushimba amaburhwa gabo » en français: « les fils de Merari sont Mehali et Mushi en hébreu:
בְנֵ֥י מְרָרִ֖י מַחְלִ֣י וּמוּשִׁ֑י אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת הַלֵּוִ֖י לְתֹלְדֹתָֽם׃ . Si nous lisons le livre de Lévitique; nous découvrons quelques coutumes bibliques connues dans la traditions des Bashi qui semblent les descendants d’un personnage biblique du nom MUSHI:

En mashi on dit: « Si on se néglige on commence à puer » et aussi  » un gros oiseau comme le nyange ne se pose pas sur un brin d’herbe (omuntu akacihaba anabaye. Kandi mpu enyange enabe buligo erhagwe n’oku mushushu). Les Bashi devraient savoir qu’ ils viennent de la noblesse biblique et qu’il y a beaucoup de ramifications des Bashi en Afrique: Kenya, Congo, Zambie, Angola, Namibie. Selon ma recherche, je vois que ceux qui ont traduit la Bible ont lu le nom de Mushi en français transcrit à la manière allemande.
Sh en mashi= Sch en allemand= ch en français = שִׁ֑ en hébreu. Alors on trouve plusieurs translittérations du même nom Mushi « Muschlites et Muschites de l’hébreu  « Mushi » = « bene Mushi », Milala ya banyamushi, ya Bashi. Les langues bantu mettent le pluriel au début, tandis que l’hébreu met le pluriel et la résonance ethnique à la fin du mot écrivant de gauche à droite. Yehuda, yehudah, yehudi, yehudim yehudith . Mushi, Mushi, Mushim Mushith Ever, Evri, Evrim, Evrith. Sh en mashi= Sch en allemand= ch en français

Erhi rhwaka soma ecitabu ca Bene Levi omu Bibliya na ngasi ngeso z’Abashi kuzigerera oku ngeso z’Abayahudi rhwanabona oku binji bishushine ciru akaba emyaka yamalunda kurhenga eco citabu cayandikagwa. Rhuyishi oku olwishi lugera omu ishwa lya Edeni lunaj’ebwa Cihugo ca Kush co cihugo c’Abantu biru, ciba mwo amasholo n’ebindi by’omu budaka.  Bulya Bene Levi barhagwerhe lyabo lyabo ishwa ci balamaga oku kukolera olubaga (Emibalè 3; Nb 3) n’okuba bakag’ikola oburhumisi bw’obugashanize , erhi hagera mwaka minji baja eyi n’eyi. Nkaba co cirhuma Abashi bali omu bihugo binji bya Afrika (Les Bashi; les Bashil.; les Bashu: les Bashilele). Omu citabu cani ca » Monothéisme africain. Chance  d’un dialogue oecuménique et interreligieux », nayerekine oku Abahebraniya bajaga e Kanani kurhenga e Misiri -Afrika, Musa wakuliraaga aha bwami bw’e Misiri ye wabayigirizagya okuharamya Nyamuzinda muguma yene. N’Abashi, caba Banyaafrika banji, bayishi kurhenga mira erhi muzungu arhasing’iyisha oku Nyamuzinda aba muguma yene. Rhwanayumva oku oyu MUSHI mulumuna wa Mahali mwene Merari w’omu buko bwa Levi ( Ex 6, 19)  ye cisiki c’Abashi, ye barhengagakwo. Omu citabu c’Olushika badesire oku  »
emilala ya bene Levi yalimwo Abalivni, Abahebroni, Abashil, Abashi (Bene Mushi—-

57וְאֵ֨לֶּה פְקוּדֵ֣י הַלֵּוִי֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְגֵרְשֹׁ֗ון מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַגֵּ֣רְשֻׁנִּ֔י לִקְהָ֕ת מִשְׁפַּ֖חַת הַקְּהָתִ֑ילִמְרָרִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַמְּרָרִֽי׃

58אֵ֣לֶּה׀ מִשְׁפְּחֹ֣ת לֵוִ֗י מִשְׁפַּ֨חַת הַלִּבְנִ֜י מִשְׁפַּ֤חַת הַֽחֶבְרֹנִי֙ מִשְׁפַּ֤חַת הַמַּחְלִי֙ מִשְׁפַּ֣חַת הַמּוּשִׁ֔י מִשְׁפַּ֖חַת הַקָּרְחִ֑י וּקְהָ֖ת הֹולִ֥ד אֶת־עַמְרָֽם

(Dt 26, 57-58) : Une version swahili au Kenya a bien rendu ce texte parlant de kabila ya Mushi.

Ala oku emiziro y’e Bushi eri n’omu Bibliya

Ecitabu ca Bene Levi omu cigabi ca 18 ciyerekine oku emiziro y’ eBushi y’Abashi eshushine n’ey’omu Bibliya.BENE-LEVI XVIII
Okukenga obuhya
1 Nyakasane ashambâza Musa amubwira, erhi: 2 Oj’ibwira bene Israheli erhi: Nie  Nyakasane  Nyamuzinda  winyu; .3  murhakazag’ijira nk’oku ba­jira e Misiri mwali muyubasire, murhanakazag’ijira nk’oku bajira omu cihugo c’e Kanani, eci namuhêkamwo;  murhahîraga  mwashimba amarhegeko gabo. 4 Engeso zani zo mwakâshimba, n’amarhegeko gani go mwakaz’ilamirakwo: mugakombêre kwinja. Nie Nyakasane Nyamuzinda winyu. 5 Mushimbe ama­rhegeko n’engeso zani: owankabishimba kwinja alama. Nie Nyamubâho oku­desire. 6 Ntaye ciru n’omuguma muli mwe oyemerirwe okulâla n’omukazi w’omu­lala gwage. Nie Nyakasane okudesire. 7 Orhahîraga okalolakwo sho erhi nyoko amango bali bushugunu, bulya ali nyoko orhayemerirwi okumulolakwo analibushugunu. 8 Orhahîra okayambisa muka sho obusha, bulya erhi akola sho oyo obuyambisire. 9 Orhahìra okayambisa mwali winyu obusha, abe mwali wa sho erhi mwali wa nyoko waburhiragwa aha mwinyu, erhi embuga, orhankamuya­mbisa obusha. 10 Orhahira okabwikûla mwali wa mugala wawe, ayorhe buge­ngere, nisi erhi mwali wa mwali wawe, bulya obushugunu bwabo buli bu­shugunu bwawe wene. 11 Orhahîra okabwikûla obushugunu bwa mwali wa muka sho, olyawaburhagwa na sho, ayosire ali mwali winyu, co cirhumire o­rhankahasha okubwikûla obushugunu bwage. 12 Orhahîra okabwikûla obu­shugunu bwa nyakashenge, bulya mubiri muguma barhengaga bona sho. 13 Orhahîra okubwikûla obushugunu bwa munyoko, bulya guyosire guli mubiri muguma n’ogwa nyoko. 14 Orhankabwikûla obushungunu bwa mûsho, kuziga orhanahîraga okayegera mukâge bulya ayosire ali muka musho, ali aka nyaka­shenge. 15 Orhankabwikûla obushugunu bwa mwalikazi wawe, ayosire ali mu­ka mugala wawe orhankanamubwikûla mpu ayorhe bugengere. 16 Orhanka­bwikûla obushugunu bwa muka mwene winyu, bulya buli bushugunu bwamwene winyu. 17 Orhahîra okabwikûla obushugunu bw’omukazi okanagal’i­bwikûla obushugunu bwa mwali wage, orhankayankamwali wa mugala wage nisi erhi mwali wa mwali wage. Boshi bakola mubiri gwage! Bulibugonyi bwa bantu ba nyumpa nguma. 18 Orhahîra okayanka omukazi okagal’imuha­mbalikanya kw’owundi w’omu nda yabo, orhankabwikûla obushugunu bwage onacigwerhe olya wundi w’omu nda yabo. 19 Orhahira okayegera mpu wabwikûla obushugunu bw’omukazi ozizire, e­rhi kuba omu mugongo kurhuma. 20 Orhahîra okagona na muka mulungu wawe, bulya kuli kucîhemula mwenaye okwo. 21 Orhahîra wacîshomya mpu wahâna muguma omu bana bawe mpu bamugeze omu muliro lyo bakuza omuzimu Moleki, na kandi orhahemukiraga izino lya Nyamuzinda wawe. Nie Nyakasane okudesire. 22 Orhahîra okulâla n’omulume kula balâla n’omukazi. Buli buhanya obwo. 23 Orhahira okalâla n’ecintu, bulya kwanarhuma wazira. N’omukazi arhankacîhà ecintu mpu cimuhambarhe. Buli buhanya obwo. 24 Murhahîra mukacîhemula na cijiro ciguma muli ebyo, bulya byo byahe­mulaga amashanja ndwirhe nakaga mwanalola. 25 Ecihugo cacîbindisire, co cirhumire ncihanire obubi bwaco. Na ntyo abalimwo bakazirwe. 26 Ci mwehe mukombere amarhegeko n’engeso zani, munacîlange oku maligo ga mwene agola, oli mwe, oli bambali binyu, oli ababunga muyubasire haguma. 27 Bulyala amaligo ga bene agola, abantu barhangig’iyubaka muli ecira cihugo bakazir’i­gajira, na ntyo ecihugo cabindama. 28 Erhi mwankahemula ecihugo, k’ecola cihugo cirhankamushala nk’okucashalaga amashanja gali gaciyubasiremwo embere zinyu. 29 Neci, ngasi wankajira amaligo ga bene ago, anakagwa muli bene wabo. 30 Mukombêre amarhegeko gani, lyo murhag’ihirima omu ngeso mbi, za benê ezo zakazag’ijirwa embere zinyu, lyoki zirhankamuhumânya. Nie Nyakasane Nyamuzinda winyu

Balamire nsiku barhegekwa ngasi mulala na bashakuluza kuhika hayisha abami barhengaga e Rwindi. Rhwanasoma oku Abami bayishaga omu hitabu hya Munzihirwa Mwene Ngabo Christophe, «  Pouvoir royal et idéologie. Role du mythe, des rites et des proverbes dans la monarchie précoloniale du royaume de Kabare (Zaire), in Jounal des Africanistes 22 (2002) 227-261. Yumvagi oku abami b’ahaderhwa amashi, Bushi cihugo ca Bashi, bayishaga.

 

EBIBLIYA NTAGATIFU DEI VERBUM KINSHASA A INFORMATISER Cover SheetECISIKI MULALA GWA HWAMA KUHIKA ENE

4 réflexions au sujet de « Les origines bibliques des Bashi מוּשִׁ֑י »

 1. MUKEMBANYI KAJEJE Anselme

  SHALOM
  TRÈS RAVI DE TOUTES SES INFORMATIONS SUR L’ORIGINE HÉBRAÏQUE DE BASHI.
  PRIÈRE DE NOUS INFORMER EN TEMPS RÉEL..
  DEMEUREZ RICHEMENT BÉNI.

  Répondre
  1. pierrematofmdevpt Auteur de l’article

   la réponse sera une autre étape de la recherche. N’oublie pas que le berceau de l’humanité est en Afrique. C' »st grâce aux migrations que les qutres continents furent peuplé. La Bible est écrite après beaucoup d’années après la création, quand les hommes étaient déjà dispersés. A lire Tcheik Anta Diop et Coppens sur ce sujet. Ils ont écrits beaucoup.

   Répondre

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s